You are: Student (CZ) > >

PDF E-mail Print

Mateřské školy na území města Frýdku-Místku

 V mateřských školách jsou zpravidla umísťovány děti ve věku od tří do šesti let, nejdříve však děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května. Do mateřských škol jsou přednostně přijímány děti čtyřleté a starší. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

Rodiče musí u zápisu doložit rodný list, kartičku pojišťovny a očkovací průkaz dítěte. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.

 

Zřizovatel statutární město Frýdek-Místek 


Samostatné mateřské školy

Mateřská škola Pohádka, Frýdek-Místek, Třanovského 404 - součástí je pracoviště na ulici Gogolova
Ředitelka školy: Mgr. Soňa Bystroňová
tel.: 595 532 990
Mateřská škola Pohádka vychází ve svém působení ze světa pohádek pro nejmenší jako motivace předškolního vzdělávání směřujícího k rozvíjení samostatných a zdravě sebevědomých dětí cestou přirozené výchovy a kladení základů celoživotního vzdělávání všech dětí podle jejich možností, zájmů a potřeb.
 
Mateřská škola Beruška, Frýdek-Místek, Nad Lipinou 2318 - součástí je pracoviště na ulici Olbrachtova
Ředitel školy: Bc. Martin Kocur
tel.: 558 630 186
MŠ Beruška ul. Nad Lipinou FrýdekMateřská škola leží v okrajové části Frýdku. Od roku 1995 je mateřská škola na ulici Nad Lipinou zapojena do mezinárodníhoMŠ ul. Olbrachtova Frýdek programu Step By Step, který je v České republice známý pod názvem Začít spolu. V roce 1999 získala statut Modelové mateřské školy pro tento program.

 Mateřská škola Sněženka, Frýdek-Místek, Josefa Lady 1790 - součástí je pracoviště na ulicích Svatopluka Čecha a 8. pěšího pluku
Ředitelka školy: Irena Rusková
tel.: 558 431 859
 Vzdělávací činnosti jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, vycházejí ze samostatné činnosti a individuální volby, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat. Soustředíme se na proces adaptace dítěte v novém prostředí, maximální spolupráci s rodinou, zdravý životní styl včetně primární protidrogové prevence. Usilujeme o zachování starých lidových zvyků a tradic, svátků a oslav v moderním životě. Nejde nám pouze o to, abychom naplňovali dětskou mysl, chceme probouzet v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, odvahu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže.Mateřská škola Mateřídouška, Frýdek-Místek, J. Božana 3141
Ředitelka školy: Šárka Čerňáková
tel: 558 634 580
MŠ Mateřídouška ul. J. Božana Frýdek Mateřská škola Mateřídouška pracuje podle vzdělávacího programu Začít spolu. Od roku 1996-2001 jako replikační škola, v září r. 2001 mateřská škola získala certifikát modelové školy tohoto vzdělávacího programu. Naše MŠ je umístěna přímo v centru sídliště Slezská. Patří k ní velmi dobře vybavená školní kuchyně a prostorná zahrada.Mateřská škola Frýdek-Místek, Josefa Myslivečka 1883 - součástí je pracoviště na ulici F. Čejky    a ulici Příborská
Ředitelka školy: Dagmar Fusková
tel.: 595 174 850
MŠ Josefa Myslivečka v MístkuMateřská škola se nachází v části Staré Riviéry. Ve všech třídách se pracuje podle třídních a školních vzdělávacích programů, které jsou tvořeny tak, aby dětem poskytovaly co nejvíce podnětů k přirozenému výchovnému rozvoji a zajišťovaly všestrannou spokojenost při pobytu v MŠ. Zahrada, která ze všech stran obklopuje budovu, je velká a prostorná. Dnes ji krášlí vzrostlé stromy, které zajišťují dostatek stínu v době silného slunečního záření, ale také dostatek slunce pro pobyty dětí venku při hrách a činnostech.


