Bezpečný
Frýdek-Místek

PDF E-mail Print

Oznámení o konání shromáždění

28.05.2014 10:43
(Aktualizováno: 2.6.2014 08:14)
Počet zhlédnutí: 1454

Shromažďovací právo je jedním ze základních práv a svobod. Shromáždění  občanů většinou slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných     záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. Veřejným shromážděním se rozumí zejména schůze, pouliční průvody a manifestace konané na veřejných místech. Konání shromáždění podléhá oznamovací povinnosti.
Shromáždění lze konat  bylo-li shromáždění řádně oznámeno oprávněnou osobou a nebylo-li příslušným úřadem vyvěšeno na úřední desce tohoto úřadu písemné vyhotovení o zákazu konání shromáždění. Rozhodnutí o zákazu musí být vyvěšeno do 3 dnů od okamžiku přijetí platného oznámení.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Shromáždění může svolat občan České republiky starší 18 let nebo právnická osoba (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby) se sídlem na území České republiky, nebo skupina osob (dále jen „svolavatel“).                              

Oznámení o shromáždění se podává písemně nebo osobně na:
a) Magistrát města Frýdku-Místku, pokud se shromáždění koná v jeho územním obvodu,
b) obecní úřad obce zařazené do správního obvodu města Frýdku-Místku, v jehož   územním obvodu se má shromáždění konat (nepřesahuje-li místo konání  shromáždění území obce),
c) Magistrát města Frýdku-Místku (pověřený obecní úřad), přesahuje-li místo  konání shromáždění území obce spadající do správního obvodu města  Frýdku-Místku,
d) Krajský úřad Moravskoslezského kraje, pokud místo konání shromáždění  přesahuje správní obvod města Frýdku-Místku,
e) Ministerstvo vnitra, pokud místo konání shromáždění přesahuje hranice kraje.

Kde, s kým a kdy můžete životní situaci řešit:
Instituce (úřad): Magistrát města Frýdku-Místku
Odbor bezpečnostních rizik a prevence kriminality
Radniční 1149
738 22  Frýdek-Místek
Kontaktní osoby: Mgr. Tomáš Václavík
Kancelář č. 310, tel.: 558 609 376,
e-mail: vaclavik.tomas@frydekmistek.cz
Oznámení o konání shromáždění se odevzdává na podatelně budovy Radniční 1148 či Palackého 115.

Co musí obsahovat oznámení:
• Údaje o svolavateli: jméno, příjmení, trvalý pobyt svolavatele, u právnické osoby její název, sídlo a jméno, příjmení, bydliště toho, kdo je zmocněn v této věci jejím jménem.
• Jméno, příjmení a trvalý pobyt toho, kdo je zmocněn jednat v zastoupení svolavatele.
• Účel shromáždění, den a místo jeho konání, doba zahájení, předpokládaná doba ukončení (koná-li se na veřejném prostranství), předpokládaný počet účastníků shromáždění.
• Opatření, která svolavatel provede, aby se shromáždění konalo v souladu se zákonem (potřebný počet pořadatelů starších 18 let, způsob jejich označení).
• Jde-li o pouliční průvod, uvede se výchozí místo, trasa a místo ukončení, má-li se shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejné prostranství, přikládá se souhlas vlastníka, popř. uživatele pozemku.
• Svolavatel musí předložit úplné a přesné výše uvedené údaje. V opačném případě ho úřad při osobním podání upozorní s tím, že nebudou-li tyto vady odstraněny, nepůjde o platné oznámení. Svolavatel může na místě tyto vady odstranit. V případě, kdy je oznámení předloženo jiným způsobem, úřad svolavatele na vady neprodleně písemně upozorní. Povinnost svolavatele je splněna, jestliže vady oznámení byly odstraněny ve stanovené lhůtě.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formulář „oznámení o konání shromáždění“ je k dispozici na podatelně Magistrátu města Frýdku-Místku v budovách Radniční 1148 a Palackého 115, případně v elektronické formě na webových stránkách Statutárního města Frýdku-Místku a zde pod textem.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
• Svolavatel je povinen shromáždění písemně oznámit příslušnému úřadu tak, aby úřad oznámení obdržel alespoň 5 dnů předem.
• Oznámení může být předloženo ve výše uvedené lhůtě též osobně v pracovní den v době mezi osmou a patnáctou hodinou. Úřad oznámení, které je osobně předloženo, písemně potvrdí s uvedením dne a hodiny, kdy byla oznamovací povinnost splněna.
Úřad může v odůvodněných případech přijmout oznámení i v kratší lhůtě. Úřad nepřihlíží k oznámení, které svolavatel podá dříve než 6 měsíců přede dnem konání shromáždění.
• O zákazu shromáždění nebo době jeho ukončení rozhodne příslušný úřad bezodkladně, nejpozději však do 3 dnů od okamžiku, kdy obdržel platné oznámení. Není-li v této lhůtě vyvěšeno na úřední desce příslušného úřadu písemní vyhotovení rozhodnutí o zákazu shromáždění, lze shromáždění konat.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Úřad může s ohledem na místní podmínky nebo na veřejný pořádek svolavateli navrhnout, aby se shromáždění konalo na jiném místě nebo v jinou dobu.
Úřad může svolavateli uložit, aby shromáždění konané ve večerních hodinách bylo ukončeno tak, aby nedošlo k nepřiměřenému rušení nočního klidu.
Úřad shromáždění zakáže, jestliže by oznámený účel shromáždění směřoval k výzvě:
• popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smyšlení, náboženské vyznání a sociální postavení nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů,
• dopouštět se násilí nebo hrubé neslušnosti, jinak porušovat ústavu a zákony.
Úřad shromáždění zakáže také tehdy, jestliže:
• se má konat na místě, kde by účastníkům hrozilo závažné nebezpečí pro jejich zdraví nebo
• se na stejném místě a ve stejnou dobu má podle dříve doručeného oznámení konat jiné shromáždění a mezi svolavateli nedošlo k dohodě o úpravě doby jeho konání.

