24.04.2006, 26. zasedání Zastupitelstva města Frýdek-Místek v pondělí 24. dubna 2006

Čas Název
08:09:35 Hlasování o návrhu Ing. Richtrové zařadit bod 3/a - prezentace k možnosti pořádat veřejnou produkci zápasu ve fotbale
08:10:13 Hlasování o celém návrhu programu
08:12:14 Hlasování o návrhové a volební komisi - Mgr.Janiga, Mgr. Kožušníková, Ing. Hartmann
08:13:25 Hlasování o ověřovatelích zápisu - RSDr. Recman, p. Zaoral
08:26:05 2. Kontrola usnesení a připomínek ZM /ústně/
08:27:13 3. Zpráva o činnosti rady města od posledního zasedání ZM vč. diskuse /ústně/
08:28:54 Vystoupení p. Prokopa
08:41:50 K bodu 3/a) Návrh Mgr. Cvika - 50 tis.Kč
08:48:41 1. Škola Taekwon-Do - 20.000,- Kč
08:50:22 5. Petra Lesniaková, F-M - 50 tis. Kč
08:52:21 Vystoupení p. Korče
08:55:56 2. Pod Svícnem, o.s. - 50.000,- Kč
08:57:04 3. Školní sportovní klub při SOTŠ, s.r.o. - 5.000,- Kč
09:00:07 4. SKP F-M - 50.000,- Kč
09:04:33 6. Beskydská šachová škola - 50.000,- Kč
09:07:32 7. DFS Ostravička - 100.000,- Kč
09:08:59 8. ZŠ a MŠ F-M, J. Čapka - 18.000,- Kč
09:15:47 Návrh na usnesení Ing. Hartmanna - 3. bod - ZM ukládá RM do 3. změny rozpočtu zapracovat 6 mil. Kč - Hasiči
09:17:02 Návrh Ing. Richtrové navýšit FRaP - o 93 tis. Kč oproti rezervě
09:17:40 Návrh Ing. Richtrové uvolnit částku 50 tis. Kč oproti rezervě - pořádání veřejné projekce fotbalu
09:18:21 4/a) Návrh 2. změny rozpočtu města F-M pro r. 2006 provád. ZM formou rozp. opatř. 21- 47
09:19:41 4/b) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotací ze zdravotního fondu pro r. 2006
09:20:27 4/c) Návrh na uzavř. sml. o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu města na r.2006 - odbor SSZ
09:21:09 4/d) Návrh na uzavření Dod. č. 1 ke sml. o poskytnutí neinv. dotace z charitativního fondu
09:21:44 4/e) Poskytnutí půjček z "Fondu rozvoje bydlení"
09:22:32 4/f) Návrh na uzavření sml. o poskyt. neinv. dotace z rozpočtu města na r. 2006 - OŠKMaT
09:23:13 4/g) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotací ze sportovního fondu na r. 2006
09:23:54 4/h) Návrh na uzavř. sml. o poskyt. neinv. dotace a přísp. z fondu výchovy a vzděl. na r. 2006
09:24:35 4/i) Návrh na uzavření sml. o poskytnutí neinv. dotací z FRaP města F-M v r. 2006 - včetně dodatku
09:25:20 4/j) Návrh na uzavření sml. o poskyt. invest. transferu a neinv. dotací z fondu ŽP na r. 2006
09:30:57 4/k) Návrh na uzavř. sml. o poskyt. neinv. dot. z rozpočtu města F-M na r. 2006 sdružení RB
09:44:58 K bodu 4/l návrh JUDr. Dokoupila - ZM konstatuje, že Ing. Pavlík je ve střetu zájmu
09:54:32 3. vystoupení Ing. Svojáka
10:27:03 K bodu 4/l návrh Ing. Konůpky - Ing. Pavlík není ve střetu zájmu
10:28:16 K bodu 4/l návrh Ing. Konůpky - Ing. Pavlík není ve střetu zájmu
10:29:18 4/l) Účelová investiční dotace společnosti Sportplex Frýdek-Místek s.r.o.
10:41:31 dodatek část I. - bod 1
10:42:03 dodatek část II. - bod 2
10:42:37 dodatek část III. - bod 3
10:43:03 dodatek část IV. - bod 4
10:43:38 část I. - bod 1-33
10:44:12 část II. - bod 34-46
10:44:43 část III. - bod 47-49
10:45:16 část IV. - bod 50-51
10:45:52 část V. - bod 52-54
10:47:12 část VI. - bod 55
10:47:50 část VII.- bod 56-59
10:48:42 5/b) Prodej domu č.p. 1313 ul. Míru, k.ú. Frýdek formou nabídkového řízení - dražbou
10:50:36 doplnění - ZM 2x zmocňuje starostku města
10:51:54 5/d) Využití nebytových prostor nacházejících se v objektech v majetku města F-M v r. 2005
10:52:53 5/e) Návrh na upuštění od vymáhání pohledávky
10:56:43 6/a) Zpráva č. 12 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48 od 24. ZM, konaného 20.2.2006
10:57:51 6/b) Návrh změny č. 1 regul. plánu MPZ Frýdek OZV č. */2006, kterou se vyhlašuje závazná
10:59:30 Návrh Ing. Svojáka - delegovat Mgr. Cvika na VH FS
11:01:05 7/b Zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva města Frýdek-Místek za II. pol.2005
11:10:56 Návrh JUDr. Dokoupila - ZM bere na vědomí návrh zásad pro provádění kontrol KV a FV
11:13:07 7/d Stan. měsíčních odměn za výkon funkce u neuv. členů ZM, Ing. Kajzara a Ing. Konůpky
11:13:55 7/e Odpověď na dopis Kmošťákové Ireny, Čelakovského 1210, Frýdek-Místek - FO
11:20:22 7/f Návrh na uzavř. sml. o spolup. partnerů v rámci rozvoj. partnerství projektu č. 83 EQUAL
12:00:47 3. vystoupení Ing. Svojáka
12:03:40 3. vystoupení Ing. Chýlka
12:18:09 Návrh MUDr. Bučka - ZM doporučuje RM zařadit do 3. změny rozpočtu města - fin. prostředky pro zahájení akce Zátiší
12:19:07 Návrh Mgr. Vojvodíka - moci si pořídit zvukový záznam každým členem FV
12:20:58 Návrh Ing. Chýlka - kopie existujících zvukových nahrávek zachycujících jednání výborů jsou volně přístupné
12:22:16 Návrh Ing. Hrabce - ZM ukládá KV prošetřit stížnost p. Golové na postup při prodeji domu č.p. 3042, ul. Hasičská

TV vysílání

Actual weather

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

News

E-mail newsletter.