ODBOR BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK A PREVENCE KRIMINALITY

Informace

Mgr. Tomáš Václavík

vedoucí odboru

Zaměření odboru

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddělení bezpečnostních rizik a prevence kriminality

Hlavní činnosti

 • soustavně analyzuje vývoj kriminality a dalšího protiprávního jednání (přestupky) na území města Frýdku-Místku;
 • shromažďuje informace bezpečnostního charakteru, analyzuje hrozby a předkládá návrhy k předcházení či potlačení kriminality a dalších rizikových bezpečnostních situací;
 • koordinuje spolupráci Magistrátu města Frýdku-Místku s Městskou policií Frýdek-Místek, Policií ČR - územním odborem ve Frýdku-Místku, Hasičským záchranným sborem MSK - územním odborem ve Frýdku-Místku, příspěvkovými organizacemi města a dalšími organizacemi participujícími v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality;
 • zpracovává do mapových podkladů (GIS) riziková místa ve městě z pohledu bezpečnosti a tyto pravidelně aktualizuje (Mapy kriminality);
 • spolupracuje s komisí pro dopravu, bezpečnost a prevenci kriminality RMFM a na základě její činnosti předkládá informativní zprávy a návrhy usnesení radě města;
 • zpracovává návrhy součinnostních dohod s územními útvary Policie ČR;
 • s ředitelem MPFM spolupracuje na řízení lidských zdrojů (výběr, celoživotní vzdělávání strážníků) městské policie;
 • spolupracuje s městskou policií, Policií ČR a nevládními organizacemi v rámci programů prevence kriminality a protidrogové politiky;
 • poskytuje neinvestiční dotace v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence; připravuje návrhy smluv a dodatků na účelové poskytnutí dotací z oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence;
 • připravuje návrhy usnesení pro jednání RMFM a ZMFM v oblasti bezpečnosti, prevence kriminality;
 • provádí nebo se podílí na průzkumech k pocitu bezpečí občanů města Frýdku-Místku a zajišťuje implementaci výstupů těchto průzkumů do činnosti Městské policie Frýdek-Místek, Policie ČR a nevládních neziskových organizací;
 • vytváří koncepci prevence kriminality a koncepci protidrogové politiky na území města Frýdku-Místku;
 • spolupracuje s odborem sociálních služeb MMFM a společně zajišťují implementaci bezpečnostní problematiky do sociálních služeb města Frýdku-Místku;
 • připravuje návrh rozpočtu v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality, připravuje podklady pro rozpočtová opatření a rozpočtové změny, čerpá účelně a efektivně přidělené finanční prostředky na základě schváleného rozpočtu příslušného roku, provádí průběžnou kontrolu a vyhodnocení čerpání rozpočtu;
 • navrhuje a realizuje projektové záměry související s činností odboru;
 • zajišťuje informovanost občanů města Frýdku-Místku o realizovaných projektech a rovněž zajišťuje nepřetržitou možnost občanů města podílet se na řešení bezpečnosti ve městě a poukazovat na bezpečnostní problémy;
 • spolupracuje s Odborem prevence kriminality a Odborem bezpečnostní politiky MV ČR při řešení bezpečnosti ve Frýdku-Místku;
 • podílí se na přezkumu zákonnosti ohlášených shromáždění podle zákona o právu shromažďovacím, vydává metodická doporučení v této oblasti;
 • podílí se na hodnocení rizik při zadávání veřejných zakázek MMFM, v součinnosti s útvarem kvality a auditu a právním odborem;
 • ve stanoveném rozsahu provádí kontrolní činnost městské policie, prošetřuje stížnosti na postup městské policie a vydává pro její činnost metodická doporučení;
 • spolu s útvarem kvality a auditu zajišťuje implementaci ČSN ISO/IEC 27001 pro MMFM a MPFM;

 

Oddělení krizového řízení a požární ochrany

Hlavní činnosti

 • zajišťuje a koordinuje činnost orgánů města v oblasti krizového řízení, obrany a ochrany obyvatelstva a napomáhá koordinaci činnosti Integrovaného záchranného systému (IZS) při řešení krizových situací na území statutárního města Frýdek-  Místek v rámci výkonu činností pověřeného obecního úřadu i na celém správním území Frýdku-Místku jako obce s rozšířenou působností
 • zabezpečuje připravenost správního obvodu obce s rozšířenou působností na řešení krizových situací
 • plní úkoly na úseku obranného plánování, hospodářské mobilizace a krizového řízení v souladu s platnou legislativou
 • vede agendu určenou zákonem o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 • řídí sbory dobrovolných hasičů na území města a zajišťuje jejich akceschopnost

 

