Jesteś: O mieście > Środowisko > >

PDF E-mail Print

DOTAČNÍ PROGRAM „PODPORA AKTIVIT VEDOUCÍCH KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
PRO ROK 2018“ 

Statutární město Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, vyhlásilo dotační program „Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí pro rok 2018“ (dále jen „dotační program SMFM“).
Hlavním cílem dotačního programu SMFM je zabezpečení realizace opatření vedoucích ke zlepšení stavu životního prostředí snížením produkce znečisťujících látek, k úspoře energie, k rozvoji aktivit subjektů (např. neziskových organizací) v oblasti životního prostředí a k podpoře programů souvisejících s ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou.

Předmětem podpory je:

1. změna způsobu vytápění jako náhrada za vytápění pevnými palivy, tj. změna způsobu vytápění rodinných domů, bytů, staveb pro rodinnou rekreaci a objektů určených k podnikatelské činnosti, z vytápění pevnými palivy na vytápění plynem, elektrickou energií, tepelným čerpadlem jako náhrada za vytápění pevnými palivy.

2. pořízení solárních kolektorů souvisejících se změnou způsobu vytápění nebo se změnou způsobu ohřevu teplé vody

3. pořízení zásobníku pro skladování propanu určeného jako jediný druh vytápění

4. zřízení přípojky na kanalizační síť jako náhrada septiku nebo žumpy

5. zřízení domovní čistírny odpadních vod jako náhrada septiku nebo žumpy

6. podpora programů souvisejících s monitorováním stavu životního prostředí

7. rozvoj aktivit subjektů v oblasti životního prostředí

8. podpora programů souvisejících s ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou.

U předmětu podpory dle bodu 1 až 6 musí příjemce dotace realizovat projekt na území města Frýdku-Místku. V případě, že předmětem podpory je projekt dle bodu 7 a 8, musí být do projektu zapojeny osoby s trvalým pobytem nebo sídlem na území města Frýdku-Místku nebo musí být přínosem pro životní prostředí na území města Frýdku-Místku.

V případě, že předmětem podpory je projekt dle bodu 1 až 6, musí platit, že projekt byl ukončen v období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2018. Realizace projektu bude v případě, že předmětem podpory je projekt dle bodu 7 a 8, zahájena nejdříve dne 1. 1. 2018, projekt bude ukončen nejpozději do 30. 11. 2018.

Podkladem pro poskytnutí dotace je řádně vyplněná žádost (včetně příloh, případně dalších dokladů vyžádaných odborem životního prostředí a zemědělství) podaná ve lhůtě od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018. Maximální výše dotace na jeden projekt je vymezena u jednotlivých předmětů podpory.

Celková částka určená pro poskytování dotací v rámci dotačního programu pro rok 2018 činí 1 000 000 Kč. Její skutečné čerpání závisí na počtu přijatých žádostí a na schválení rozpočtových prostředků Zastupitelstvem města Frýdku-Místku pro příslušný rok.

Kontaktní osoba (administrátor) je:

Blanka Kalenská

odbor životního prostředí a zemědělství

tel. 558 609 488

mobil: 777 921 817

e-mail: kalenska.blanka@frydekmistek.cz

Załączniki

Aktualności

E-mail newsletter.