Mateřská škola Frýdek-Místek, Anenská 656, příspěvková organizace - součástí je pracoviště na ulici Jiřího Trnky
Ředitelka školy: Hana Polachová
tel.: 603 575 273
MŠ Anenská v MístkuMateřská škola je škola sídlištního typu a nachází se v městské části Místku. Škola je pětitřídní, děti jsou rozděleny do tříd podle svého věku. Vzdělávací program je zaměřen na vedení dětí k samostatnosti, metodou kooperativního učení. MŠ Anenská v MístkuVzdělávací program školy je doplněn o Program environmentálního vzdělávání. Školku obklopuje zahrada se vzrostlými stromy. Rozsáhlá travnatá plocha je vhodně doplněna dřevěnými průlezkami, skluzavkami, houpačkami a šplhacími lany. Děti ji využívají při svých hrách, ježdění na odrážedlech, koloběžkách či kolech. Mateřinka je rovněž zapojena do celostátního ekologického projektu MRKVIČKA.
 

 Mateřské školy při základních školách

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 - součástí je MŠ na ulicích Slezská 770, Slezská 2011 a ulici Bavlnářská
Ředitel školy: Mgr. Milan Gengela
tel.: 558 627 996
Naše školka je často spojována s názvem protilehlé budovy „U Gustlíčka“, a proto jsme se rozhodli, že název naší mateřské školy od školního roku 2008/2009 bude mateřská škola Pastelka – škola plná pohody. Hlavním cílem práce je, aby se zde děti cítily spokojeně a šťastně, úspěšně se zapojily do života v kolektivu dětí. S dětmi pracuje stabilní kolektiv zkušených kvalifikovaných učitelek.Kromě těchto pravidelných činností zde nabízíme dětem mnoho zájmových kroužků Pro nově příchozí děti je zaveden postupný adaptační režim, který jim pomáhá překonat těžké chvíle prvního odloučení od rodičů.

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254 - součástí je MŠ na ulici Lískovecká
Ředitel školy: PaedDr. Jaromír Horký
tel.: 558 632 339
Zařízení MŠ je od 1. 1. 2003 součástí 5. ZŠ El. Krásnohorské 2254. umístěno je v okrajové části města Frýdku-Místku. Celý objekt tvoří dva pavilony a hospodářská budova. Součástí MŠ je altán a rozsáhlá zahrada. Prostorná zahrada je obklopena vzrostlými stromy a keři, je chráněna od hluku silnice. Krásné prostředí v blízkosti lesíku, s možnostmi vycházek k rybníku i hospodářským usedlostem nám skýtá přirozenou cestu rozvíjet vztah dítěte k přírodě Děti mohou ke svým hrám využívat dřevěné průlezky, houpačky, dvě pískoviště.

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320
Ředitel školy: Mgr. Libor Kvapil
tel.: 558 652 155
Mateřská škola v Lískovci je součástí Základní školy Frýdek-Místek Lískovec má svou budovu v krásném, klidném prostředí s velkou školní zahradou. Školka je jednotřídní, rodinného typu s kapacitou 25 dětí. Děti zde pracují v kroužku anglického jazyka, hrají na zobcovou flétnu a věnují se jogovému cvičení. Mateřinka je rovněž zapojena do celostátního ekologického projektu MRKVIČKA.

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace
Ředitelka školy: Mgr. Alena Glembková, zástupce statutárního orgánu
tel.: 595 178 222
Mateřská škola je v podhůří Beskyd. Proto je výchovně vzdělávací program zaměřen na ekologickou výchov, kladný vztah k přírodě. Cílem je probouzet dětskou osobnost cestou přirozené výchovy, navazovat na výchovu v rodině, vycházet ze stupně vývoje v daném věkovém období, z jeho zvláštností a dovedností. Od školního roku 2002/2003 pracujeme s novým vzdělávacím programem pro mateřské školy, kde nabízíme rozsáhlou péči (sportovní a kulturní akce, akce pro rodiče a děti, plavecký výcvik, bruslení, spolupráci s myslivci). Zahrada umožňuje realizaci pohybových i rozumových aktivit dětí po celý rok.

