26.06.2006, 27. zasedání Zastupitelstva města Frýdek-Místek v pondělí 26. června 2006

Čas Název
08:07:58 Hlasování o celém návrhu programu
08:10:32 Hlasování o návrhové a volební komisi - p. Paršová, Ing. Chýlek, Ing. Hrabec
08:11:38 Hlasování o ověřovatelích zápisu - Ing.Pavlík , p. Muroň
09:10:38 3. vystoupení Ing. Svojáka
09:21:51 1/a Zabezpečení realizace projektu ŠVEJK RESTAURANTu v objektu Národního domu, Palackého 134 ve Frýdku-Místku, spravovaném příspěvkovou organizací Národní dům Frýdek-Místek "příspěvková organizace"(+ prezentace)
09:52:32 Hlasování o tom zda je či není splněno usnesení - pamětní deska
09:53:42 Návrh Ing. Konůpky - ZM ukládá KV provést kontrolu dodržování právních předpisů u MP
09:54:26 Návrh Ing. Konůpky - ZM ukládá KV provést kontrolu dodržování právních předpisů u MP
09:55:06 2. Kontrola usnesení a připomínek ZM /ústně/
10:20:43 3. Zpráva o činnosti rady města od posledního zasedání ZM vč. diskuse /ústně/
10:24:01 3. Zpráva o činnosti rady města od posledního zasedání ZM vč. diskuse /ústně/
10:26:51 4/a Závěrečný účet města Frýdek-Místek za rok 2005
10:47:47 Návh Ing. Káš - 30. tis. Kč - proti rezervě z kulturního fondu pro Langův Dům
10:48:36 Návrh Ing. Švejkovského - 6 mil. Kč - nákup hasičské stříkačky
10:49:18 Návrh Mgr. Cvika - navýšení dotace pro Fotbal ve výši 350.000,-- Kč - z Centra Sportu
10:50:29 Návrh Mgr. Cvika - MŠ Olbrachtova - havarijní stav střechy, zařadit 2 mil. 850.tis.Kč
10:51:25 4/b Návrh 3. změny rozpočtu města F-M pro r. 2006 prováděné ZM formou rozp. opatř. č.49 - 68 + doplnění bodu 3
10:53:22 revokace mat. 4/b
10:56:55 Bod 1 - Český rybářský svaz - 20.000,-- Kč
10:57:39 Bod 2 - Ostravica - 30.000,-- Kč
10:58:21 Bod 3 - SKP F-M, extraliga mužů ČR - 200.000,-- Kč
10:59:08 Bod 4 - SKP F-M, sportovní návštěva z Bosny a Herc. - 50.000,-- Kč
10:59:39 4/b Návrh 3. změny rozpočtu města F-M pro r. 2006 prováděné ZM formou rozp. opatř. č.49 - 68 + doplnění bodu 3
11:21:28 4/c Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města - finanční odbor
11:22:13 4/d Návrh na uzavření sml. o poskytnutí neinv. dotací z FRaP města F-M v r.2006
11:22:59 4/e Návrh na uzavření sml. o poskytnutí neinvest. dotací z charitativního fondu pro r. 2006
11:23:48 4/f Návrh na uzavření sml. o poskytnutí neinv. dotací z fondu prevence kriminality na rok 2006
11:24:36 4/g Návrh na uzavření Dod. č. 1 ke sml. o poskytnutí neinv. dotace ze zdravotního fondu města F-M
11:25:23 4/i Návrh na uzavření sml. o poskytn. neinv. přísp. a neinv. dotace z fondu výchovy a vzděl. na r.2006
11:26:16 4/i Návrh na uzavření sml. o poskytn. neinv. přísp. a neinv. dotace z fondu výchovy a vzděl. na r.2006
11:26:57 4/j Návrh na uzavření sml. o poskytnutí neinv. dotace ze sportovního fondu na rok 2006
11:27:36 4/k Návrh na uzavření sml. o poskytnutí neinv. dotace a neinv. příspěvku z rozpočtu města na r. 2006
11:28:18 4/l Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace "Svazku obcí Frýdecko-Místecka"
11:29:03 4/m Závěrečný účet "Svazku obcí Frýdecko-Místecka" a "Svazku obcí povodí Olešná" za r. 2005
11:30:44 4/n Návrh na uzavření sml. o poskytnutí neinv. dotací z fondu regenerace města F-M
11:34:19 Část I. - bod č. 1-25
11:34:56 Část II. - bod č.26 - 42
11:35:27 Část III. - bod č. 43
11:35:58 Část IV. - bod č. 44 - 50
11:36:54 Část V. - bod č. 51
11:37:34 Část VI. - bod č. 52
11:38:15 Část VII. - bod č. 53
11:39:09 5/b Prodej objektu č.p.249, k.ú. Lískovec
11:40:04 5/c Prodej bytové jednotky č.1747/26 v domě č.p. 1747 na ul. Frýdlantská, k.ú. Místek
11:41:02 5/d Poskytnutí přísp. z Fondu pomoci občanům města F-M dotčeným výstavbou komunikace R/48
11:42:43 GVystoupení p. Vrbaty
12:09:44 6/a Záměr pořízení změny č. 1 regulačního plánu Stará Riviera
12:10:48 6/b Zpráva č. 13 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48 od 26. ZM konaného dne 24.4.2006
12:11:50 7/a Schválení dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených městem F-M
12:13:39 8/a Informace o změnách týkajících se města F-M v souvisl. se získáním postavení statutárního města
12:23:42 Návrh Ing.Kocicha-str.11,čl.15,v odst. 4-slovo zaměstnanec nahradit novým textem...dle odst. 3
12:24:22 8/b Jednací řád Zastupitelstva města Frýdku-Místku (úplné znění)
12:40:40 Návrh Ing.Svojáka-pro volební období 2006-2010- 39 zastupitelů
12:41:11 Návrh Ing.Svojáka - pro volební období 2006-2010 - 41 zastupitelů
12:41:44 8/c Stanovení počtu členů ZM F-M pro vol. obd. 2006-2010, stanovení počtu vol. obv. ve F-M pro vol
12:43:32 Návrh na usnesení - ZM stanoví 1 volební obvod
12:45:47 8/d Schválení Plánu odpadového hospodářství města Frýdku-Místku
12:47:24 8/e Upuštění od vymáhání pohledávky
13:21:31 3. vystoupení Ing. Svojáka
13:32:46 5/e Prodej obytného domu č.p. 3042, ul. Hasičská k.ú. Frýdek, včet.zast. pozemku

TV vysílání

Actual weather

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

News

E-mail newsletter.