24.01.2005, 18. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

Čas Název
13:11:47 Ing. Káš - přesun 7/g, h před bod 6/
13:12:32 7/l) informace o 2. ZŠ
13:13:04 - hlasování o návrhu celého programu
13:14:55 - volba návrhové komise 3 členné aklamací Chýlek, Šimík, Kocich
13:16:11 - určení ověřovatelů zápisu p. Knodlová , Zaoral
14:08:57 návrh na ukončení diskuse
14:09:35 návrh na ukončení diskuse
14:23:28 3. vystoupení Ing. Hartmanna
14:25:11 3. Vystoupení p. Janásek
14:27:11 3. Vystoupení p. Janásek
14:29:18 návrh Ing. Rafaje - zápis ze ZM pouze v nutné podobě + CD
14:30:00 2. Kontrola usnesení a připomínek ZM
14:57:02 3. Zpráva o činnosti rady města od posledního zasedání ZM vč. diskuse
15:03:04 4/a) Vyhodnocení plnění koncepce oprav místních komunikací na rok 2004
15:07:01 návrh Ing. Hartmanna - nechat schvaluje
15:07:37 4/b) Koncepce oprav a výstavby místních komunikací na období 2005 a 2006
15:29:36 4/c) Zpráva č.6 o postupu přípravy a výst. Sil. I/48 od 16. zas. ZM, 20.9.2004
15:31:12 5/a) Dodatek č. 1 ke zřizovací listině přísp. Org. ND F-M "příspěvková organizace"
15:32:41 5/ b) Dodatek č. 1 ke Zřizov. listině Pečovat. služby F-M, příspěvkové organizace
15:44:45 7/g) Zpráva o činnosti kontrolního výboru ZM F-M za rok 2004
16:00:27 7/h) Návrh "Plánu kontrol kontrolního výboru ZM F-M na rok 2005"
16:04:13 6/a) Návrh OZV, kterou se mění OZV města F-M č.8/97 - "Fondu rozvoje bydlení" na
16:06:45 6/b) OZV č. .../2005, kterou se mění OZV č. 10/2001, o místn. popl. za provoz systému
16:33:26 návrh p. Janásek - čl. 9 bod e/3 - protáhnout na 90 dnů
16:34:24 návrh p. Janásek - čl. 9 bod 1/b protáhnout na 3 dny
16:35:28 Návrh Ing. Hrabec - čl. 7/b- ponížit sazby o 30%
16:36:53 návrh Ing. Kajzar - vyjmout všechny soukromé pozemky
16:38:37 návrh - č. 1 -vydává OZV ... podle přílohy č.1
16:40:31 6/d) Návrh na vydání OZV č. ../2005, kterou se ruší OZV č. 6/2004 o přísp. na částečnou
16:51:44 6/e) Obecně závazná vyhláška o školských obvodech spádových škol
16:54:20 zřízení OV Lískovec
16:55:34 volba aklamací
16:56:22 bod 2 - p. Znišťal - předseda
16:57:18 volba členů OV
17:39:38 7/b) Zásady pro zřizování a financování osadních výborů v částech města F-M
17:41:01 7/c) Stanovení měsíčních odměn za výkon funkce u neuvoln. členů ZM v roce 2005
17:44:10 7/d) Statut fondu regenerace města Frýdek-Místek
17:46:33 7/e) Statut fondu prev. krim. města F-M, Dodat. č.l ke Statutu zdrav. fondu města F-M,
17:48:14 7/f) Návrh na změnu statutu fondu výchovy a vzdělávání města F-M
17:50:04 7/i) Svěření úseku vnitřních věcí k zabezpečování konkrétních úkolů starostce města
17:51:52 7/j) Informace o změně právní formy společnosti VIROPLASTIC CZ s.r.o.
17:54:07 7/k) 1.Finan. dar na pomoc obětem katast.v oblasti jihov. Asie, 2. Návrh l. změny rozpočtu
18:02:08 vystoupení Mgr. Vráblíka
18:21:56 7/l informace o 2. ZŠ

Obywatel (CZ)

TV vysílání

Aktualna pogoda

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Linki

Aktualności

E-mail newsletter.