27.03.2015, 4. zasedání ZMFM 27. 3. 2015

Čas Název
09:00:42 Návrh p. Vrbaty zařadit do programu bod 11b
09:01:45 Návrh p. Řehové vyřadit z programu bod 3a
09:02:41 Návrh p. Řehové zařadit do programu bod 9n
09:03:18 Návrh p. Bártka zařadit do programu bod 1f
09:04:38 Návrh p. Vrbaty zařadit do programu bod 11c
09:06:03 Návrh p. Míčka zařadit do programu bod 1d
09:07:06 Návrh p. Míčka zařadit do programu bod 1e
09:08:01 Návrh p. Gaje zařadit do programu - revokaci usnesení RM č. 4/15/2015
09:09:00 Návrh p. Gaje zařadit do programu bod 9o
09:10:19 Návrh p. Horkého zařadit do programu bod 1c
09:11:46 Návrh p. primátora doplnit program o dodatky k mat. č. 3a, 4a, mat. č. 3s, předřadit bod 5b
09:12:17 Návrh celého programu vč. doplnění
09:15:13 Hlasování o ověřovatelích zápisu - p. Chlebek
09:15:40 Hlasování o ověřovatelích zápisu - Ing. Chýlek
12:23:14 3. vystoupení p. Deutschera
12:29:19 5b Architektonická soutěž o návrh pod názvem Rekonstrukce a modernizace kina P. Bezruče ve F-M, informace
15:08:25 3. vystoupení Ing. Vrbaty
15:09:40 3. vystoupení Ing. Přádky
15:44:00 4. vystoupení Ing. Přádky
16:10:28 4. vystoupení Ing. Vrbaty
16:23:16 5. vystoupení Ing. Přádky
16:27:08 5. vystoupení Ing. Vrbaty
16:56:23 6. vystoupení Ing. Vrbaty
16:57:45 6. vystoupení Ing. Přádky
17:59:15 Hlasování o pokračování zasedání ZM po18.00 hodině
18:24:38 3a Návrh 1. změny rozpočtu st. města F-M pro r. 2015 prováděné ZM formou rozpočtových opatření č. 1-41
18:25:08 3b Návrh na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinv. dotací z rozpočtu města na r. 2015 - FO
18:29:30 Návrh Ing. Řehové - ZM rozhodlo o vyjmutí bodu 7 a 11 z bodu 3c
18:29:57 3c Návrh na poskytnutí neinv. dotací a uzavření veřejnopr. smluv o poskytnutí neinv. dotací z dotační rezervy
18:30:27 3d Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu prevence kriminality 2015
18:30:55 3e Návrh na uzavření třech dodatků ke smlouvám o poskytnutí neinv. dotace z fondu prevence krim. na r. 2015
18:31:25 3f Návrh na poskytnutí neinv. dotací a uzavření veřejnopr. smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu
18:31:59 3g Návrh na poskytnutí neinv. dotací a neinv. příspěvku a uzavření veřejnopr. smluv o poskytnutí neinv. dotací
18:35:28 Návrh Ing. Řehové - hlasovat zvlášť o každém bodu mat. 3h
18:36:13 Návrh Bc. Míčka - bod 4 mat. 3h hlasovat zvlášť
18:36:33 3h Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinv. dotací
18:37:09 3i Návrh na poskytnutí neinv. dotací a příspěvků a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních
18:37:37 3j Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města v roce 2015
18:38:06 3k Návrh na poskytnutí neinv. dotací a uzavření veřejnopr. smluv o poskytnutí neinv.dotací ze sport. fondu
18:38:35 3l Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace a neinv. dotace z fondu ŽP st. města F-M na rok 2015
18:39:05 3m Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území MK
18:39:32 3n Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města pro rok 2015 - odbor SS
18:40:00 3o Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města pro rok 2015 - odbor SS
18:40:24 3p Zrušení závazku spolufinancování projektu "Srdce"
18:40:55 3r Dodatek smlouvy o poskytnutí účelové invest. dotace spol. Sportplex Frýdek-Místek s.r.o. na úhradu
18:43:03 3s Darovací smlouva se Sdružením obcí povodí Stonávky
