13.06.2005, 20. zasedání Zastupitelstva města Frýdek-Místek

Čas Název
08:07:57 hlasování o celém programu
08:10:27 volba návrhové komise - Zaoral, Pospíšil, Konůpka
08:11:35 určení ověřovatelů zápisu - Pavlík, Horváth,
08:17:52 2. Kontrola usnesení a připomínek ZM /ústně/
08:24:45 2.1 - připomínky ZM
08:27:07 3. Zpráva o činnosti rady města od posledního zasedání ZM vč. diskuse /ústně/
08:34:13 4/a Závěrečný účet města Frýdek-Místek za rok 2004
08:37:15 zda existuje důvod na vyloučení Ing. Pavlíka z hlasování 4b, 4c
08:50:34 Bod 1. TJ Slezan F-M, oddíl boxu, - 50.000,- Kč
08:52:54 Bod 2. Dětský folklórní soubor Ostravička, - 65.000,- Kč
08:54:09 Bod 3. Český rybářský svaz, MO 2 - Casting, - 15.000,- Kč
09:00:29 návrh Ing. Hrabce k bodu 4 -18.000,- Kč
09:01:00 Bod 4. Pobeskydský aviatický klub, - 34.500,- Kč
09:02:35 Bod 5. IPA (International Police Association) ČR, - 12.000,- Kč
09:03:40 Bod 6. Beskydská šachová škola, - 20.000,- Kč
09:06:06 návrh Mgr. Cvika - bod 7. POD SVÍCNEM, občanské sdružení, - 50.000,- Kč
09:27:43 3. vystoupení Ing. Hrabce
10:01:51 4. vystoupení Ing. Hrabce
10:03:05 3. vystoupení Ing. Chýlka
10:06:19 návrh na ukončení diskuse
10:09:18 návrh Ing. Svojáka - z rezervy uvolnit na kap. ŽPaZ 100.000,- Kč - přehrada Olešná
10:10:21 4/b Návrh 3. změny rozpočtu města pro rok 2005 provád. ZM formou rozp. opatř. č. 29 - 63
11:20:41 3. vystoupení Ing. Kajzara
11:24:19 4/c Přidělení účel. inv. dotace na úhradu inv. výdajů spol. Sportplex v r. 2005 a 2006
11:39:20 4/d Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Nemocnici F-M, přísp. org.
11:46:38 vystoupení p. Krupy 5 minut
11:56:36 2. vystoupení p. Krupy
12:11:38 3. vystoupení p. Krupy
12:15:36 návrh Ing. Svojáka - hlasovat o změně spl. kalendáře - 1. spl. 12/05
13:32:46 hlasování o revokaci 4/d
13:33:37 návrh usnesení 4/d
13:35:50 předřazení bodu 6/c
14:23:51 6/c Zpráva č. 8 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48 od 19. zasedání ZM, 7.3.2005
14:28:56 4/f Prominutí pohledávky
14:37:40 4/g Upuštění od vymáhání pohled. z titulu neuhrazeného nájemného za užívání nemovitostí
14:44:05 4/h Dodat. č.l ke Sml. o poskytn. neinv. transf., č. 0324/2001/RR, mezi městem a Mor. krajem
14:49:52 4/i Uzavření sml. o poskytnutí neinv. dotací z rozpočtu města na rok 2005 - OSSZ - ruší usnesení
14:51:18 4/j Návrh na uzav. Sml. o posk. inv. transf., neinv. dotací a neinv. přísp. z fondu Žp na r. 2005
14:52:56 4/k Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace "Svazku obcí Frýdecko-Místecka"
14:54:33 4/l Návrh na uzavř. sml. o poskytnutí neinv. dotací z fondu regenerace města F-M
14:56:00 4/m Návrh na uzavř. sml. o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu města F-M na r. 2005
15:01:40 4/n Návrh na uzavř. sml. o poskytnutí neinv. dot. z fondu reprez. a prop. města - vyjma bod 4, bod 7
15:03:21 4/o Návrh na uzavř. dod. ke sml. o poskytnutí neinv. dotace z kulturního fondu na r. 2005
15:07:27 4/p Návrh na uzavř. sml. o posk. neinv. dotací a příspěvků z fondu výchovy a vzděl. - mimo bod 1
15:08:37 4/r Návrh na uzavř. sml. o poskytnutí neinv. dotací z Centra sportu pro r. 2005
