09.02.2004, 11. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku dne 9.2.200

Čas Název
08:10:26 - hlasování o doplnění programu o bod návrh založení společnosti s.r.o. bod 2
08:11:19 - hlasování o návrhu celého programu
08:16:42 2a) založení společnosti s.r.o.
08:20:50 - volba návrhové a volební komise - Paršová, Ing. Rafaj, MUDr. Kozák
08:22:15 - určení ověřovatelů zápisu Holý, Muroň
08:32:17 2. Kontrola usnesení a připomínek ZM
08:33:31 3. Zpráva o činnosti rady města od posledního zasedání ZM vč. diskuse
08:38:20 4/a ) Návrh rozpočtu města Frýdek-Místek pro rok 2004
08:40:05 4/b) Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Občanskému sdružení ADRA na veřejnou sbírku
08:43:34 4/c) - bod 1 Handball
08:44:26 4/c bod 2 Sokol
08:45:31 4/c bod 3 ISŠ F-M
08:47:00 4/c bod 4 Ostravička
08:47:49 4/c bod 5 Kajkery
08:51:30 4/d hlasování o bodu č. 15
08:52:06 4/d) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2004 (OSSLZ)
08:53:47 4/e) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí investiční dotace Charitě Frýdek-Místek - určení výtěžku "Vánoční strom"
08:55:16 4/f) Uzavření darovací smlouvy (OSSL)
08:56:40 4/g) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičního příspěvku z rozpočtu města - OŠKMT
09:09:28 4/h) přesunutí bodu na 18. 2. 2004 (jednání ZM) -Ing. Roháč
09:10:14 4/h) Poskytnutí neinvestiční dotace na provoz městské hromadné dopravy
09:29:06 6/a) Hospodaření s majetkem města - prodej a směna nemovitostí a navrhované záměry města F-M
09:30:40 6/b) Návrh na upuštění od vymáhání pohledávek
09:33:08 6/c) Nabytí nemovitého majetku v souvislosti se zrušením vojenského útvaru
09:34:41 7/a) OZV č....../2004, kterou se ruší OZV č. 3/1993 "Režim organizace dopravy pěší zóny města Frýdku-Místku a vyhláška č. 6/1993, kterou
09:36:25 7/b) OZV č......./2004, kterou se ruší vyhláška č. 15/1998 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování (zmírňování) závad ve schůdnosti a sjízdnosti
09:38:25 7/c) OZV č...../2004, kterou se mění a doplňuje OZV č. 12/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
09:39:43 7/d) OZV č. ...../2004,kterou se mění a doplňuje OZV č.10/2001, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
09:45:00 7/e) OZV č....../2004 o symbolech města F-M a jejich užívání
09:49:56 8/a) Statuty fondů města Frýdek-Místek.
09:57:42 8/b) doplnění návrhu - zastupitelstvo města odmítá provozování nemocnice ve F-M formou ekonomického pronájmu - Ing. Recman
09:58:27 8/b) Stanovisko k provozování Nemocnice ve Frýdku-Místku
09:59:54 8/c) Změna ve složení osadního výboru Skalice
11:14:18 8/d) návrh na odvolání p. Crhy s účinnosti 9.2.2004
11:16:50 8/d) Změna ve složení finančního výboru volba - aklamací
11:18:10 8/d) návrh člena finančního výboru Ing. Jiří Zaoral
11:23:40 8/e) Zásady pro odměňování za výkon funkce v Komisi pro občanské záležitosti RM pro občany města F-M
11:25:38 8/f) Návrh na stanovení výše odměn a darů pro členy komisí rady města, kontrolního výboru ZM, finančního výboru ZM, majetkového výboru
11:28:40 8/g) Právní názor advokátky Mgr.Hamplové k postupu při konání dražeb

Obywatel (CZ)

TV vysílání

Aktualna pogoda

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Linki

Aktualności

E-mail newsletter.