16.12.2010, 2. zasedání ZM F-M 16. prosince 2010

Čas Název
08:07:07 Návrh doplnit program o mat. č. 6c
08:07:36 Návrh celého programu vč. doplnění
08:08:44 b) Určení ověřovatelů zápisu - p. Deutscher, Mgr.Jurtíková
08:15:22 ZM vyslechlo informaci o rezignaci Ing. Kocicha a bere na vědomí, že p. Merta složil slib bez výhrady
08:18:37 2. Kontrola usnesení a připomínek ZM
08:19:44 3. Zpráva o činnosti rady města od posledního zasedání ZM vč.diskuse
08:29:20 4a Návrh 4. změny rozpočtu st. města F-M pro r. 2010 prováděné ZM formou rozpočtových opatření č. 96 - 129
08:29:59 4b Dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru č. 7460010200101
08:30:41 4c Smlouvy o poskytnutí investičního transferu z fondu životního prostředí na rok 2010
08:31:16 4d Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2010 - Odbor ŠKMaT
08:31:51 4e Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestičního transferu z rozpočtu města na rok 2010 - OŠKMaT
08:32:28 4f Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Svazu důchodců ČR, o. s., městské org. F-M
08:33:10 4g Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace
10:22:04 4h - pozměňující návrh o změně pravidel
10:22:30 4h Návrh rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2011
10:23:42 Mgr. Pobucký je ve střetu zájmu u bodu 4i
10:24:11 4i Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí transferu z rozpočtu města pro rok 2011 - odbor vnitřních věcí
10:24:47 4j Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z Centra sportu na rok 2011
10:25:20 4k Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2011 - odbor ŠKMaT
10:25:57 4l Schválení žádosti o zařazení do dotačního programu Podpora terénní práce 2011 a schválení finanční ……
10:26:36 5a Hospodaření s majetkem statutárního města - prodej nemovitostí
10:27:06 5b Prominutí části pohledávky
10:27:58 6a Návrhy na pořízení Změny č. 2 Územního plánu F-M a určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem …
10:35:45 6b Zpráva č. 36 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48
10:43:10 6c Změna Statutu Fondu pomoci občanům st. města F-M dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku nacházejí
10:47:20 8a Obecně závazná vyhláška č. ../2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
10:47:59 8b Obecně závazná vyhláška č. ../2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity
10:58:36 Návrh Ing. Švejkovského - poplatek za psa v rodinném domku na území města 300 Kč
10:59:19 8c Obecně závazná vyhláška č. ../2010, o místním poplatku ze psů
11:23:23 8d Obecně závazná vyhláška č. ../2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné …
11:23:58 8e Obecně závazná vyhláška č. ./2010,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy..
11:24:41 9a Schválení dodatku č. 2 ke zřizovací listině přísp. org. Centrum zdravotních a sociálních služeb F-M, p.o.
11:25:24 9b Schválení dodatku č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Penzion pro seniory F-M, p. o.
11:26:47 10a Harmonogram schůzí Rady města Frýdku-Místku a harmonogram zasedání ZM FM v roce 2011
11:27:27 10b Stanovení paušální částky neuvolněným členům ZM, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném ..
11:36:09 3. vystoupení Ing. Konůpky
11:38:42 Návrh Ing. Kučíka, aby občan člen komise RM a výborů ZM, byl odměňován jako člen ZM - 1400 Kč
11:39:06 10c Zásady pro odměňování za výkon funkcí v ZM, RM, v komisích RM a výborech ZM pro neuvol. členy ...
11:39:41 10d Delegování zástupce statutárního města Frýdku-Místku na valné hromady společnosti Frýdecká skládka a.s.
11:40:15 10e Delegování zástupce statutárního města Frýdku-Místku na valné hromady společnosti KIC Odpady, a.s.
11:46:55 10f Zmocnění k zastupování st. města F-M v občanském sdružení INICIATIVA OBCHVAT F-M ve vol. obd. ..
11:51:09 10g Městský program prevence kriminality 2010
11:52:15 10h Městský program prevence kriminality 2011
11:52:53 10i Dodatek ke smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany ze dne 17. 9. 2007
12:37:01 Doplnění programu o volbu člena OV

Obywatel (CZ)

TV vysílání

Aktualna pogoda

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Linki

Aktualności

E-mail newsletter.