You are: Citizen (CZ) >16.11.2017 Návrh rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2018


16.11.2017 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek na I. 2019-2020


15.11.2017 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru pronajmout nebytové prostory


15.11.2017 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru vypůjčit nemovitosti


15.11.2017 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru prodat nemovitosti


15.11.2017 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru pronajmout nemovitosti


15.11.2017 Výběrové řízení SMFM - finanční účetní finančního odboru MMFM - T: 28.11.2017


15.11.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 155 - 169


14.11.2017 MMFM 152170/2017 Stanovení DZ - Sviadnov umístění DZ v rámci stavby "Prodloužení místní komunuikace ulice Krátká, k.ú. Sviadnov"


14.11.2017 MMFM 152032/2017 Návrh stanovení DZ - Kozlovice silnice III/48410 umístění DZ B20a "70" pro zajištění bezpečnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích


14.11.2017 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - vyhlášení oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nažádoucích jevů ve statutárním městě Frýdek-Místek

autor: ODBOR BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK A PREVENCE KRIMINALITY

návrh veřejné vyhlášky (330.916 kB)

Zobrazit podrobnosti

13.11.2017 Výběrové řízení SMFM - referent oddělení stavebního řádu odboru územního rozvoje a stavebního řádu- T: 30.11.2017


13.11.2017 MMFM OVV - Kafka Marek - rozhodnutí

autor: ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

~~V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, jako věcně a místně příslušný správní orgán v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje, že písemnost vydaná zdejším správním orgánem ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu:


SP. ZN. MMFM_S 13881/2017/OVV/Mach                                                          EO-205
- Rozhodnutí ze dne 10. listopadu 2017


adresovaná:      Marek  K A F K A             (1990)
                         Frýdek-Místek, Fűgnerova 2367


je uložena na Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, kancelář č. 251 u p. Vladimíry Machkové.

Písemnost/i/ je/jsou doručovány veřejnou vyhláškou, neboť adresát je neznámého pobytu.

Toto se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

 

 


Vladimíra Machková
referent oddělení evidence obyvatel,
občanských průkazů a cestovních dokladů

g2294167_(2295246) (82.716 kB)

Zobrazit podrobnosti

13.11.2017 MMFM OVV - Oznámení o zahájení řízení o zabrání věci - pod SP. ZN. MMFM_S 17542/2017/OVV/VelP

autor: ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

~~V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor vnitřních věcí, oddělení přestupkové, jako věcně a místně příslušný správní orgán v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje, že písemnost vydaná zdejším správním orgánem – Oznámení o zahájení řízení o zabrání věci

pod SP. ZN. MMFM_S 17542/2017/OVV/VelP ze dne 09.11.2017  ve věci neznámého vlastníka

je uložena na Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, odbor vnitřních věcí, oddělení přestupkové, kancelář č. 245 u p. Ing. Petry Veličkové.

Písemnost/i/ je/jsou doručovány veřejnou vyhláškou, neboť adresát není znám. 

Toto se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

 

 

Ing. Petra Veličková
vedoucí přestupkového oddělení

 

 

g2293756_(2295099)_002 (86.662 kB)

Zobrazit podrobnosti

10.11.2017 MMFM 150612/2017, oznámení o uzavření VPS pro umístění a povolení stavby nazvané" bungalov" na pozemku p.č. 4832/66 v k.ú. Sviadnov


10.11.2017 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018, příp. II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018


10.11.2017 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018, příp. II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018


10.11.2017 MMFM 149962/2017 - vyrozumění o podaném odvolání proti rozhodnutí, č. j. MMFM 12787/2017, ze dne 02.10.2017, kterým byla umístěna stavba "REKO MS Frýdek-Místek.Nerudova+2" v k.ú. Místek

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

MMFM 149962-2017 (143 kB) odvolání (657.738 kB)

Zobrazit podrobnosti

10.11.2017 MMFM 150158/2017 Stanovení PDZ - Palkovice silnice III/4848, III/48416 a III/4849 výstavba chodníku a autobusové zastávky u restaurace Tomis a výstavba parkoviště U Myšáka


