15.12.2003, 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Čas Název
08:19:21 - návrh pan Janásek - předsunutí bodu 6e) před bod 4 před projednáváním bodu udělat 1 hod přestávku na prohlídku - likusá
08:20:41 - hlasování o návrhu celého programu
08:21:17 - hlasování o návrhu celého programu
08:21:57 - návrh Ing. Kajzar - zrušení bodu 13
08:24:52 - volba návrhové a volební komise - pan Zaoral, Ing. Pavlík, pan Kleinwächter
08:26:00 - určení ověřovatelů zápisu - Ing. Pospíšil, Ing.Richtrová
08:34:09 2. Kontrola usnesení a připomínek ZM
10:10:29 - Ing. Svoják - uveřejnění videonahrávky
11:19:35 - Ing. Kajzar - 3 příspěvek
11:23:46 3. Zpráva o činnosti rady města od posledního zasedání ZM vč. diskuse
11:24:57 - návrh Ing,Richtrová - předřazení bodu 5b)
11:53:09 - udělení slova pan Ostřížek
12:07:33 - návrh Ing. Kocich - zvýšení částky z 360 tis. Kč na 720 tis. Kč pro HC
12:08:11 - návrh Ing. Hartmann - 190 tis. pro středisko Kruh
12:08:38 4a) Návrh 5. změny rozpočtu města Frýdek-Místek pro rok 2003 prováděné zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 113 - 150 + dodatek
12:10:16 4b) Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu programu prevence kriminality pro rok 2003
12:12:11 4c) Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu prevence kriminality Města Frýdek-Místek pro rok 2003
12:14:19 4d) Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z kulturního fondu
12:15:23 4e) Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města pro rok 2003(OŠKMaT)
12:16:39 4f) Investiční transfery a neinvestiční dotace z fondu životního prostředí
12:31:04 4g) - Český svaz žen KRŽ Moravskoslezského kraje
12:32:17 4g) - Český svaz žen KRŽ Moravskoslezského kraje
12:32:58 4g) - Sportovní klub vozíčkářů F-M
15:07:29 4h) - Mgr.Cvik - 3. příspěvek
15:17:28 4h) - Mgr.Cvik - 4. příspěvek
15:30:48 4h) - návrh Mgr. Vojvodík - centrum kultury
15:31:45 4h) - návrh Ing. Kajzar - částka 30.000 tis. Kč pro spoluúčast na financování z fondu EU
15:32:33 4h) - návrh MUDr. Geryková - samostatná položka pro 10.mez. festival - 400 tis. Kč
15:33:23 4h) - návrh Ing. Kocich - možnost čerpání rozpočtu v rámci provizoria do výše 50% u položky 5222 pro HC
15:33:59 4h) Návrh pravidel rozpočtového provizoria města Frýdek-Místek pro rok 2004
15:35:52 4i) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z Centra sportu pro rok 2004
15:39:44 4j) Uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací Charitě Frýdek-Místek z rozpočtu města pro rok 2004 - odbor sociálních služeb a zdravotnictví
15:41:36 4k) Dílčí projekty Programu prevence kriminality na rok 2004
15:47:40 5a) Informace o postupu přípravy a realizace výstavby silnice R 48
15:52:06 6a) Hospodaření s majetkem města - bod I
15:52:45 6a) Hospodaření s majetkem města - bod II
15:53:26 6a) Hospodaření s majetkem města - bod III
15:54:59 6b) Záměr Města Frýdek-Místek prodat objekt č.p. 1198 včetně pozemků, ostatních staveb, příslušenství a vybavení, ul. Na Poříčí (areál jatek), k.ú. Frýdek
16:13:25 6/c) - Ing. Hartmann - 3 příspěvek
16:17:02 6c) Prodej domu č.p. 639 včetně pozemku p.č. 1528/1, na Kostikově náměstí, k.ú. Frýdek
16:39:05 6d) Návrh na výpověď smlouvy o nájmu pozemků uzavřené dne 6.5.2002 mezi Městem Frýdek-Místek a společností SANDRA TEXTILE MILLS s.r.o., se sídlem Frýdek- Místek, ul. J. V. Sládka č.p. 37
16:59:15 6e) Návrh na schválení nabytí nemovitosti - stavba občanské vybavenosti (tzv. likusák).
17:25:30 6f) Návrh na schválení zmocnění k účasti města Frýdek-Místek ve veřejné dražbě.
17:27:41 - návrh Ing. Chýlek - zařazení bodu 6g)
17:29:37 6g) Návrh na schválení nabytí nemovitosti - - bod 1
17:30:16 6g) Návrh na schválení nabytí nemovitosti - - bod 2
17:44:55 7a) Obecně závazná vyhláška č. ......./2003, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 8/2003 ze dne 3. 11. 2003, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
17:57:37 - hlasování o pokračování v jednání zastupitelstva po 18 hodině
18:04:56 7/b) návrh Ing. Hartmann - výše poplatků 1500,- Kč
18:05:26 7b) Obecně závazná vyhláška č. ......../2003, o místním poplatku ze psů
18:10:10 7/c) - návrh Mgr.Vojvodík - cena za odpad 372,- Kč
18:10:42 7c) Obecně závazná vyhláška č. ........./2003, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 10/2001, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 11. 12. 2001, ve znění Obecně zá
18:12:25 7d) Obecně závazná vyhláška č. …./2003, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 7/2000, o stanovení podmínek úhrady nákladů za pobyt dítěte v Jeslích Frýdek-Místek
18:16:16 7f) Návrh obecně závazné vyhlášky o odtahování vozidel na území města
18:25:42 8a) Návrh na schválení zřizovacích listin příspěvkových organizací zřízených městem Frýdek-Místek
18:42:26 8/b) - návrh pan Janásek - vzít materiál na vědomí
18:42:54 8b) Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Městem F-M a společností Mirabel, spol. s r.o.
19:11:58 9/a) - návrh Ing. Svoják - ZM ukládá tajemníkovi zveřejnění zápisu ze ZM na internetu
19:12:54 9/a) - návrh Ing. Hartmann - ZM ukládá RM dopracovat jednací řád
19:14:32 9/a) - návrh RSDr. Recman - doplnění jednacího řádu
19:15:13 9a) Dodatek č. l Jednacího řádu ZM F-M
19:19:14 9/b) - návrh pan Janásek - začátek ZM v 8:00 hodin
19:19:52 9b) Návrh harmonogramu Zasedání ZM F-M v r.2004 a harmonogram Rady města F-M na rok 2004
19:28:31 9c) Návrh na schválení statutů fondů města Frýdek-Místek. - bere na vědomí
19:37:28 9d/1) - návrh způsobu volby - aklamací
19:38:26 9d/1) Návrh na změnu ve složení osadního výboru Skalice
19:39:32 9d/1) Návrh na změnu ve složení osadního výboru Skalice
19:40:12 9d/1) Návrh na změnu ve složení osadního výboru Skalice
19:43:52 9d) Návrh na schválení zásad pro zřizování a financování osadních výborů v částech města Frýdek-Místek.
19:47:17 9e) Změna postavení města F-M
19:49:05 9f) Zásady po odměňování za výkon funkcí v komisích Rady města a výborech Zastupitelstva města pro občany města F-M
19:53:00 9g) Projekt zdravého stárnutí - 2004 Ministerstva zdravotnictví ČR
19:54:14 9i) Informace o činnosti FV ZM
20:03:45 9j) Informace o činnosti KV ZM
20:04:14 - hlasování o pokračování jednání po 20 hodině

TV vysílání

Actual weather

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

News

E-mail newsletter.