19.09.2005, 21. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK

Čas Název
08:15:54 Zkouška hlasovacího zařízení
08:21:57 Hlasování o programu jednání
08:24:12 - volba návrhové komise - Recman , Zaoral, Vojvodík
08:25:25 - určení ověřovatelů zápisu - Šimík, Rafaj
08:46:14 návrh Ing. Rafaje - ZM ukládá RM ihned realizovat přípravné práce k odkanalizování ...
09:12:21 vystoupení p. Adamce - sochaře
09:39:24 3. Zpráva o činnosti rady města od posledního zasedání ZM vč. diskuse /ústně/
09:40:12 2. Kontrola usnesení a připomínek ZM /ústně/
10:04:29 bod 1. - ZŠ a MŠ F-M, El. Krásnohorské 2254 - 14 000,- Kč
10:05:04 bod 2. - Pobeskydský aviatický klub - 20 500,- Kč
10:06:56 4/a) Návrh 4. změny rozpočtu města F-M pro rok 2005 formou rozp. opatř. č. 64 - 93
10:08:41 4/b) Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně Nemocnici ve F-M, přísp. org.
10:18:40 4/c) Návrh na uzavření sml. o poskyt. neinv. dotace z fondu ŽP na rok 2005
10:20:40 4/d) Návrh na uzavření sml. o poskyt. neinv. dotací z fondu reprez. a propag. města v r. 2005
10:23:17 4/e) Návrh na uzavření sml. o poskyt. neinv. dotací a neinv. přísp. z kulturního fondu r. 2005
10:24:27 4/f) Návrh na uzavření sml. o poskyt. neinv. dotací ze zdravotního fondu pro r. 2005
10:28:39 4g) Návrh na uzavření Dod. č.1 ke sml. o poskyt. neinv. dotace uzavřené se Svazem důchodců
10:30:05 4/h) Návrh na uzav. Dod. č.1 ke sml. o posk. neinv. dotace uzavř. s Centrem pro zdrav. postiž.
10:32:24 4/i) Návrh na uzav. sml. o poskyt. invest. dotace a neinv. dotace z rozpočtu města-CHANCE
10:33:41 4/j) Návrh na uzav. sml. o poskyt. neinv. dotace z rozpočtu města na rok 2005 - OSSZ
10:34:59 4/k) Návrh na uzav. sml. o posk. neinv. dotací a sml. o posk. invest. transferu z charitat. fondu
10:37:45 4/l) Poskytnutí investiční dotace na dokončení rekonstrukce mostu
10:39:28 4/m)Návrh na uzav. sml. o posk. neinv. dotací, neinv. přísp. a neinv. trans. z fondu regenerace
10:45:02 4/n)Návrh na uzav. sml. o posk. invest. a neinv. dotace z rozpočtu města sdr. Region Beskydy
10:51:25 4/o) Návrh na uzav. sml. o poskyt. neinv. dotace z rozpočtu města pro Bruslařský klub F-M
10:53:30 4/p Návrh na uzav. sml. o poskyt. neinv. dotace z fondu výchovy a vzdělávání pro rok 2005
11:02:43 4/r) Závěr. účet Svazku obcí Frýdecko-Místecka a Svazku obcí povodí Olešná za rok 2004
11:05:15 vystoupení p. Hrůzkové
11:26:16 4/s) Žádost Jezdeckého klubu Frýdek-Místek se sídlem Pod Štandlem 413, 738 25 Sviadnov.
11:26:58 návrh Ing. Recmana - doplnit ZM ukládá RM zapracovat prominutí pohledávky do 5. změny
11:35:13 návrh MUDr. Bučka - ZM doporučuje RM zařadit do zásobníku invest. akcí IO pro r. 2006...
11:36:12 4/t) Návrh rozpočtového výhledu města Frýdek-Místek na léta 2006 - 2007
11:39:21 vystoupení Ing. Chlebka - 5 min.
12:01:44 návrh p. Janáska - aby cena podlahy, vyjma garáže, byla 1 000,- Kč /m2
12:02:16 5/a) Prodej obyt. domů č.p.3030-43 na ul. Hasičská, k.ú. Frýdek a poz. zastavěn. obyt. domy
12:04:00 5/b) Prodej obyt. domů č.p.1735-1737, Z. Štěpánka, k.ú. Místek a poz. zastavěn. obyt. domy
12:05:27 5/c) Uzavření dohod o splátkách
12:27:39 část I. a část II.
12:28:38 část III.
12:29:34 část IV.
12:30:20 část V.
12:30:55 část VI.
12:34:00 návrh Ing. Rafaje - záměr prodat budovu zdravotní školy
12:35:27 5/e) Upuštění od vymáhání pohledávek
12:37:02 5/f) Prodej obytných domů formou nabídkového řízení - dražbou
12:40:41 5/g) Uzavření darovací smlouvy
12:48:37 6/a) Záměr pořízení změny č. 1 regulačního plánu MPZ Frýdek
12:52:02 6/a) Záměr pořízení změny č. 1 regulačního plánu MPZ Frýdek
12:54:34 6/b) Změna způsobu zajištění závazků zhotov. SATES MORAVA dle sml. "Rekonst. náměstí
13:07:48 6/c) Zpráva č. 9 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48 od 20. zasedání ZM dne 13.6.05
13:13:13 6/d) Vyhodnocení plnění koncepce oprav a výstavby místních komunikací na rok 2005
14:59:27 7/a) OZV č…./2005 o trvalém označování psů.
15:13:20 7/b) OZV č..../2005, kterou se mění OZV č.12/2003 o místním poplatku ze psů
15:21:23 7/c) Obecně závazná vyhláška č. ...../2005 "Požární řád města Frýdek-Místek"
15:25:41 8/a Přehled ekonomických výsledků střediska Aquapark Olešná společnosti Sportplex F-M
15:29:10 9/a) Návrh na stanov. výše darů za výkon funkcí v komisích RM a výborech ZM za I. pol. 05 .
15:36:05 9/b)Návrh "Deklarace mezi městy F-M, ČR a Nikaia, Řecko; Gradačac, Bosna a Hercegovina
16:18:18 10/a Prezentace "Psí útulek"- návrh Ing. Richtrové - ZM bere na vědomí
16:19:00 návrh Ing. Richtrové - ZM ukládá RM zařadit výstavbu psího útulku do zásobníku inv. akcí na rok 2006
16:23:45 návrh Mgr. Vojvodíka - ZM ukládá RM zpracování ekonomické studie výstavby a provozu městského psího útulku
16:45:14 hlasování o hlasování mat. 4m
16:45:51 návrh p. Muroň - mat. 4m) bod a) 3 - vyjmout
16:51:39 návrh Ing. Káše - umožnit vystoupení p. Adamce
17:38:27 návrh Ing. Káše - pozastavit realizaci místecké kašny - rozšířit výběr

Obywatel (CZ)

TV vysílání

Aktualna pogoda

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Linki

Aktualności

E-mail newsletter.