15:09:35 4/s Návrh na uzavř. sml. o poskytnutí neinv. dotací ze sportovního fondu na r. 2005
15:11:26 4/t Uzavření darovacích smluv na movité věci
15:13:18 4/u Uzavř. sml. o poskyt. neinv. dotace s INTEGROU Opava z rozp. města na r. 2005-OSSZ
15:15:28 návrh hlasovat samostatně o bodu 6 a 7
15:16:44 návrh hlasovat samostatně o bodu 6 a 7
15:17:48 bod 6, 7
15:18:38 4/v Uzavření sml. o poskytnutí neinv. dotací z charitativního fondu pro r. 2005 vyjma bod 6,7
15:22:27 4/w Uzavření sml. o poskytnutí neinv. dotace ze zdravotního fondu pro r. 2005
15:26:05 4/x Uzavření sml. o poskyt. neinv. dotací a neinv. transf. z fondu prevence krimin. na r. 2005
15:27:32 4/y Poskytnutí invest. dotace na nákup autobusů městské hromadné dopravy
15:29:09 přestávka 15 mi.
15:50:10 5/a Prodej objektů č.p. 400 na ul. Prokopa Holého a č.p. 2589 na ul. Bruzovská, k.ú. Frýdek
15:51:59 5/b Opakovaný prodej domů a pozemků zastavěných obytnými domy
15:53:20 5/c Upuštění od vymáhání pohledávek
15:57:52 5/d Honební společenstvo Chlebovice-honební pozemky
16:08:56 I - bod 1 - 50
16:10:27 II - bod 51
16:11:25 III - bod 52 - 66
16:12:03 IV - bod 67 - 70
16:12:42 V - bod 71 - 75
16:13:23 VI - bod 76
16:16:15 návrh hlasovat samostatně o p. Urbánkové
16:20:40 prodej - p. Urbánkové 174/1000
16:22:14 zbývající, podíl p. Urbánkové Mruzkovým + celý návrh
16:27:55 návrh na diskusi k bodu 5/f
16:51:44 návrh - zrušit usnesení k bodu 5/f
16:53:18 podíl 174/1000 připsat manželům Mrůzkovým
16:54:01 5/f Uzavř. kupní sml. na dům čp. 2241, ul. Čs. červeného kříže, k.ú. Frýdek,
16:59:46 5/g Prodej objektu č.p. 2971, ul. K Hájku, k.ú. Frýdek - 100.000,- Kč (nebudou řešeny pozemky)
17:05:08 6/a Zadání změny č. 1 územního plánu zóny Olešná
17:12:45 6/b Záměr pořízení změny č. 1 územního plánu zóny Zátiší
17:14:17 návrh na revokaci bodu 6/a
17:14:48 hlasování o bodu 6/a
17:24:35 7/a OZV č. . /2005, kterou se mění OZV č. 8/2000 o záv. části územ. pl. města ve znění p. p.
17:28:03 7/b OZV č. .../2005, Řád zeleně města Frýdek-Místek
17:30:48 7/c OZV č. .../2005, Řád veřejných pohřebišť
17:33:03 7/d OZV č. .../2005, o pravidlech pohybu psů po veřejném prostranství
18:00:33 pokračování jednání po 18.00 hod.
18:01:46 návrh Mgr. Vojvodíka - na zrušení OZV č. 3/2005
18:02:33 návrh Mgr. Vojvodíka - ZM ukládá RM přijmout opatření bránící k zakládání černých skládek
18:03:28 7/e OZV č...../2005, kterou se mění OZV č. 3/2005 - varianta č. 1
18:19:48 8/a Schválení dodatků ke zřizovacím listinám přísp. org. zřízených městem F-M, včetně změn
18:24:27 9/a) Návrh na stanov. výše darů za výkon funkcí v komisích RM a výborech ZM- II. pol. 04
18:25:46 9/b) Informace o výši odměn neuvolněných členů ZM za výkon funkce člena řídícího, doz. …
18:44:46 hlasovat po bodech
18:45:19 bod 1 návrhu na usnesení
18:46:03 bod 2.1 návrhu na usnesení
18:46:47 bod 2.2 návrhu na usnesení
18:47:21 bod 3 návrhu na usnesení
18:54:54 9/d) Změna "Zásad pro zřizování a financ. osadních výborů v částech města F-M" - dod. č. l
19:03:35 9/e Informace o současném stavu příspěvkové organizace Národní dům

Obywatel (CZ)

TV vysílání

Aktualna pogoda

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Linki

Aktualności

E-mail newsletter.