15.09.2003, PROGRAM 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU, konaného dne 15.9. 2003 v 15.00 hod. ve velké zasedací síní MěÚ ve Frýdku-Místku

Čas Název
08:18:58 - bod 3) označit jako bod 3b) a doplnit bod 3a) odvolání Mgr.Vrby
08:31:11 - bod 3) označit jako bod 3b) a doplnit bod 3a) odvolání Mgr.Vrby
08:31:47 4/g2 : Návrh na uzavření smluv o poskyt.neinvest.dotací z Centra sportu
08:32:21 - hlasování o návrhu celého programu
08:34:26 - volba návrhové komise - pan Horváth, Ing. Pavlík, paní Knodlová
08:35:39 -volba předsedy volební komise - RSDr.Recman
08:37:19 - volba dalších členů volební komise - pan Skotnica, Ing. Kocich
08:38:25 - určení ověřovatelů zápisu - Ing. Pospíšil, Mgr.Cvik
09:02:44 2. Kontrola usnesení a připomínek ZM
09:42:48 - 3. vystoupení - Ing.Kajzar
10:07:39 - 3. vystoupení - Ing.Svoják
10:26:19 - návrh Ing. Hrabec - uveřejňování výsledků jednotlivých hlasování na internetových stránkách města
10:30:13 - návrh Ing. Káš - Zpravodaj města - listem zastupitelů - změna v názvu
10:31:05 - návrh Ing. Svoják - prostor ve Zpravodaji pro opozici
10:32:31 - návrh Ing. Káš -financování mimořádného Zpravodaje - uhradí KSČM + ČSSD
10:35:06 3. Zpráva o činnosti rady města od posledního zasedání ZM vč. diskuse
12:05:21 - návrh přestávka 15 minut
12:29:53 - 3. vystoupení - Ing.Kajzar
12:35:22 - návrh Ing.Kocich - ZM schvaluje rozdělení financí z úvěru takto.....
12:36:20 - návrh Ing.Kocich - doložení připraveností akcí
12:36:50 4/a/1) Rozhodnutí o uzavření smlouvy o přijetí úvěru do výše 200 mil.Kč
12:38:56 4/a) - hlasování o bodu č. l - Sport.klub policie /tým sálové kopané/
12:39:35 4/a) - hlasování o bodu č.2 - Sport.klub vozíčkářů
12:40:16 4/a) - hlasování o bodu č.3 - Centrum pro zdravot.postižené
12:40:44 4/a) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z fondu reprezentace a propagace města
12:41:59 4/b) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z charitativního fondu pro rok 2003
12:43:54 4/c) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací ze zdravotního fondu města Frýdek-Místek
12:45:56 4/d) Dodatky ke smlouvám o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem F-M a Armádou spásy Havířov, mezi městem F-M a Slezsku diakonií
12:47:24 4/e) Uzavření smluv o poskytnutí investiční dotace a neinvestiční dotace - příspěvek CHANCE a.s.
12:48:58 4/g) Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z kulturního fondu
12:50:36 4/g/1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace /Fotbalový klub F-M/
12:52:17 4/g/2 Návrh na uzavření smluv o poskyt.neinv.dotace z Centra sportu
12:59:58 - návrh Ing. Hartmann - 190 tis. Junák
13:00:29 4/h ) Návrh 3.změny rozpočtu města Frýdek-Místek pro rok 2003 prováděné ZM - formou rozpočtových opatření č.57 - 91
13:03:39 5/a) materiál I.
13:04:23 5/a) materiál II.
13:05:00 5/a) materiál III.
13:05:43 5/a) materiál IV.
13:06:42 5/a) materiál V.
13:07:22 5/a) Hospodaření s majetkem města - prodeje, směny, darování a nabytí nemovitostí, změna kupních cen a navrhované záměry Města F-M
13:08:46 5/b) Snížení vyvolávací ceny při prodeji domů č.p. 1875, č.p. 1376, č.p. 1876 a č.p. 1878, vše na ul. Černá cesta, k.ú. Frýdek
13:10:27 5/c) Prodej obytných domů a pozemků zastavěných obytnými domy
13:11:39 5/d) Prodej domu č.p. 2138, ul. Na Štěpnici, k.ú. Frýdek
13:14:59 5/ e) Prodej domu č.p. 1568, ul. Ke Splavu, k.ú. Místek
13:16:06 5/f) Prodej obytných domů v nabídkovém řízení - dražbě
13:17:21 5/g) Návrh na upuštění od vymáhání pohledávek
13:38:31 6/a) Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci mezi Městem Frýdek-Místek a SANDRA TEXTILE MILLS s.r.o.
15:12:31 - návrh Mgr. Vojvodík - vypuštění textu
15:13:21 6/b) Změna č. 6. ÚPN města Frýdek-Místek - návrh
15:14:32 - návrh Ing.Svoják - předřazení bodu 8a)
15:23:30 - návrh vystoupení ředitelky Mgr.Celetkové
15:24:44 - návrh Ing.Svoják - možnost vystoupení rodičů
17:07:07 - návrh vystoupení občana
17:36:17 - návrh Mgr.Vojvodík - školu nerušit
17:37:27 8/a) - Materiál k optimalizaci ZŠ ve městě F-M
17:38:13 - Zrušení přísp.org. Základní škola Frýdek-Místek, Cihelní 410
17:54:04 7/a) OZV, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/96 o místních poplatcích
18:03:32 - návrh na pokračování jednání po 10 hodinách
18:04:59 7/b) Návrh OZV města o provádění výkopových prací a záborů veřejného prostranství na území města F-M
18:08:05 7/c) Návrh obecně závazné vyhlášky o městské policii
18:15:06 8/b) Dodatek č.6 ke Zřizovací listině Centra pro mentálně postiženou mládež - zrušení provozování týdenního pobytu pro děti a mládež
18:33:15 9/a) Koncepce opravy místních komunikací
18:36:10 - návrh Ing.Svoják - převedení částky na Junáka
18:36:38 9/b) Návrh na stanovení výše odměn a darů pro členy komisí RM, výborů ZM, členům jiných pomocných orgánů ZM za jejich činnost od
18:43:27 9/c) Partnerské vztahy města Frýdku-Místku
18:44:55 9/c) - prověřit smlouvy
18:48:45 - hlasování o způsobu volby člena FV - aklamací pomocí hl. zařízení
18:51:04 - hlasování o odvolání MUDr. Adama z FV ZM a volbě nového člena FV - Ing.Chýlka
18:55:06 - hlasování o odvolání členů osadního výboru Chlebovice a zvolení člena OV Chlebovice p. Janečka
18:58:29 9/f) Informace o postupu reformy veřejné správy
18:59:09 9/f) Rušení usnesení

Obywatel (CZ)

TV vysílání

Aktualna pogoda

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Linki

Aktualności

E-mail newsletter.