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Skalice 192, příspěvková organizace
Ředitelka školy: Mgr. Denisa Rožnovská Rojíčková
tel.: 558 659 026
Mateřská škola ve Frýdku-Místku - Skalici je jednotřídní MŠ a je umístěna v budově ZŠ ve F-M - Skalici. Naše školka má nejlepší podmínky pro spojení života dětí s přírodou. Pracujeme podle vlastního motivačního projektu “Lesní školka“, který učí děti chápat vztahy v přírodě, využívá prvků ekologické výchovy a „Zdravé MŠ“.

Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562 - součástí je MŠ na ulici K Hájku
Ředitelka školy: PaedDr. Dana Zemánková
tel.: 558 633 480
  MŠ se dlouhodobě zaměřuje na výchovu a vzdělávání dětí s tělesným postižením, kombinovaným postižením, autismem, smyslovými a řečovými vadami. Docházejí zde i děti, které vyžadují zvýšenou péči v důsledku opoždění, zdravotního oslabení nebo děti, které se hůře adaptují ve větším kolektivu. Při vypracování školního vzdělávacího programu jsme se zaměřili na vytvoření takových podmínek, aby mohly být vedle sebe vzdělávány dětí zdravé s handicapovanými s důrazem na maximální míru integrace. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami mají na základě pedagogické diagnostiky a doporučení školského poradenského zařízení vypracován individuální vzdělávací plán.

Mateřská škola Naděje má dvě běžné třídy a dvě třídy speciální. Nabízíme inkluzivní vzdělávání dětí se speciálně vzdělávacími potřebami v běžných třídách s možností asistenta pedagoga. Ve speciálních třídách mají vytvořeny dobré podmínky pro vzdělávání děti se zdravotním postižením – s poruchami autistického spektra, mentálním, tělesném, smyslovým a kombinovaným postižením.

Mateřská škola je od roku 2011 zapojena do programu „Škola podporující zdraví“. Jedná se o jeden z alternativních směrů výchovy a vzdělávání dětí zaměřených na zdravý životní styl. Klademe důraz na uspokojování potřeb dětí, vzájemnou komunikaci a spolupráci.

Účast dětí na vzdělávání vychází z jejich přirozené zvídavosti, touhy tvořit a poznávat. Podporujeme všestranný rozvoj dítěte s důrazem na rozvoj řeči. Jsme fakultativní mateřskou školou Ostravské univerzity v Ostravě a spolupracujeme s klinickou logopedkou a školskými poradenskými zařízeními. Rodiče dětí jsou pro nás rovnocenným partnerem při výchově a vzdělávání dětí, proto se je snažíme zapojit do dění v MŠ co nejvíce.

 

Zřizovatel Moravskoslezský kraj


Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

 

Zřizovatel soukromník


Campana – Mezinárodní Montessori mateřská škola a Montessori centrum

Mateřská škola se zdravotnickou péčí, s.r.o.

Soukromá základní škola a mateřská škola GALILEO SCHOOL, s.r.o.

Mateřská škola Kouzelný svět, Nad Rybníkem 3019

Mateřská škola Kouzelný svět zahájila provoz 1. 9. 2010 a nachází se v klidné, okrajové části města Frýdku, je zařazena v rejstříku školských právnických osob MŠMT. Škola nabízí kapacitu 20 míst v rámci oddělení. Rozvíjí alternativní metody a formy práce (canisterapie, muzikoterapie, arteterapie) a nabízí výuku cizích jazyků kvalifikovanými učiteli. Snížený počet dětí umožňuje podporu individuální práce s dětmi a možnosti spolupráce s rodiči při plánování aktivit a programu. Pořádá také vzdělávací aktivity pro rodiče, učitele a širokou veřejnost.

 

Images

TV vysílání

Actual weather

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

News

E-mail newsletter.