10.11.2017 MMFM 150311/2017 Návrh stanovení DZ - FM Skalice MK parc. č. 1381/4, 1384/36 a 727/5 vše v k.ú. Skalice u F-M umístění DZ B13 "3,5" t


10.11.2017 MMFM 150665/2017 Návrh stanovení DZ - Staré Město MK ul. Pod Křížovou umístění DZ B2 a IP4b zřízení jednosměrného provozu


09.11.2017 Exekutorský úřad Ostrava - dražební vyhláška 024 EX 623/16-124 - Kostarští - movité věci - 7.12.2017


09.11.2017 Chutzpah s.r.o. - dražební vyhláška CH 00009/17 - osobní automobil Volvo V50 Diesel - 1.12.2017


09.11.2017 Exekutorský úřad Ostrava - dražební vyhláška 024 EX 623/16-123 - Kostarští - movité věci - 7.12.2017


09.11.2017 MMFM 149812/2017 Stanovení DZ - Palkovice MK a VPÚK umístění SDZ a DZ v rámci stavby "Výstavba chodníku v Palkovicích na komunikaci III/4848"


09.11.2017 MMFM 149725/2017 Stanovení DZ - Nošovice VPÚK v PZ Nošovice umístění DZ v místě zřízení nového napojení objektu CTPark Nošovice


08.11.2017 MMFM 130196/2017 - veřejná vyhláška - Ondřej Serafín


08.11.2017 Výběrové řízení SMFM - referent vymáhání pohledávek na bytovém oddělení odboru správy obecního majetku - T: 1.12.2017


08.11.2017 Výběrové řízení SMFM - správce informačních a komunikačních technologií odboru informačních technologií - T: 24.11.2017


08.11.2017 MMFM 147872/2017, veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby - Výstavba parkoviště u štítuvé zdi domu č.p. 2092, ul. Lískovecká, k.ú. Frýdek

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

MMFM 147872-2017 (78.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

08.11.2017 MMFM 148652/2017, veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby - Výstavba parkovacích stání ul. Beskydská, k.ú. Místek

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

MMFM 148652-2017 (89 kB)

Zobrazit podrobnosti

06.11.2017 MMFM 146902/2017-VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-Rozhodnutí-Kanalizace a ČOV Řepiště, 1. etapa

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

17-S 7935 r (268.456 kB)

Zobrazit podrobnosti

06.11.2017 MMFM 146909/2017, oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a povolení stavb a 2 rodinných domů včetně přípojek inž. sítí ve Sviadnově, parc.č. 4838/56, 4838/55 a 4838/48


06.11.2017 MMFM 146838/2017 oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu včetně garáže resp. krytého parkovacího stání, zpevněných ploch, oplocení, přípojky dešťové kanalizace v k.ú. Frýdek

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

MMFM 146838_2017 (16.303 kB)

Zobrazit podrobnosti

06.11.2017 MMFM 147292/2017 Stanovení DZ Palkovice k.ú. Myslík silnice III/4848, MK a VPÚK umístění dopravního značení a dopravního zařízení v rámci stavby chodníku


06.11.2017 MMFM 146888/2017 Návrh stanovení DZ - Baška místní komunikace č. 3b umístění odrazového zrcadla a DZ P6 "Stůj, dej přednost v jízdě" v místě výjezdu z areálu mateřské školky Baška


06.11.2017 MMFM 147262/2017 Stanovení DZ - Hukvaldy silnice II/648 a MK umístění dopravního značení a dopravního zařízení v rámci zvýšení bezpečnosti provozu na PK


06.11.2017 MMFM 146850/2017 Návrh stanovení DZ - FM silnice II/648 odstranění DZ B24b u vjezdu k ČS PHM GASCONTROL


03.11.2017 Výběrové řízení SMFM - referent vodního hospodářství - T: 17.11.2017


03.11.2017 Obvodní báňský úřad - veřejná vyhláška - usnesení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci návrhu na změnu (zmenšení) dobývacího prostoru Bruzovice


03.11.2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb MUDr. Jiří Krkoška


02.11.2017 MMFM 146193/2017 Návrh stanovení DZ - Dobrá MK umístění DZ pro snížení nejvyšší dovolené rychlosti a zajištění bezpečnosti účastníků provozu v lokalitě Dobrá Vrchy


