29.06.2009, 20. zasedání zastupitelstva města Frýdku-Místku

Čas Název
08:15:43 3. vystoupení Ing. Konůpky
09:07:29 Hlasování o návrhu Ing. Svojáka - před bod 4a zařadit bod odvolání uvol. člena RM Mgr. Vrby
09:08:09 Hlasování o návrhu Ing. Konůpky - Informace o záměru výstav. Hospice zařadit do mat. 4h - jako bod 1
09:09:01 Hlasování o návrhu zařadit mat. č. 4b1 - Uzavření smlouvy ...
09:09:59 Hlasování o návrhu předřadit mat. č. 4b1, 6a, 4h za bod 2
09:10:23 Hlasování o celém návrhu programu vč. doplnění
09:11:37 Hlasování o ověřovatelích zápisu - MUDr. Adam , JUDr. Dokoupil
09:22:54 *2. Kontrola usnesení a připomínek ZM /ústně/
09:27:14 4b1 Uzavření sml. o poskyt. fin. výpomoci mezi st. městem F-M a obcí Jeseník nad Odrou - 200 tis.Kč
09:28:03 6a Integrovaný plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku - sídliště Slezská
10:22:31 Hlasování o návrhu Mgr. Vrby na ukončení diskuse
11:59:30 3. vystoupení MUDr. Přádky
12:09:10 3. vystoupení Ing. Svojáka
12:35:01 Návrh na usnesení Ing. Konůpky - ZM ukládá RM 1. zpravovat vizi domácí hospicové péče ve F-M ..
12:36:11 Hlasování o návrhu na usnesení Ing. Kocicha - ZM rozhodlo o neuzavření sml. o přijetí úvěru
12:36:45 *4h Rozhodnutí o uzavření smlouvy o přijetí úvěru do výše 200 mil. Kč
14:54:34 3. vystoupení Ing. Kučíka
15:03:36 3. vystoupení Ing. Konůpky
15:09:48 Návrh Ing. Konůpky - ZM ustavuje pracovní skupinu pro prověření zadáv. veřej. zakázek městem za období 2008-2009
15:10:15 *3. Zpráva o činnosti rady města od posledního zasedání ZM vč.diskuse /ústně/
15:25:01 4a Závěrečný účet statutárního města Frýdek-Místek za rok 2008
15:34:19 *4b Změna Statutu Fondu pomoci občanům st. města F-M dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku …
15:44:40 Návrh Ing. Richtrové - RO 85 - navýšení fin. prostř. kap. 03 - 200 tis. Kč ...
15:45:29 Návrh Ing. Kocich - RO 68 vypustit 230 tis. Kč, které mají být převedeny na proj. dok. Arboretum F-M ...
15:46:05 *4c Návrh 3. změny rozpočtu st. města F-M pro r. 2009 prováděné ZM formou RO č. 50 - 85
16:06:08 4d Smlouvy o poskytnutí investičního transferu z fondu životního prostředí na rok 2009
16:13:05 4e Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotace z fondu výchovy, vzdělávání a zájm. aktivit na rok 2009
16:13:57 4f Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotací a investičních dotací ze zdravotního fondu pro rok 2009
16:14:32 4g Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních transferů z fondu regenerace st. města F-M
16:15:11 4i Rozpočtový výhled statutárního města Frýdek-Místek na léta 2010 - 2011
16:17:29 5a Hospodaření s majetkem statutárního města - prodej, darování a nabytí nemovitostí
16:19:32 5b Prodej budovy č.p. 2138 včetně zast. pozemku a souvisejících pozemků, k.ú. Místek, Prodej budovy č.p. 34...
16:20:18 5c Poskytnutí přísp. z Fondu pomoci občanům st. města F-M dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku …
16:21:14 5d Majetkoprávní úkony v souvislosti s projektem výstavby Nové haly a Multifunkčního centra ve F-M
16:22:16 6b Zpráva č. 29 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48
16:23:10 8a Zřízení příspěvkové organizace "Centrum zdravotních a sociálních služeb Frýdek-Místek, p. o."
16:24:21 9a Obecně závazná vyhláška č…/2009, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
16:26:44 Mgr. Kožušníková - návrh na hlasování k bodu 4e
16:27:32 4e Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotace z fondu výchovy, vzdělávání a zájm. aktivit na rok 2009
16:32:14 *10a Jmenování ředitele Městské policie ve Frýdku-Místku
16:32:56 10b Uzavření darovací smlouvy mezi ČR - Krajským ředitelstvím policie Severomor. kraje a st. městem F-M
16:51:19 *10c Alternativy využití kina Petra Bezruče, Frýdlantská 612, Frýdek-Místek
16:52:01 10d Stanovení měsíčních odměn za výkon funkce u neuvolněných členů ZM - Ing. P. Hartmanna a J. Janáska
16:52:34 10e Stanovení názvu ulice
16:56:01 *10f Informace o rekonstrukci Nemocnice ve Frýdku-Místku /ústně/

Obywatel (CZ)

TV vysílání

Aktualna pogoda

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Linki

Aktualności

E-mail newsletter.