13.03.2017, 18. zasedání ZMFM 13.3.2017

Čas Název
08:03:46 Návrh celého programu vč. doplnění
08:05:17 Hlasování o ověřovatelích zápisu - p. Šebestová
08:05:38 Hlasování o ověřovatelích zápisu - p. Ryška
08:06:01 Hlasování o ověřovatelích zápisu - p. Kozák
08:08:32 1c Volba náměstka primátora a svěření kompetencí, změna v kontrolním výboru
08:13:20 2a Uzavření smlouvy o úvěru
08:38:42 2b Poskytnutí invest. a neinv. dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí inv. a nein. dotace
08:43:09 p. Gaj navrhuje hlasovat o RO č. 43 samostatně
08:43:34 2c Návrh 1. změny rozpočtu st. města F-M pro rok 2017 prováděné ZM formou rozpočtových opatření č. 1 – 42
08:44:03 2d Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu města na r. 2017 – FO
08:44:34 2e Návrh na poskytnutí neinv. dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinv. dotací z rozpočtu ..
08:45:06 2f Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních …
09:02:29 2g Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních …
09:03:05 2h Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních …
09:06:57 2i Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních …
09:07:32 2j Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních …
09:08:02 2k Návrh na poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu města na r. 2017
09:08:31 2l Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních …
09:09:03 2m Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních …
09:09:33 2n Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních …
09:10:05 2o Schválení dílčích projektů a finanční spoluúčasti města v rámci Programu prevence kriminality MV ČR na …
09:11:39 2p Smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu st. města Frýdek-Místek pro HZS MSK, územní …
09:12:11 2r Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace sdružení Region Beskydy
09:12:43 2s Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z Programu regenerace města F-M pro rok 2017
09:13:16 2t Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města v r. 2017 - Sdružení obrany …
09:21:32 3a Hospodaření s majetkem statutárního města – prodej, nabytí a směna nemovitostí
09:22:01 3b Základní podmínky prodeje nemovitostí ve vlastnictví statutárního města Frýdku-Místku
09:22:30 3c Koncepce nakládání s bytovým a nebytovým fondem statutárního města Frýdku-Místku
09:23:14 3d Využití nebytových prostor nacházejících se v objektech v majetku statutárního města F-M v roce 2016
09:23:40 3e Zásady pro postoupení pohledávek
10:32:38 3f Nabytí pozemku p. č. 213, jehož součástí je stavba č. p. 133 a pozemku p. č. 214, vše k.ú. Místek, obec …
10:33:15 4a Změny Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace (ITI)
10:43:19 4b Zpráva č. 61 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48
11:49:44 4c Zpráva č. 4 o plnění úkolu prověřit splnění podmínek pro založení městského dopravního podniku
11:51:08 4d „Rekonstrukce Národního domu - výstavba víceúčelového sálu“
12:13:40 3. vystoupení p. Míčka
12:19:45 Návrh na usnesení p. Gaje - ZM vydává OZV, kterou se stanoví ....
12:20:07 5a Obecně závazná vyhláška č. …/2017, kterou se stanoví koeficienty u daně z nemovitých věcí
12:20:44 5b Obecně závazná vyhláška č…./2017, o regulaci provozování hazardních her
12:21:14 5c Obecně závazná vyhláška č. …/2017, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných …
12:21:48 5d Obecně závazná vyhláška č. …/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřizovaných …
12:22:15 5e „Obecně závazná vyhláška č. xx/2017 o údržbě a ochraně veřejné zeleně na území statutárního města F-M
12:22:48 7a Smlouvy o poskytnutí bezúročné zápůjčky finančních prostředků ze sociálního fondu st. města F-M
12:23:19 7b Zásady pro odměňování za výkon funkcí v zastupitelstvu města, radě města, v komisích rady města ...
12:23:48 7c Návrh Plánu kontrol kontrolního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku na rok 2017
12:24:18 7d Návrh na stanovení výše finančních darů předsedům a členům OV a občanům v částech města F-M za jejich ..
12:34:11 7e Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku za rok 2016
14:06:05 Hlasování o vystoupení p. Havlíka - 5 min.
14:20:34 Hlasování o vystoupení p. Gongol - 5 min.
14:24:36 Hlasování o vystoupení p. Kapsové - 5 min.
14:38:24 Hlasování o vystoupení p. Vodičky - 5 min. (není občan města)
14:47:13 Hlasování o vystoupení p. Severinová - 5 min.
14:56:06 7f Zpráva z kontroly revizní komise Dobrovolného svazku obcí „Olešná“ za rok 2016
14:57:06 7g Zpráva o bezpečnostní situaci statutárního města Frýdku-Místku za rok 2016
14:58:51 7h Návrh změny ve složení osadního výboru Chlebovice
14:59:15 8a Kontrola usnesení a připomínek ze zasedání ZMFM za uplynulé období
14:59:39 9a Zpráva o činnosti Rady města Frýdku-Místku za uplynulé období
15:34:55 Návrh na usnesení p. Valacha - ZM ukládá primátorovi uložit provedení auditu ...

Obywatel (CZ)

TV vysílání

Aktualna pogoda

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Linki

Aktualności

E-mail newsletter.