05.12.2011, 6. zasedání ZMFM dne 5. 12. 2011

Čas Název
08:12:48 Návrh p. Špetly doplnit bod 3 o bod 3g odložení prodeje domu 882 Ostravská
08:14:10 Návrh p. Merty zařadit do programu jako bod 8f zpráva o dopadu zavedení MHD zdarma
08:14:45 Návrh p. Konůpky zařadit jako bod 2 bod 9 programu a jako bod 3 bod 10
08:15:23 Návrh celého programu vč. doplnění
08:16:50 Hlasování o ověřovatelích zápisu - p. Muroň, Mgr. Jurtíková
08:18:10 Návrh na předsedu volební komise - Ing. Jaroslav Chýlek, MBA
08:19:34 Návrh na členy volební komise - Ing. Adamus, MUDr. Adamec
09:38:41 *2a Návrh 4. změny rozpočtu st. města F-M pro r. 2011 prováděné ZM formou RO č. 104-138 + dodatek
09:39:22 2b Smlouvy o poskytnutí investiční dotace z fondu životního prostředí st. města F-M na rok 2011
09:39:59 2c Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu st. města F-M pro r. 2011 - OKP
09:40:34 2d Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotací z rozpočtu st. města F-M pro r. 2011 Charitě F-M - OSS
09:41:06 2e Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí neinvestiční dotace sdružení Region Beskydy
09:42:59 Návrh Mgr. Vojvodíka na rozdělení hlasování
09:43:23 2f Návrh na uzavření sml. o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu města na r. 2011. Návrh na uzavření dodatku …
09:43:59 2g Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací ze sportovního fondu na rok 2011
09:44:36 2h Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotací a neinv. příspěvku z fondu výchovy, vzděl. a zájm …
09:45:11 2i Darovací smlouva mezi Českou republikou - Krajským ředitelstvím policie SM kraje a st. městem F-M
09:45:45 2j Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu prevence kriminality pro rok 2011(1)
09:46:20 2k Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu prevence kriminality pro rok 2011(2)
10:42:23 Návrh Mgr. Cvika na usnesení - ZM ukládá RM provést revizi stávajících podmínek Centra sportu
12:27:58 3. vystoupení Ing. Konůpky
12:36:32 3. vystoupení Ing. Špetly
12:38:35 Návrh Ing. Špetly - přesun 5 mil. Kč do kapitoly 07 a 09
12:39:42 Pozměňující návrh č. 1 k mat. 2l
12:40:13 Pozměňující návrh č. 2 k mat. 2l
12:40:39 Pozměňující návrh č. 3 k mat. 2l
12:41:36 *2l Návrh rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2012
12:46:11 2m Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z Centra sportu na rok 2012
12:46:42 2n Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2012 - OŠKMaT
12:47:19 2o Schválení žádosti o zařazení do dotačního programu Podpora terénní práce 2012 a schválení finanční spol. ..
12:47:52 2p Návrh na vyhlášení dotačních programů na podporu projektů v oblasti zdravotnictví pro rok 2012
12:54:53 Část I. - body č. 1-22 mimo č. 9
12:55:20 Část II. - bod č. 23
12:55:44 Část III. - body 24-25
12:56:04 Část IV. - bod č. 26
12:56:54 3b Poskytnutí příspěvku z Fondu pomoci občanům st. města F-M dotčeným výstavbou komunikace R/48 …
15:36:21 Návrh na usnesení ZM ruší usnesení č. 5b 5.5.3 1a, b
15:52:17 3c Návrh na prominutí poplatků a úroků z prodlení vzniklých v souvislosti s opožděnými platbami za užívání …
16:43:54 3. vystoupení p. Merty
17:25:30 3d Koncepce nakládání s bytovým fondem statutárního města Frýdek-Místek
17:40:24 3e Vyhlášení veřejné obchodní soutěže
17:42:59 Hlasování o tom, že Mgr. Pobucký, DiS. je v bodě 3f ve střetu zájmů
