07.12.2009, 23. zasedání zastupitelstva města

Čas Název
08:10:46 Hlasování o návrhu zařadit bod 9a1- rezignace Mgr. Vojvodila na funkci člena FV a volba nového člena
08:11:20 Hlasování o celém návrhu programu vč. doplnění
08:12:31 Hlasování o ověřovatelích zápisu - p. Skotnica, Mgr.Vrba
08:16:52 Hlasování o návrhu, aby složení volební komise bylo pětičlenné a volba komise bude aklamací
08:18:19 Hlasování o návrhu, aby předsedou volební komise byl Ing. Švejkovský
08:18:47 Hlasování o návrhu, aby předsedou volební komise byl Mgr. Pobucký
08:21:07 Návrh, aby členem volební komise byl p. Holý, Ing. Švejkovský, Ing.Pavlas, Mgr. Jurtíková
08:36:38 Návrh Ing. Kocicha, aby ZM schválilo neinvest. transfer Hokejovému klubu - 300 tis. Kč oproti rezervě
08:37:01 2a Návrh 6. změny rozpočtu st. města F-M pro rok 2009 prováděné ZM formou rozpoč. opatření č. 129 - 155
08:37:54 2b Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu města na r. 2009 - Galerie Langův dům
08:38:32 2c Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze sportovního fondu na rok 2009
08:39:13 2d Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města pro rok 2009
08:42:23 Návrh na revokaci bodu 2d
08:42:51 2d Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města pro rok 2009
08:45:26 Návrh Ing. Richtrové - změna v částkách pro Baskedbalový klub 820 tis. Kč,
08:45:52 2e Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z Centra sportu na rok 2010
08:46:50 2f Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2010 - odbor ŠKMaT
08:47:55 2g Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze zdravotního fondu pro rok 2009 a 2010
09:29:57 3. vystoupení Ing. Švejkovského
09:36:44 Návrh Ing. Konůpky - ZM rozhodlo o vydávání Zpravodaje v roce 2010 1x měsíčně
09:37:43 Návrh Mgr. Vojvodíka - ponížit pol. 5194 o 500 tis. Kč a přesunout na Charitu
09:38:32 Návrh Mgr. Vojvodíka - ponížit pol. 5175 o 500 tis. Kč a přesunout na OŽPaZ 20 tis. Kč a do plánované rezervy
09:39:39 Návrh Ing. Švejkovského - navýšit příjmy z daně nemovitosti pol 1511 na 20 mil Kč
09:40:27 Návrh Ing. Švejkovského - na snížení příspěvku Sportplexu na 5 mil. Kč a přesunout do rezervy
09:40:58 2h Návrh rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2010
10:04:20 Hlasování o tom, že Mgr. Pobucký je v bodě 2i ve střetu zájmů
10:53:53 Návrh Ing. Kučíka, aby ZM uložilo radě města ve spolupráci se Sportplexem vypracovat analýzu
10:54:20 2i Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí transferu z rozpočtu města pro rok 2010 - odbor vnitřních věcí
10:55:07 3a Hospodaření s majetkem statutárního města - nabytí, prodej a směna nemovitostí
11:51:43 Návrh Mgr. Kožušníkové, aby se o bodu 19 a 28 hlasovalo samostatně
11:52:37 Návrh Mgr. Kožušníkové, aby se o bodu 19 a 28 hlasovalo samostatně
11:53:24 Bod 19 a 28
11:53:57 4a Rozhodnutí ZM o pořízení Změny č.1 Územního plánu Frýdku-Místku a rozhodnutí o zařazení jednotlivých ..
11:54:57 4b Zpráva č. 32 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48
11:56:23 5a Obecně závazná vyhláška č.../2009,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, ..
12:15:33 7. KONTROLA USNESENÍ A PŘIPOMÍNEK ZMFM
12:23:05 8 ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA OD POSLEDNÍHO ZASEDÁNÍ ZM vč. diskuse
14:18:18 Vystoupení p. Vacka
15:22:08 Hlasování o 3. vystoupení p. Merty
15:55:51 Návrh Ing. Konůpky - ZM rozhodlo o prominutí úhrady užívání objektu bez právního důvodu fa Vacek
15:57:10 Návrh Mgr. Vojvodíka na vystoupení p. Vacka
15:59:12 Návrh Ing. Konůpky - ZM rozhodlo o prominutí úhrady užívání objektu bez právního důvodu fa Vacek
16:00:10 Návrh na usnesení Ing. Konůpky - ZM rozhodlo o pozastavení prodeje byt. domů na J. Haška 1647, 1653, ...
16:01:44 9a Harmonogram schůzí RMFM a harmonogram zasedání ZMFM v roce 2010
16:02:44 9a Harmonogram schůzí RMFM a harmonogram zasedání ZMFM v roce 2010
16:04:30 Rezignace Mgr.Vojvodíka na funkci člena FV
16:05:25 Hlasování o způsobu volby člena FV - aklamací
16:06:36 Hlasování o návrhu, aby členem FV byl Ing. Žabka
16:09:37 9b Stanovení měsíčních odměn za výkon funkce pro neuvol. členy ZM od 1.1.2010. Zásady pro odměňování …
16:10:18 9c Schválení žádosti o zařazení do dotačního programu Podpora terénní práce 2010 a schválení finanční spol. …
16:10:49 9d Návrh na zrušení Statutu zdravotního fondu statutárního města Frýdku-Místku
16:11:23 9e Návrh "Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku v působnosti OSS"
16:11:55 9f Návrh na vyhlášení dotačních programů na podporu projektů ve zdravotnictví pro rok 2010
16:12:27 9g Informace o činnosti kontrolního výboru ZMFM za rok 2009
16:14:26 9h Statut a jednací řád finančního výboru Zastupitelstva města Frýdek-Místek
16:14:55 9i Městský program prevence kriminality
16:15:30 9j Uzavření darovací smlouvy mezi ČR-Krajským ředitelstvím policie SM kraje a statut. městem F-M
16:39:26 Hlasování o způsobu volby přísedících Okresního soudu ve F-M - aklamací
16:40:08 Ing. Roubal navrhuje hlasovat zvlášť o Ing. Šimíkovi a p. Němcovi
16:40:59 9k Volby přísedících u Okresního soudu ve F-M pro vol. období 2010 - 2014
17:26:23 Návrh, aby hlasování o způsobu odvolání členů Rady města F-M proběhlo tajně
17:27:23 Bod I. odvolání JUDr. Dokoupila
17:27:56 Bod II. odvolání Mgr. Vrby
17:32:19 K bodu 2a - 6. změna rozpočtu - ZM mění předložené informace
17:42:21 9m Informace o rekonstrukci Nemocnice ve Frýdku-Místku

Obywatel (CZ)

TV vysílání

Aktualna pogoda

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Linki

Aktualności

E-mail newsletter.