Úřad může shromáždění zakázat:
• má-li být konáno v místě, kde by nutné omezení dopravy a zásobování bylo v závažném rozporu se zájmem obyvatelstva, lze-li bez nepřiměřených obtíží konat shromáždění jinde, aniž by se tím zmařil oznámený účel shromáždění.
Úřad může shromáždění rozpustit:
• koná-li se zakázané shromáždění,
• nastaly-li v jeho průběhu okolnosti odůvodňující jeho zákaz,
• shromáždění nebylo oznámeno,
• účastníci páchají trestnou činnost.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Proti rozhodnutí úřadu o zákazu shromáždění může svolavatel do 15 dnů od jeho vyvěšení na úřední desce podat opravný prostředek ke krajskému soudu, v jehož obvodu je sídlo úřadu, který rozhodnutí vydal. Rozhodnutí musí být přiloženo – písemné vyhotovení rozhodnutí vydá úřad svolavateli na žádost. Opravný prostředek nemá odkladný účinek. Soud rozhodne do 3 dnů.
Proti rozpuštění shromáždění může svolavatel nebo účastník shromáždění podat do 15 dnů námitky ke krajskému soudu, v jehož obvodu je sídlo úřadu, který shromáždění rozpustil. Soud rozhodne, zda shromáždění bylo nebo nebylo rozpuštěno v souladu se zákonem.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Za přestupky proti právu shromažďovacímu lze uložit napomenutí nebo pokutu (podle konkrétního přestupku do 5000 Kč, do 7 000 Kč a do 10 000 Kč), případně propadnutí věci. Dále viz § 14 zákona č. 84/1990 Sb.

Zbyněk Dostál
ODBOR BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK A PREVENCE KRIMINALITY
shromazdeni fyzicka osoba (14.631 kB) shromazdeni pravnicka osoba (14.762 kB)

Glosa

3. ročník dne IZS se uskuteční dne 9.6.2018 opět na náměstí ve Frýdku

Aktuality

Pro zónu havarijního plánování provozovatele Lenzing Biocel Paskov, a.s., byla zpracována "informace veřejnosti". Tato informace je zpracována v souladu se zákonem č. 224/2015 Sb., o prevenci ...
Od pondělí 2. října do středy 4. října se v objektu Slezanu na ulici Frýdlantská v Místku, který je určen k demolici, uskuteční výcvik Policie ČR, a to od 9 do 12 hodin. Výcvik může ...
archiv