10.09.2007, 6. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

Čas Název
08:19:52 Hlasování o návrhu Ing. Konečné zařadit bod - Projednání kompetence sociálních služeb
08:20:45 Hlasování o návrhu programu
08:22:39 Hlasování o složení návrhové komise -Ing. Čudek , Mgr. Vrba, p. Koval
08:23:38 Hlasování o ověřovatelích zápisu - Mgr. Pavlátová , Ing. Pospíšil
08:32:04 2. Kontrola usnesení a připomínek ZM /ústně/
08:43:32 3. Zpráva o činnosti rady města od posledního zasedání ZM vč.diskuse /ústně/
09:24:58 Neinv. dotace z FRaP - Beskydská šachová škola o.s. - 35 tis. Kč
09:25:40 Neinv. dotace z FRaP - Středisko volného času Klíč, přísp. org. - 15 tis. Kč
09:26:11 Neinv. dotace z FRaP - Okresní rada AŠSK F-M - 9 tis. Kč
09:26:40 4/a Návrh 4. změny rozpočtu st. města F-M pro r. 2007 prováděné formou r. o. č. 69 - 101
09:28:12 4/b Návrh na uzavř. sml. o poskytnutí nein. dot. z FRaP st. města F-M v r. 2007
09:29:39 4/c Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 1207/03/LCD ze dne 1. 10. 2003
09:30:22 4/d Návrh na uzavření dodatků ke sml. o poskytnutí neinv. dotace - odbor SSaSP
09:39:53 Návrh Ing. Richtrové - hlasovat o bodu 3 samostatně
09:40:28 4/e Návrh na uzavření sml. o poskytnutí neinv. dotace ze zdravot. fondu pro r. 2007 - bod 1 a 2
09:40:56 4/e bod 3 - Občanské sdružení ONŽ - 25 tis. Kč
09:57:41 4/f Návrh na vyhlášení dotačních programů na podporu a rozvoj soc. služeb pro r. 2008
09:58:34 4/g Návrh "Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu st. města F-M v působ. OSSaSP"
09:59:19 4/h Návrh na uzav. sml. o poskyt. inv. transferu, nein. dotace a neinv. př. z FŽP na r. 2007
10:08:16 Návrh RSDr. Ing. Recmana - změna usnesení, ZM 1. bere na vědomí rozpočtový výhled ... 2. ukládá RM předložit
10:08:43 4/i Rozpočtový výhled statutárního města Frýdek-Místek na léta 2008 - 2009
10:14:30 5/a Část I. - body 1 - 19, vyjma bodu 7
10:14:56 5/a Část II. - bod 20
10:15:22 5/a Část III. - bod 21
10:16:08 5/a Část IV. - bod 23 - 25, bod 22 vyňat
10:17:12 5/b Změna Podmínek prodeje nemovitostí ve vlastn. obce a postupu obce při prodeji těchto n.
10:18:58 5/c Prodej obytných domů a pozemků zastavěných obytnými domy
10:49:36 Návrh na ukončení diskuze
11:49:11 3. vystoupení Ing. Hartmanna
11:52:49 3. vystoupení MUDr. Adama
12:30:19 3. vystoupení Ing. Svojáka
12:34:13 3. Vystoupení Ing Konůpky
12:37:06 3. Vystoupení JUDr. Dokoupila
13:07:05 Návrh na usnesení Ing. Svojáka - ZM ukládá Mgr. Vrbovi jednat s MK o zřízení Hospice ve F-M
13:07:54 Návrh na usnesení Ing. Svojáka - ZM ukládá Mgr. Vrbovi jednat s VZP o zřízení Hospice ve F-M
13:08:34 Návrh na usnesení Ing. Konůpky - ZM ukládá RM zpracovat a předložit ke schválení ZM studii výstavby Hospice na území města
13:11:39 Návrh Ing. Svojáka - ZM doporučuje RM zřídit pracovní skupinu v záměru vybudovat Hospic ve F-M ve stejném klíči jako je složení komisí RM , která se bude zabývat záměrem výstavby Hospice
13:12:11 Návrh Ing. Svojáka - sjednotit cenu odprodeje pozemků "Za nemocnicí" na 200 Kčza m2
13:12:49 5/d Nabytí pozemků - lokalita "Za nemocnicí", k.ú. Frýdek
14:22:23 Návrh na usnesení: Bc. Pobucký je v bodě - 5/e ve střetu zájmu
14:23:07 5/e Nepeněžitý vklad do společnosti Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.
14:24:29 5/f Vzdání se předkupního práva k id. 89/1000 celku pozemku p.č. 705/2, k.ú. Frýdek, F-M
14:41:09 7/a Zrušení územních plánů zón a regulačních plánů schválených pro území města F-M
14:46:45 7/b Záměr města zpracovat Integrovaný plán rozvoje města, určení odpovědné osoby
14:57:16 7/c Zpráva č. 18 o postupu přípr. a výstavby silnice I/48 od 5. zasedání ZM, dne 18.6.2007
14:58:18 8/a Schválení dodatků ke zřizovacím listinám přísp. org. zříz. st. městem F-M - OŠKMaT
15:04:27 9/a OZV č. */2007 o stanovení podmínek provozování taxislužby na území st. města F-M
15:33:28 Návrh Ing.Svojáka-ZM ukládá Mgr.Vrbovi neprodleně jednat s ředitelem ÚP o urychleném přiznávání příspěvku na péči pro občany
15:34:23 Návrh Ing.Svojáka-ZM ukládá Mgr.Vrbovi neprodleně jednat s ředitelem ÚP o urychleném přiznávání příspěvku na péči pro občany
15:35:29 10/a Zpráva o průběž. plnění "Komunitního plánu rozvoje soc. sl. ve F-M na léta 2007-2010"
15:41:40 3. vystoupení Ing. Kocicha
15:49:59 Návrh Ing.Kocicha -hlasovat o bodu č. 2 mat. 10/b samostatně
15:50:27 10/b Spolupráce při zabezpeč. p. o. v obci Sviadnov, změna Zřizovací list. JSDH Frýdek
15:51:21 Návrh přestávka 10 minut
15:56:34 10/c Informace o změnách v průmyslové zóně Chlebovice
15:57:44 10/d Návrh na stanov. výše finančních darů za výkon funkcí v KRM a VZM pro občany F-M

Obywatel (CZ)

TV vysílání

Aktualna pogoda

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Linki

Aktualności

E-mail newsletter.