16.04.2007, 4. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

Čas Název
08:16:13 Hlasování o celém návrhu programu
08:18:13 Hlasování o návrhové a volební komisi - Ing. Chýlek, Ing. Pospíšil, Ing. Konůpka
08:19:08 Hlasování o ověřovatelích zápisu - p. Slezák, Mgr. Vrba
08:25:16 2. Kontrola usnesení a připomínek ZM /ústně/
08:48:39 3. Zpráva o činnosti rady města od posledního zasedání ZM vč.diskuse /ústně/
09:02:32 Vystoupení p. Korče - 5 min.
09:26:30 Návrh na ukončení diskuse
09:43:06 3. vystoupení MUDr. Adama
09:48:19 Bod 1 - ZŠ F-M, Mezinárodní prezentace "Projektu Občan" - 150 tis. Kč
09:48:49 Bod 2 - ZO Českého svazu včelařů F-M, včelařské výstavy - 50 tis. Kč
09:49:20 Bod 3 - OR Asociace školních sport. klubů F-M, Evropské setkání mládeže - 50 tis. Kč
09:49:56 Bod 4 - TJ Sokol F-M, turnaj ve volejbalu a házené - 50 tis. Kč
09:50:35 Bod 5 - Škola Taekwon-Do ITF JOOMUK F-M, mezinárodní závody - 15 tis. Kč
09:51:04 Bod 6 - SKP F-M, výměnný pobyt - 50 tis. Kč
09:51:35 Návrh Ing. Svojáka - SWEETSEN FEST - 100 tis. Kč
09:52:06 Bod 7 - Pod Svícnem, SWEETSEN FEST - 50 tis. Kč
09:53:26 Návrh Ing. Švejkovského - Renarkon - navýšit navrženou částku o 150 tis. Kč oproti rezervě
09:54:03 4/a Návrh 2.změny rozpočtu st. města F-M pro r.2007 prováděné ZM formou roz. op. č.13-38
10:15:46 4/b Uzavření smluv o poskytnutí transferů z rozpočtu města - finanční odbor
10:16:28 4/c Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotací a přísp. z rozpočtu města na r. 2007
10:17:14 4/d Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotace z fondu výchovy a vzděl. na r. 2007
10:19:44 4/e Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotace a nein. přísp. z kult. fondu na r. 2007
10:21:03 4/f Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotací z FRaP na rok 2007
10:22:21 Bc. Pobucký - je ve střetu zájmů u mat. č. 4/g
10:59:37 Návrh na ukončení diskuze
11:08:11 Návrh na usnesení Ing. Konůpky - ZM pověřuje FV a KV provedením kontrol využití přidělených dotací z rozpočtu města spol. Sportplex F-M r. 2004-2006
11:09:09 4/g Účelová investiční dotace společnosti Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.
11:33:17 4/h Poskytnutí investiční dotace na nákup autobusů městské hromadné dopravy
11:34:12 4/i Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinv. dotace pro HZS MK, územní odbor F-M
11:34:51 4/j Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotací z Fondu prevence krimi. pro rok 2007
11:35:41 4/k Změna statutu "Zdravotního fondu statutárního města Frýdek-Místek"
11:36:24 4/l Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotace ze zdravotního fondu pro r. 2007
12:10:41 Návrh na přerušení bodu 4/m
13:00:52 3. vystoupení Ing. Hartmanna
13:08:39 3. vystoupení MUDr. Adama
13:13:25 3. vystoupení Ing. Svojáka
13:14:27 3. vystoupení p. Merty
13:19:59 Návrh p. Merty - 100 tis. Kč pro Renarkon - proti rozpočtu - 3. změna
13:20:29 Návrh Ing. Konůpky - 50 tis. Kč dotace pro Renarkon - proti rozpočtu - 3. změna
13:21:24 4/m - část I. - body 1- 17
13:22:00 4/m - část II. - body 18 - 21
14:35:47 5/a - část I. - bod č. 1-36
14:36:42 5/a - část II. - bod č. 37
14:37:39 5/a - část II. - bod č. 37
15:04:20 3. vystoupení Ing. Svojáka
15:10:16 Návrh na ukončení diskuze
15:13:59 Návrh-Ing. Svojáka-ZM ukládá KV a FV provést kontrolu na investiční akci Fit centrum-Komerční centrum
15:14:45 Návrh-Ing. Hrabce-ZM doporučuje RM vyhlásit výběrové řízení na pronájem Fit centra - Komerční centrum
15:15:24 5/b Využití nebytových prostor nacházejících se v objektech v majetku st. města F-M v r.2006
15:17:39 5/c Prodej domu č.p. 1351 ul. Křižíkova včetně zastavěného pozemku k.ú. Frýdek
15:18:28 5/d Prodej bytové jednotky č. 232/4 ul. Havlíčkova a domu č.p. 427 ul. F. Čejky, k.ú. Místek
15:19:13 5/e Poskytnutí půjček z "Fondu rozvoje bydlení" na území st. města F-M
15:21:37 6/a Zpráva č.16 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48 od 3. zasedání ZM ze dne 12.2.07
15:22:39 6/bUrčení zastupitele pro spolupr. s pořiz. územ. plánov. dok. § 47, 49 a 53 z.č.183/2006 Sb.
15:26:42 6/c Náhradní výstavba tenisového kurtu pro společnost "České dráhy, a.s."
15:27:44 8/a Schválení dodatků ke zřiz. list. příspěv. org. zřízených st. městem F-M - OSSaSP
15:29:46 8/b Zřízení přísp. org. Středisko volného času Klíč, přísp. org., SMTu F-M, přísp. org. …
15:32:11 9/a Podpis "Memoranda o budoucí spolupráci a společném postupu při zavádění MK"
17:12:13 9/e Návrh na volby aklamací
17:13:24 Člen kontrolního výboru ZM - p. Němec
17:16:33 Člen finančního výboru ZM - p. Havlík

TV vysílání

Actual weather

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

News

E-mail newsletter.