17:43:19 3f Nepeněžitý vklad do společnosti Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.
17:43:49 4a Dodatek č. 1 ke Statutu fondu regenerace st. města F-M - změna termínu podání žádostí o dotaci
17:44:15 4b Aktualizace Programu regenerace MPZ Frýdek na léta 2012-2016, Aktualizace Programu regenerace MPZ …
17:44:41 4c Návrhy na pořízení změny Územního plánu Frýdku-Místku
17:47:10 *4d Vydání Změny č. 1 Územního plánu Frýdku-Místku formou opatření obecné povahy
17:47:52 4e Dodatek č. 2 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města
17:48:23 4e Dodatek č. 2 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města
17:56:18 ZM rozhodlo o pokračování jednání i po 18.00 hodině
18:50:44 4f Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku
18:51:57 Předřadit bod 7b
18:52:32 7b Změna Zakládací listiny obecně prospěšné spol. Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko,
18:57:50 4g Zpráva č. 40 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48
20:12:11 Návrh p. Merty - čl. 6 bod 4 nahradit ve znění - proti rozhodnutí zkušební komise ....
20:35:27 6a OZV č. /2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o stanovení podmínek provozování taxisl. ..
20:37:19 Návrh p. Merty - čl 5 bod 1 - 5 dát na sazby v roce 2010
20:37:40 6b OZV č. /2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2010, o místním poplatku ze psů
20:38:09 6c OZV č. /2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání …
20:38:41 6d OZV č. /2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní ..
20:39:11 6e OZV č. /2011, o zákazu provozování vybraných sázkových her, loterií a jiných podobných her
20:49:36 Návrh Mgr. Vrby - 1. prostřednictvím Zpravodaje vyhlásit soutěž o název Centra zdravotních a sociálních služeb ...
20:49:56 7a Schválení dodatku č. 4 ke zřizovací listině p.o. Centrum zdravotních a sociálních služeb F-M, p.o.
20:50:28 8a Strategie protidrogové politiky města Frýdek-Místek na období 2012-2014
20:52:46 Hlasování o návrhu na usnesení - mat. 8b, bod 1a) - d) - ZM odvolává p. Hradila, p. Znišťala, p. Macháčka, p. R
20:53:34 Návrh, aby volba členů a předsedy OV probíhala aklamací
20:54:51 Hlasování o návrhu na usnesení - mat. 8b, bod 2a) - c) - ZM volí p. Kupčáka, p. Figurovou, p. Labzovou, p. Mi
20:55:39 Hlasování o návrhu na usnesení - mat. 8b, bod 3
20:56:11 Hlasování o návrhu na usnesení - mat. 8b, bod 4
20:56:43 8c Harmonogram zasedání Zastupitelstva města F-M na r.2012, harmonogram schůzí Rady města F-M na r.2012
20:57:12 8d Zpráva o činnosti kontrolního výboru ZMFM za r. 2011, vyhodnocení plánu kontrol KV
21:04:11 Návrh Ing. Konůpky - puštění záznamu z návštěvy v Ames
21:19:36 8e Informace o zahraniční pracovní cestě do Ames, stát Iowa , seznam partnerských měst SMFM
21:55:40 *9a Kontrola usnesení a připomínek ze zasedání ZMFM za uplynulé období.
22:14:05 *10. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA OD POSLEDNÍHO ZASEDÁNÍ ZM F-M vč. diskuse
22:43:33 Návrh Ing. Konůpky - ZM ukládá RM zajistit pravidelný on line video přenos ze ZM po 1.1.2012
22:44:13 Návrh Ing. Konůpky - ZM ukládá RM zveřejnit na internetových stránkách města složení představenstev všech představenstev

Obywatel (CZ)

TV vysílání

Aktualna pogoda

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Linki

Aktualności

E-mail newsletter.