Seznam vyhlášek

Tiskopisy, materiály

Jednací řád Bezpečnostní rady ORP Frýdek-Místek

Jednaci_rad_BR_ORP_FM (328.591 kB)

Jednací řád KŠ ORP Frýdek-Místek

Jednaci_rad_KS_ORP_FM (345.176 kB)

Oznámení o konání shromáždění - svolavatel fyzická osoba

shromazdeni_formular_FO_2018 (37 kB)

Oznámení o konání shromáždění - svolavatel právnická osoba

shromazdeni_formular_PO_2018 (38.5 kB)

Statut Bezpečnostní rady ORP Frýdek-Místek

Statut_BR_ORP_FM (433.569 kB)

Statut KŠ ORP Frýdek-Místek

Statut_KS_ORP_FM (542.172 kB)

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, vyhlášení oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů ve statutárním městě Frýdek-Místek

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích (690.277 kB)

Životní situace

Chemická havárie

Území obce s rozšířenou působnosti Frýdek-Místek se nachází v zóně havarijního plánování společnosti Biocel Paskov a.s., která ve výrobě využívá nebezpečný oxid siřičitý.

Další informace získáte na: chemon.hzsmsk.cz

 

Jak budete varováni:

 • kolísavým tónem ze sirén,
 • mluvenou informací ze sirén, rozhlasových zařízení zasahujících složek, sdělením zasahujících,
 
   

  

Všeobecná výstraha je vždy pokynem pro ukrytí v budovách a pro získání dalších informací o příčině vyhlášení tohoto varovného signálu.

 

O odvolání opatření budete informováni stejným způsobem jako při vyhlášení.

 

Jak se chovat při úniku nebezpečných látek:

 • nepřibližujte se k místu havárie, kde je koncentrace nejvyšší a nejnebezpečnější,
 • vyhledejte vhodný úkryt v budově (ukryjte se ve vyšších patrech, utěsněte okna a dveře, vypněte klimatizaci a utěsněte větrací otvory, kterými může nebezpečná látka do místnosti vnikat),
 • další informace o rozsahu nebezpečí a nutných opatřeních k Vaší ochraně získáte z hlášení elektronických sirén, obecního rozhlasu, mobilních zařízení zasahujících složek nebo regionálního vysílání rozhlasu a televize,
 • připravte si prostředky improvizované ochrany k ochraně dýchacích cest a povrchu těla pro případy, kdy budete muset procházet zamořeným prostorem (navlhčenou roušku či kapesník k ochraně nosu a úst, uzavřené potápěčské či lyžařské brýle, oděv na tělo),
 • v případě evakuace si připravte evakuační zavazadlo, využijte vlastní vozidlo nebo se dostavte na stanovené místo. Před odchodem zabezpečte domov, vypněte plyn a uhaste otevřený oheň,
 • jednejte klidně a s rozvahou, nepodléhejte panice a vyvarujte se fyzické námaze.

Povodně

Povodně jsou jednou z nejčastějších přírodních hrozeb u nás. Jak se na ně připravit a co dělat, když voda opadne?

Jak budete varováni:

 • kolísavým tónem ze sirén,
 • mluvenou informací ze sirén, rozhlasových zařízení zasahujících složek, sdělením zasahujících.

Další informace získáte na: www.hzsmsk.cz

Co dělat při ohrožení povodní:

 • sledujte vývoj povodňové situace,
 • k utěsnění nízko položených oken a dveří můžete použít pytle s pískem,
 • nakupte si potraviny a balenou vodu na 2 – 3 dny,
 • přestěhujte cenné věci z přízemí do vyššího patra domu,
 • dostatečně zabezpečte chemikálie, jedy a žíraviny, které mohou kontaminovat vodu při zaplavení,
 • jste-li majiteli auta, odvezte ho včas na bezpečné místo nebo jej použijte k evakuaci,
 • postarejte se o domácí a hospodářská zvířata,
 • upevněte věci, které by mohla voda odnést,
 • připravte evakuační zavazadla pro všechny členy rodiny,
 • informujte se o způsobu a místě, kam se v případě evakuace přemístíte,
 • před odchodem vypněte plyn a uhaste otevřený oheň.

Co dělat po povodni:

 • nechte si zkontrolovat stav obydlí (statickou narušenost a obyvatelnost), rozvody plynu, elektrické energie, stav kanalizace a rozvody vody,
 • podle pokynů hygienika zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny a polní plodiny zasažené vodou,
 • zničený nábytek a věci ukládejte na určené místo k likvidaci,
 • dokud nejsou prověřeny zdroje pitné vody a zajištěna jejich nezávadnost, používejte balenou vodu nebo vodu z cisterny,
 • základní potraviny, pitnou vodu, ale i další pomoc při odstraňování následků povodní hledejte v místě humanitární pomoci, které zřizuje obecní úřad a humanitární organizace,
 • máte-li nemovitost pojištěnou, kontaktujte pojišťovnu k náhradě škody.