02.11.2017 MMFM 145688/2017 Návrh stanovení DZ - Dobratice MK č. 8c a Vojkovice silnice II/648 umístění DZ k navedení nákladní dopravy směřující do PZ Nošovice mimo obec Dobratice


01.11.2017 MMFM 144952/2017 - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - vyhlášení oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů ve statutárním městě Frýdek-Místek


01.11.2017 Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu - k.ú. Frýdek, k.ú. Panské Nové Dvory, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku


01.11.2017 MMFM OVV - Kafka Marek - zrušení údaje o místu trvalého pobytu

autor: ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

~~V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, jako věcně a místně příslušný správní orgán v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje, že písemnost vydaná zdejším správním orgánem ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

SP. ZN. MMFM_S 13881/2017/OVV/Mach                                                                EO-205

- Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu ze dne
01.09.2017
- Usnesení o ustanovení opatrovníka ze dne 30.10.2017
- Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ze dne 30.10.2017

adresovaná:      Marek  K A F K A             (1990)
                         Frýdek-Místek, Fűgnerova 2367

je uložena na Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, kancelář č. 251 u p. Vladimíry Machkové.

Písemnost/i/ je/jsou doručovány veřejnou vyhláškou, neboť adresát je neznámého pobytu.

Toto se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

 


Vladimíra Machková
referent oddělení evidence obyvatel,
občanských průkazů a cestovních dokladů

g2283179_(2285876) (82.373 kB)

Zobrazit podrobnosti

01.11.2017 MMFM 145084/2017 veřejná vyhláška - vyrozumění o usnesení poznameneném do spisu


01.11.2017 MMFM 144212/2017-VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-Oznámení-Rozšíření vodovodní sítě v Krnalovicích

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

17-S 16984 z (107.894 kB)

Zobrazit podrobnosti

31.10.2017 Dražební společnost Morava s.r.o. - dražební vyhláška č. 893-DD/17- M. Antoniazi - nemovité věci "Výrobní areál Frýdek-Místek" - 14.12.2017


31.10.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 149 - 154


31.10.2017 MMFM 140986/2017 - veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby "Optická síť C2NET+chránička TS a.s., sídliště Kolaříkovo, Místek"


30.10.2017 Exekutorský úřad Jeseník - dražební vyhláška 197 Ex 11637/15-54 - M. Rutka - nemovitá věc - 30.11.2017


30.10.2017 Exekutorský úřad Frýdek-Místek - dražební vyhláška (likvidace dědictví) 142 DC 00017/17-005 - J. Hylský - podíl v obchodní korporaci - 28.11.2017


30.10.2017 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - vyhlášení výběrového řízení na prodej zvířat - koní - od 31.10.2017 do 29.11.2017


26.10.2017 Výběrové řízení SMFM - vedoucí oddělení zeleně - T: 15.11.2017


26.10.2017 Ministerstvo dopravy - veřejná vyhláška - rozhodnutí stavební povolení - "Silnice R48 Frýdek-Místek, obchvat"


26.10.2017 Pronájem nebytových prostor č.p. 1248, Zámecké náměstí, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek


26.10.2017 Pronájem nebytových prostor v č.p. 647, Kostikovo nám., k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek


25.10.2017 KÚ MSK - Oznámení o zahájení řízení ve věci změny integrovaného povolení společnosti Frýdecká skládka a.s. pro zařízení "Řízená skládka odpadu Panské Nové Dvory"


25.10.2017 MMFM 141357/2017 veřejná vyhláška - odvolání proti rozhodnutí č.j.: MMFM 98234/2017 ze dne 06.09.2017 o změně vlivu užívání stavby na území nazvané "Výrobní závod Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. na území průmyslové zóny Nošovice, 2016"


24.10.2017 Exekutorský úřad Brno-město - dražební vyhláška 006 Ex 695/05-380 - A. Blahut - podíl na nemovitých věcech - 23.11.2017


24.10.2017 Chutzpah F-M - dražební vyhláška CH 00014/17-002 - L. Stračánková - nemovité věci, k.ú. Skalice - 29.11.2017


24.10.2017 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška 203 Ex 36804/14-68 - P.Wzientek - nemovitá věc - 22.11.2017


