20.09.2004, 16. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

Čas Název
08:12:48 - hlasování o doplnění programu o bod - 8/g1 - změna ve složení kontrolního výboru
08:13:30 - hlasování o návrhu celého programu
08:15:57 - volba návrhové a volební komise Mgr. Vrba, Ing. Kocich, Skotnica
08:17:18 - určení ověřovatelů zápisu Zaoral, Holý
08:28:56 2/a Kontrola usnesení a připomínek ZM
08:31:18 3. Zpráva o činnosti rady města od posledního zasedání ZM vč. diskuse
10:14:10 3. vystoupení - Ing. Svoják
10:25:24 vystoupení p. faráře
10:33:54 návrh Ing. Adamus - 100 tis. Kč pro Ochranu nenar. života
10:35:17 návrh Mgr. Vojvodík - Onkol. registr zvýšit o 15 tis. Kč
10:36:01 návrh Janásek - 200 tis. Kč - Skauti
10:36:51 4/a) Návrh 5. změny rozpočtu pro rok 2004 prováděné ZM formou rozp. opat. č.78 - 119
11:02:40 4/b) Uzavření sml. o poskyt. neinv. dotace z rozpočtu města na rok 2004 - financ. čin. Onkol. registru
11:05:26 4/c) Uzavření sml. o poskytnutí invest. dotací a neinv. dotace z rozpočtu na rok 2004 - CHANCE a.s. městu F-M
11:06:39 4/d) Uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotací z charitativního fondu pro rok 2004
11:08:25 4/e) Uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotací ze zdravotního fondu pro rok 2004
11:11:31 4/f) Odstoup. od sml. o neinv. dotace z charit. fondu a od sml. o inv. a neinv. dotace - Sport klubem vozíčk. v roce 2003
11:13:36 1. bod SK IBK
11:14:18 2. bod Ostravička
11:14:57 3. bod Ostravička
11:18:42 4/i) Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruk. na akci Cyklistická stezka v úseku Palkovická - Olešná
11:26:04 4/j) Poskytnutí investiční dotace na nákup autobusů městské hromadné dopravy
11:32:53 samostatně o bodu 10
11:33:51 revokace
11:35:17 samostatně o bodu 10
11:35:46 návrh Ing. Rafaj - hlasování o bodu 10 zvlášť
11:37:24 bod 10
11:38:01 4/k) Návrh na uzavř. sml. o poskyt. neinv. dotací a neinv. přísp. z kultur. fondu na rok 2004, uzav. dod. z kulturního fondu
11:39:21 4/l) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z fondu výchovy a vzdělávání pro rok 2004
11:40:40 4/m) Návrh na uzavření sml. o poskytnutí neinv. dotace ze sport. fondu a dodatků č. 1 a č.2 ke sml. ze sportovního fondu
11:43:59 4/n) Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z Centra sportu pro rok 2004
11:44:56 4/o) Návrh na uzavření sml. o poskyt. neinv. dotace z rozpočtu města pro roky 2004 a 2005 se spol. Sportplex F-M, s.r.o.
11:52:53 4/p) Závěrečný účet Svazku obcí povodí Olešná
11:53:54 4/r) Závěrečný účet Svazku obcí Frýdecko-Místecka
11:55:04 přestávka
12:24:54 návrh Ing. Roháč - hlasovat o bodu 61 samostatně
12:25:30 bod 61
12:26:49 návrh Ing. Pavlík - bod 10 - garáž prodat v dražbě
12:27:50 bod V
12:28:35 bod IV.
12:29:13 bod III.
12:40:51 bod III.
12:41:38 bod I. a II.
12:45:48 5/b) Nepeněžitý vklad do společnosti Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.
12:50:55 5/c) Informativní zpráva o nabytí nemovitostí v souvislosti se zrušením vojenského útvaru + dodatek
12:52:27 5/d) Uzavření smlouvy o věcném předkupním právu mezi městem F-M a spol. VIROPLASTIC, s.r.o.
12:59:22 vystoupení Mgr. Krulikovského
13:14:59 5/e) Nabytí budovy loutkového divadla "Čtyřlístek",včetně pozemku, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
13:24:47 p. Chlopčík protinávrh - 300 Kč/m2
13:25:17 5/f) Hospodaření s majetkem města - nabytí nemovitosti
14:57:55 6/a) Změna č. 7 územního plánu města Frýdek-Místek - záměr pořízení
15:05:21 návrh Ing. Roháč - vyjmout bod 4 a hlasovat samostatně
15:05:50 bod 4
15:06:31 6/b) Zadání změny č. 1 regulačního plánu Městské památkové zóny Místek
15:08:59 6/c) Změna usnesení z 15. zasedání ZM F-M konaného dne 21.6.2004
15:14:52 6/d) Zpráva č. 5 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48 od 15. zasedání ZM konaného dne 21.6.2004
15:30:35 čl. 1 bod 1
15:31:04 čl. 1 bod 2
15:52:44 protinávrh Ing. Hrabec - ukládá RM předložit ZM návrh na zrušení OZV č. 9/2003
15:55:43 7/c) Obecně závazná vyhláška č. .../2004, kterou se ruší OZV č. 14/2003, o odtahování vozidel na území města
17:04:39 dodatek č. 1 FV
17:05:36 návrh Ing. Káše ponechat bod f
17:06:18 dodatek č. 1 KV
17:15:52 návrh Mgr. Vojvodík - v čl. 7)17. - slovo omezení vypustit
17:16:36 8/b) Dodatek č. 2 Jednacího řádu Zastupitelstva města F-M
17:19:01 8/c) Odpověď na dopis paní Mgr. Zory Růžičkové, Hlavní 827, F-M a paní Ing. Pavly Růžičkové, Hlavní 827, F-M
17:20:31 8/c) Odpověď na dopis paní Mgr. Zory Růžičkové, Hlavní 827, F-M a paní Ing. Pavly Růžičkové, Hlavní 827, F-M
17:21:28 8/d) Odpověď na dopis paní Ing. Věry Vaškové, Palackého 196, F-M
17:23:05 8/e) Stížnost a odpověď na stížnost p.RNDr. Karla Holuba
17:26:27 doplnění p. Pánka 1500 Kč
17:27:04 8/f) Návrh na stanovení výše darů za výkon funkcí v komisích rady města a výborech ZM pro občany města F-M
17:29:31 návrh Mgr. Vrby - aklamací
17:30:22 odvolání p. Chlopčíka
17:32:32 zvolení Ing. Konůpky
17:35:49 změna
17:38:57 volba aklamací
17:40:46 bere na vědomí rezignaci na funkci předsedy a členky OV p. Melichaříkové
17:43:17 revokace
17:43:56 bere na vědomí rezignaci na funkci předsedy a členky OV p. Melichaříkové
17:45:55 volba předsedy OV p. Vašíka
17:46:38 volba člena - p. Ferfecký
18:09:38 návrh Ing. Svojáka - ZM stanovuje p. Fuksovi poplatek z prodlení 0,4 promile denně
18:21:18 hlasování o pokračování zasedání
18:22:09 revokace hlasování usnesení 6b) bod 4
18:24:33 bod 4

Obywatel (CZ)

TV vysílání

Aktualna pogoda

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Linki

Aktualności

E-mail newsletter.