 

Požární ochrana

Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru. Nejčastější příčinou požáru v domácnostech je lidská nedbalost, technická závada, nesprávná manipulace s otevřeným ohněm, ale také požáry způsobené dětmi.

Bezpečnost Vašeho domova

je především na Vaší zodpovědnosti.

Další informace na: www.hzsmsk.cz

Aby doma nehořelo

 • nenechte bez dozoru zapnuté elektrické a plynové spotřebiče,
 • neumísťujte hořlavé předměty blízko otevřeného ohně,
 • věnujte pozornost technickému stavu komínů, elektrických a plynových spotřebičů, jejich špatný technický stav může být příčinou požáru,
 • nekuřte v posteli, pokud se Vám chce spát,
 • dodržujte bezpečnou vzdálenost topidel od nábytku a dalšího hořlavého materiálu,
 • neprovádějte neodborné zásahy do elektroinstalace,
 • nepřetěžujte elektrické zásuvky,
 • zamezte přístupu dětí k možným zdrojům otevřeného ohně, zápalkám, zapalovačům atp.,
 • dodržujte principy bezpečnosti práce při manipulaci s hořlavými kapalinami (větrání, zákaz kouření při práci),
 • nepoužívejte zábavní pyrotechniku v blízkosti hořlavých látek.

Na co nezapomenout při odchodu z domu?

 • vypněte elektrické spotřebiče (sporák, pračku, světla atd.),
 • vypněte elektrické spotřebiče jejich hlavním vypínačem, ne pouze přepnutím do pohotovostního režimu, zabráníte tak požáru v případě technické závady,
 • zkontrolujte, zda neteče voda,
 • zkontrolujte, zda jste nenechali puštěný plyn,
 • zkontrolujte, zda jsou uzavřena okna,
 • uhaste hořící svíčky a nedopalky cigaret,
 • nezapomeňte klíče.

 

 

Hasičský záchranný sbor

Moravskoslezského kraje

doporučuje:

„Vybavte si domácnost

hasicím přístrojem

a hlásičem požáru.“

www.cahd.cz

Shromažďování občanů

Shromažďování občanů (54 kB)

Výstraha před nebezpečím otrav a požáry před topnou sezonou

  Moravskoslezský kraj společně s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje uspořádali kampaň po loňské tragické topné sezoně, kdy došlo k několika úmrtím v důsledku otrav oxidem uhelnatým.
V letácích upozorňuje na nebezpečí, která ohrožují zdraví a život občanů při vaření, vytápění a ohřevu vody.
Snížit riziko otravy oxidem uhelnatým, výbuchu a požáru můžete instalací detektorů plynů do domácnosti, autonomních hlásičů požáru, pravidelnými kontrolami a revizemi zařízení a rozvodů.

Více informací naleznete v přiložených letácích.

Autonomni_hlasice_pozaru_letak (191.75 kB) Nebezpecne_plyny_v_domacnosti_letak (182.738 kB)

Vysloužilou hasičskou Avii nahradilo nové, špičkově vybavené vozidlo za 4,5 milionu korun

autor: MM F-M,  

Mercedes-Benz Sprinter s pohonem všech čtyř kol, který bezpečně a rychle přepraví devět hasičů s potřebným vybavením k účinnému zásahu na místě požáru, dopravní nehody, průmyslové ... [ celý článek ]

Požární ochrana - aby doma nehořelo

autor: MM F-M,  

Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru. Nejčastější příčinou požáru v domácnostech je lidská ... [ celý článek ]

Povodně - ohrožení, co dělat po povodni.

autor: MM F-M,  

Povodně Povodně jsou jednou z nejčastějších přírodních hrozeb u nás. Jak se na ně připravit a co dělat, když voda opadne? Jak budete varováni: ... [ celý článek ]

Jak se zachovat při chemické havárii

autor: MM F-M,  

Území obce s rozšířenou působnosti Frýdek-Místek se nachází v zóně havarijního plánování společnosti Biocel ... [ celý článek ]

Nový zásahový automobil pro JSDH Skalici

autor: MM F-M,  Aktualizováno

Pro jednotku sboru dobrovolných hasičů ve Skalici byl letos zakoupen šest let starý Ford Transit, který prošel přestavbou na zásahové vozidlo. Nyní je vybaven radiostanicí, výstražným světelným ... [ celý článek ]

< 1 2 >

Obywatel (CZ)

TV vysílání

Aktualna pogoda

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Linki

Aktualności

E-mail newsletter.