15.09.2016, 13. zasedání ZMFM 15.9.2016

Čas Název
14:02:09 1a) Schválení programu 13. zasedání ZMFM
14:03:15 Hlasování o ověřovatelích zápisu - p. Čubová, p. Gaj
14:06:33 2a Zřízení účelově určeného peněžního fondu s názvem Fond obnovy vodovodů a kanalizací v majetku …
14:07:04 2b Návrh 3. změny rozpočtu SMFM pro rok 2016 prováděné ZM formou RO č. 60 - 82
14:07:52 2c Uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o úvěru č. 0655/09/5140
14:08:47 Vystoupení p. Rusiny - 5 min
14:20:25 2d Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města pro r. 2016 - FO
14:20:55 2e Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvest. …
14:21:23 2f Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních …
14:21:50 2g Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace - odbor sociálních služeb
14:22:18 2h Návrh na poskytnutí investiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace …
14:22:47 2i Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvest. dotace …
14:23:18 2j Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu SMFM a závazek statutárního města se spolup.
14:26:21 2k Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. S/0643/2015/OSS
14:26:52 2l Poskytnutí investičních a neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí invest. …
14:27:20 2m Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvest. …
14:30:03 2n Účelová invest. dotace společnosti Sportplex F-M s.r.o. na úhradu nákladů na doplnění stavby Hala Polárka
14:33:32 3a Část I. a II., body č. 1 - 19
14:33:58 3a Část III., body 20 - 21
14:43:52 4a Zadání změny č. 4 Územního plánu Frýdku-Místku
15:05:32 3a Část I. a II., body č. 1 - 19
15:06:02 4d Zpráva č. 59 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48
15:06:29 4e Zpráva č. 2 o plnění úkolu prověřit splnění podmínek pro založení městského dopravního podniku
15:06:57 4f Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na území MK veřejnou linkovou dopravou - oblast Frýdlantsko
15:07:29 5a OZV č. */2016 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních …
15:07:59 5b OZV č. */2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a kouření na některých veřejných prostranst. …
15:08:31 7a Návrh na změny ve složení výborů ZMFM pro volební období 2014-2018
15:09:02 7b Návrh na stanovení výše finančních darů předsedům a členům osadních výborů a občanům v částech města ...
15:19:41 7c Koncepce rozvoje školství statutárního města Frýdku-Místku na období 2016-2020 - odbor ŠKMaT
15:29:35 Návrh na usnesení p. Horkého - ZM pověřuje KV ZM a FV ZM provedením kontroly ČSBS rok 2013, 2014 a 2015
15:30:05 7d Zpráva o výsledcích provedených kontrol kontrolního výboru ZMFM k 31. 7. 2016
15:30:31 7e Zpráva o bezpečnostní situaci statutárního města Frýdek-Místek za první pololetí roku 2016
15:31:00 8a Kontrola usnesení a připomínek ze zasedání ZMFM za uplynulé období
15:31:26 9a Zpráva o činnosti Rady města Frýdku-Místku za uplynulé období

Obywatel (CZ)

TV vysílání

Aktualna pogoda

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Linki

Aktualności

E-mail newsletter.