11.10.2017 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška 203 Ex 09261/16 - M.Lesková - byt Frýdek - 15.11.2017


10.10.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 144 - 148


05.10.2017 Termíny zkoušek řidičů taxislužby na I. čtvrtletí roku 2018


03.10.2017 Podmínky dotačního programu "Podpora výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2018"


03.10.2017 Podmínky dotačního programu "Podpora a rozvoj sportu ve městě Frýdek-Místek na rok 2018"


03.10.2017 Podmínky dotačního programu "Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2018"


02.10.2017 Podmínky "Programu na podporu a rozvoj ostatních aktivit navazujících na sociální služby 2018"


26.09.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 138 - 143


19.09.2017 ČEZ Distribuce - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů


13.09.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 126 - 137


13.09.2017 Podmínky dotačního programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2018

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Program_fasady_2018 (86 kB)

Zobrazit podrobnosti

13.09.2017 Podmínky dotačního programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2018

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Podmínky dotačního programu regenerace města FM 2018 (81.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

08.09.2017 Usnesení z 20. zasedání ZMFM ze dne 4. 9. 2017

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

U_20_ZM_2017_09_04_web (215 kB)

Zobrazit podrobnosti

04.09.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Zastupitelstva města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 63 - 76


24.08.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 109 - 125


26.07.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 100 - 108


13.07.2017 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1/2017


29.06.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 86 - 99


12.06.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtu SMFM - závěrečný účet za rok 2016


12.06.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro rok 2017 č. 44 - 62


08.06.2017 DISTEP, a.s. F-M - Zveřejnění podmínek pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod


07.06.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 74 - 85


23.05.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 66 - 73


22.05.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtu SMFM pro rok 2017


22.05.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtového výhledu SMFM pro r. 2018-2019


10.05.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 56 - 65


19.04.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 50 - 55


11.04.2017 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2017, závěrečného účtu za rok 2016 a střednědobého výhledu na období r. 2018 - 2022


10.04.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 40 - 49


07.04.2017 Termíny zkoušek řidičů taxislužby na II. pololetí roku 2017


27.03.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 31 - 39


22.03.2017 Výzva ÚZSVM (vyvěšená na úřední desce od 24.3.2014) - aktualizace seznamu nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí


14.03.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Zatupitelstva města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 1 - 43


14.03.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 15 - 19 a č. 20 - 30


26.09.2016 Informace o uzavření veřejnoprávních smluv mezi SMFM a obcemi - výkon působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací - aktualizace k 29.11.2016


30.06.2016 S/0377/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva nám. Svobody 16_anonym (314.272 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0365/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SLEZAN _1_anonym (242.386 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0368/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva SLEZAN-2_anonym (241.169 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0369/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva SLEZAN-3_anonym (241.966 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0376/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva J.V.Sládka 43_anonym (234.266 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0373/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva Zámecké náměstí 1250_anonym (232.464 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0370/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva TGM 1146_anonym (237.691 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0372/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva Tržní 20_anonym (238.343 kB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Dětský folklorní soubor Ostravička z.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

DFS_Ostravicka_OKP (1.972 MB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - SK K2 o.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

SK_K2_OKP (2.134 MB)

Zobrazit podrobnosti

27.04.2016 Smlouva o zápůjčce – MAS Pobeskydí, z. s.

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SKMBT_C25316042607520 (670.806 kB)

Zobrazit podrobnosti

08.04.2016 Smlouva o dílo na zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně povinných příloh a dalších nutných náležitostí z Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 18 – Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy na projekt „Výstavba chodníku od

autor: ODBOR PRÁVNÍ

Text v příloze.

Smlouva RPA (1.392 MB)

Zobrazit podrobnosti

31.03.2016 S/0209/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva RB 16 (1.334 MB)

Zobrazit podrobnosti

24.03.2014 ÚZSVM - Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě


12.01.2010 Seznam obcí, pro které SMFM vykonává přenesenou působnost na úseku přestupků.

autor: ODBOR PRÁVNÍ

 

20100112 (31 kB)

Zobrazit podrobnosti

TV vysílání

Actual weather

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

News

E-mail newsletter.