15.12.2014, 2. zasedání ZMFM 15.12.2014

Čas Název
08:12:14 Návrh p. Šimoňáka zařadit do programu - 9b povolební jednání a vzájemné chování pol. subjektů
08:13:00 Návrh p. Kajzara zařadit do programu - 9c informace o městských společnostech
08:13:43 Návrh p. Kajzara zařadit do programu - 9d nález ústavního soudu
08:14:20 Návrh p. Kajzara zařadit do programu - 9e diskuse k ukončení hazardu
08:15:01 Návrh p. primátora doplnit program o dodatky 1 a 2 k mat. 2a, pozm. návrh 2 k mat. 2f, dodatek č. 1 k mat. 2e
08:16:04 Návrh celého programu vč. doplnění
08:17:34 Hlasování o ověřovatelích zápisu - p. Deutscher, p. Gaj
08:20:16 Návrh na tříčlenné složení volební komise a způsob všech voleb aklamací
08:21:15 Návrh na předsedu volební komise - Ing. Jaroslav Chýlek, MBA
08:23:30 Návrh na členy volební komise - p. Řehová
08:24:00 Návrh na členy volební komise - p. Machala
08:28:10 2a Návrh 5. změny rozpočtu st. města F-M pro r. 2014 prováděné ZM formou RO č. 95 - 132 + dodatky
08:29:34 2b Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2014 - finanční odbor
08:30:35 2c Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke sml. o poskytnutí neinv. dotace z fondu prevence kriminality na rok 2014
08:31:39 2d Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu prevence kriminality pro rok 2014
08:32:49 2e Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2014 + dodatek
09:00:53 2f Návrh rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2015vč. pozměňujícího návrhu č. 1 a 2
09:02:09 2g Návrh na uzavření Smlouvy o neinv. dotaci na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného
09:05:28 2h Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z Centra sportu na rok 2015
09:06:16 2i Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2015 - Odbor ŠKMaT
09:07:25 2j Schválení žádosti o zařazení do dotačního programu Podpora terénní práce 2015 a schválení finanční
09:08:27 2k Návrh na vyhlášení dotačních programů na podporu projektů v oblasti zdravotnictví pro rok 2015
09:09:24 2l Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací - odbor sociálních služeb
09:10:19 2m Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotací z rozpočtu města na rok 2015 - odbor sociálních služeb
09:23:37 2n Návrh rozpočtového výhledu statutárního města Frýdek-Místek na léta 2016-2018
09:24:49 2o Zrušení usnesení č. 20/II/2h/2.9 z 20. zasedání ZM F-M, konaného dne 25. 8. 2014
09:25:56 3a Hospodaření s majetkem statutárního města - nabytí nemovitostí, zřízení věcného břemene, dohoda
09:29:06 3b Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku st. města F-M na období 2014-2023
09:30:09 4a Rozhodnutí o návrzích na pořízení změny Územního plánu Frýdku-Místku a určení zastupitele pro
09:38:59 4b Zpráva o postupu výstavby Haly Polárka za období 09-11/2014
09:57:44 4c Zpráva č. 52 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48
10:33:13 6a OZV č. xx/2014 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komun
10:36:24 Návrh na předsedu FV - p. Libor Koval
10:43:31 7b Návrh na složení osadních výborů v částech města Frýdku-Místku na volební období 2014-2018
10:44:26 7c Harmonogram schůzí RMFM na 1. pololetí 2015 a návrh harmonogramu zasedání ZM F-M na rok 2015
10:45:25 7d Stanovení paušální částky neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří nejsou v pracov. nebo jiném
10:46:18 7e Zásady pro odměňování za výkon funkcí v zastupitelstvu města, radě města, v komisích RM a výborech
10:47:10 7f Delegace zástupců st. města F-M na valné hromady a do dozorčí rady společnosti KIC Odpady, a.s.
10:48:05 7g Delegace zástupce statutárního města Frýdku-Místku na valné hromady Frýdecké skládky a.s.
10:48:56 7h Návrh plánu kontrol kontrolního výboru zastupitelstva na I. čtvrtletí 2015
10:49:55 8a Kontrola usnesení a připomínek ze zasedání ZMFM za uplynulé období
11:11:49 3. vystoupení Ing. Kajzara
11:14:07 9a Zpráva o činnosti Rady města Frýdku-Místku od posledního zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku
11:52:53 Návrh na ukončení diskuse
11:53:33 3. vystoupení Ing. MUDr. Přádky

TV vysílání

Actual weather

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

News

E-mail newsletter.