18:59:19 4a Hospodaření s majetkem st. města - prodej a nabytí nemovitostí, uzavření dodatku ke kupní smlouvě
18:59:49 4b Využití nebytových prostor nacházejících se v objektech v majetku st. města Frýdek-Místek v roce 2014
19:00:21 4c Zrušení usnesení ZMFM týkajících se poskytnutí příspěvků z Fondu pomoci občanům statutárního města
19:00:54 5aVydání Změny č. 3 Územního plánu Frýdku-Místku
19:01:23 5c Zpráva č. 53 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48
19:01:58 6a OZV xx/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komun. odpadů
19:02:52 6b OZV č. .../2015, kterou se mění OZV č. 7/2010 o místním poplatku ze psů, ve znění obecně závazné vyhlášky
19:03:21 6c Obecně závazná vyhláška č. .../2015, k trvalému označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů
19:03:50 6d Žádost o povolení výjimky z OZV č. 8/2011 o zákazu provozování vybraných sázkových her, loterií a jiných
19:04:23 8a Dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Frýdek-Místek - Skalice 192, p.o.
19:04:51 8b Dodatek č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Penzion pro seniory Frýdek-Místek, p.o.
19:05:58 9a Návrh na zřízení OV v části města F-M Panské Nové Dvory a změny ve složení OV Skalice a OV Chlebovice
19:24:43 9b - bod 1
19:30:05 9b - bod 2 odvolání z funkce člena Fv - p. Brucknera
19:30:43 9b - bod 2 odvolání z funkce člena FV - p. Kubského
19:31:22 9b - bod 2 odvolání z funkce člena FV - p. Řehovou
19:32:30 9b - bod 4 odvolání z funkce člena KV - p. Hořínka
19:33:07 9b - bod 4 odvolání z funkce člena KV - p. Ryšku
19:33:41 9b - bod 4 odvolání z funkce člena KV - p. Valacha
19:34:50 3 členné složení volební komise a její volbu aklamací
19:35:58 předseda vol. komise Mgr. Pobucký, DiS.
19:37:05 člen vol. komise - p. Gaj
19:37:29 člen vol. komise - Ing. Přádka
19:37:52 člen vol. komise - p. Schaferová
19:39:23 člen FV - p. Pikna
19:43:59 9c Návrh plánu kontrol kontrolního výboru zastupitelstva na rok 2015
19:46:27 9d Zastupování statutárního města Frýdku-Místku v Dobrovolném svazku obcí Olešná
19:47:27 9d Zastupování statutárního města Frýdku-Místku v Dobrovolném svazku obcí Olešná
19:48:04 9e Změna delegace zástupců st. města F-M na valné hromady a do dozorčí rady společnosti KIC Odpady, a.s.
19:48:28 9f Program prevence kriminality na rok 2015
19:48:57 9g Strategie protidrogové politiky města Frýdek-Místek na období 2015-2020
19:49:23 9h Zpracování ekonomické analýzy záměru založení městského dopravního podniku
20:01:08 3. vystoupení p. Horkého
20:05:18 3. vystoupení Ing. Řehové
20:06:21 9i Zpráva o činnosti finančního výboru za rok 2014
20:06:47 9j Zpráva z kontroly revizní komise Dobrovolného svazku obcí "Olešná" za rok 2014
20:11:30 9k Návrh na stanovení výše finančních darů za výkon funkcí v komisích rady města a výborech zastupitelstva
20:12:07 9l Zásady pro odměňování za výkon funkcí v zastupitelstvu města, radě města, v komisích rady města
20:14:26 9m Členství statutárního města Frýdku-Místku v Národní síti Zdravých měst ČR
20:14:55 10a Kontrola usnesení a připomínek ze zasedání ZMFM za uplynulé období
20:27:35 11a Zpráva o činnosti Rady města Frýdku-Místku za uplynulé období
20:41:18 Návrh p. Slezáka na ukončení diskuse
21:15:09 Návrh Ing. Richtrové - změna účelu použití u smlouvy bodu 3b - vyjmout (lžičky, záclonky, .)

TV vysílání

Actual weather

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

News

E-mail newsletter.