21.03.2016, 10. zasedání ZMFM 21. 3. 2016

Čas Název
08:06:08 Návrh celého programu vč. doplnění
08:07:24 Hlasování o ověřovatelích zápisu - p. Schaferová
08:07:46 Hlasování o ověřovatelích zápisu - p. Valach
08:08:06 Hlasování o ověřovatelích zápisu - p. Zaoral,
08:10:28 2a Návrh 1. změny rozpočtu st. města F-M pro rok 2016 prováděné ZM formou rozpočtových opatření č. 1 – 34
08:11:05 2b Nákup akcií společnosti Frýdecká skládka, a. s.
08:14:50 vystoupení p. Kapsové - 5 min
08:29:38 2d Návrh na poskyt. neinv. dotací a uzavření veřej. smluv o poskytnutí nein. dotací – z dotační rezervy primátora
08:30:03 2e Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města v roce 2016
08:30:35 2f Návrh na poskyt. nein. dotací a uzavření veř. smluv o poskytnutí nein. dotací z dotač. programu „Podpora ...
08:31:06 2g Návrh na poskytnutí nein. dotací a uzavření veřej. smluv o poskytnutí nein. dotací z dotačního programu …
08:33:09 2h Návrh na poskytnutí nein. dotací a uzavření veřej. smluv o poskyt. nein. dotací z rozpočtu města na r. 2016
08:33:39 2i Návrh na poskytnutí nein. dotací a inv. dotace a uzavření veřej. smluv o poskytnutí nein. dotací a inv. …
08:34:11 2j Návrh na poskytnutí nein. dotací a uzavření veřej. smluv o poskytnutí nein. dotací z dotač. programu …
08:34:42 2k Návrh na poskytnutí nein. dotací a uzavření veřej. smluv o poskytnutí nein. dotací z dotačního programu …
08:35:14 2l Návrh na poskytnutí nein. dotací a uzavření veřej. smluv o poskytnutí nein. dotací z dotačního programu …
08:35:46 2m Návrh na poskytnutí nein. dotací a uzavření veřej. smluv o poskytnutí nein. dotací z dotačního Programu …
08:36:16 2n Návrh na poskytnutí nein. dotace a uzavření veřej. smlouvy o poskytnutí nein. dotace z rozpočtu města …
08:36:47 2o Návrh na poskytnutí nein. dotace a uzavření veřej. smlouvy o poskytnutí nein. dotace z rozpočtu města …
08:37:20 2p Návrh na poskytnutí dotací a uzavření veřej. smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu města na rok 2016 …
08:37:50 2r Návrh na poskytnutí nein. dotací a uzavření veřej. smluv o poskytnutí nein. dotací z rozpočtu města na ...
08:38:21 2s Návrh na poskytnutí nein. dotace a uzavření veřej. smlouvy o poskytnutí nein. dotace z rozpočtu města na …
08:38:48 2t Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace sdružení Region Beskydy
08:39:17 2u Smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu statutárního města F-M pro Hasičský záchranný sbor …
08:46:35 Návrh Ing. Řehové - vyřadit bod č. 4 - 0 Kč
08:46:55 2v Návrh na poskytnutí nein. dotací a uzavření veřej. smluv o poskytnutí neinv. dotací z Programu prevence …
08:47:41 3a část I., II. – body 1 - 21
08:48:06 3a část III. – body 22 - 24
08:48:33 3b Využití nebytových prostor nacházejících se v objektech v majetku statutárního města F-M v roce 2015
08:50:53 4a Rozhodnutí o návrzích na pořízení změny Územního plánu Frýdku-Místku
08:51:24 4c Smlouva o zápůjčce a smlouva o spolupráci – Místní akční plán Frýdek-Místek
09:23:07 4d Zpráva č. 57 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48 vč. doplnění předkladatele o bod b - ukládá ...
09:23:35 5a OZV č. .../2016, kterou se mění OZV č. 7/2010 o místním poplatku ze psů, ve znění OZV č. 6/2011 a OZV …
09:24:01 7a Návrh změny ve složení osadního výboru Lískovec
09:24:27 7a2 Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva města Frýdu-Místku
09:24:51 7b Návrh Plánu kontrol kontrolního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku na rok 2016
09:25:15 7c Program prevence kriminality na rok 2016
09:25:40 7d Smlouvy o poskytnutí zápůjčky finančních prostředků ze sociálního fondu Statutárního města Frýdek-Místek
09:26:11 7e Stanovení paušální částky neuvolněným členům ZM, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném …
09:26:40 7f Návrh na stanovení výše finančních darů předsedům a členům osadních výborů a občanům v částech města ..
09:27:06 7g Zpráva z kontroly revizní komise Dobrovolného svazku obcí „Olešná“ za rok 2015
09:27:35 7h Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku za rok 2015
09:28:02 7i Výroční zpráva o bezpečnostní situaci statutárního města Frýdek-Místek za rok 2015
10:02:04 4b Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace (ITI)
10:02:50 4e Multikriteriální analýza provozování městské hromadné dopravy
10:16:06 3. vystoupení p. Horkého
10:18:52 7j Změny ve složení finančního výboru
10:37:51 3. vystoupení Ing. Richtrové
10:59:36 8a Kontrola usnesení a připomínek ze zasedání ZMFM za uplynulé období
11:00:02 9a Zpráva o činnosti Rady města Frýdku-Místku za uplynulé období
11:55:22 vystoupení p. Kapsové - 10 min
12:25:26 3. vystoupení Ing. Kajzara
12:27:54 Návrh na usnesení JUDr. Dokoupila - ZM schvaluje záměr nabýt nemovitost ...
12:28:27 Návrh na usnesení p. primátora - ZM ukládá RM vytvořit pracovní skupinu k nabytí hotelu Centrum ...
14:04:24 vystoupení p. Brixové-Matuškové - 5 min.
14:13:01 vystoupení p. Kapsové - 5 min
14:20:11 vystoupení p. Kapsové - 5 min
14:21:28 vystoupení p. Kapsové - 3 min
14:25:49 vystoupení p. Černohousová - 3 min
14:30:05 vystoupení p. Rusiny - 5 min
14:40:19 vystoupení p. Kapsové - 3 min
14:43:36 vystoupení p. Brixové-Matuškové - 2 min
14:47:50 vystoupení p. Kapsové - 2 min

TV vysílání

Actual weather

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

News

E-mail newsletter.