13.12.2004, 17. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku - 1.ČÁST

Čas Název
08:19:51 Ing. Hartmann 3/b - záměr zřídit pietní místo
08:20:47 Ing. Hartmann 3/b - záměr zřídit pietní místo
08:22:04 Ing. Hartmann 3/b - záměr zřídit pietní místo
08:22:56 - doplnění programu o bod: 4/i1, 9/k, 9/l,
08:23:52 - doplnění programu o bod: 4/i1, 9/k, 9/l,
08:24:27 - hlasování o návrhu celého programu
08:26:35 - volba návrhové a volební Chýlek, Janiga, Kocich
08:28:08 - určení ověřovatelů zápisu Švejkovský, Dokoupil
08:41:05 2. Kontrola usnesení a připomínek ZM
09:18:33 3/a) Zpráva o činnosti rady města od posledního
10:29:59 pokračování diskuse
10:45:23 Ing. Svoják 3. vystoupení
11:12:56 - záměr zřídit pietní místo
11:13:47 Ing. Roháč - schvaluje záměr zřízení pietního místa k boji studentů za svobodu
11:14:26 Ing. Hartmann - pietní místo obětem fašistického a komunistického režimu
11:47:29 návrh Ing. Hartmanna - ponechat finance ve fondu reperezentace a propagace
11:48:34 návrh Mgr.Vrby - kapitola 11 - snížení výdajů OSSlaZ ...
11:49:48 návrh Ing. Richtrové - památník - navýšení příjmu 03 FO - 398 tis.Kč ...
11:50:28 návrh Ing. Richtrové - snížit výdaje o 130 tis. Kč a převést na kap. 06 ŠKMaT
11:50:58 4/a) Návrh 6. změny rozpočtu města Frýdek-Místek pro rok 2004 formou rozpo. op. č. 120 - 164
11:52:41 4/b) Uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací ze zdravotního fondu
11:54:00 4/c) Uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z charitativního fondu
11:56:07 4/d) Uzavření smluv o poskytnutí neinv. dot. z rozpočtu města - odbor sociálních sl. a zdr.
11:58:39 bod 1 - ZUŠ
11:59:10 bod 2 - Bruslařský klub F-M
12:44:09 4/f) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních a inv. transferů a dotací z fondu regen.
12:46:10 4/g) Dodatek č. 2 ke sm. o posk. inv. dotace a dodatek č. 2 ke sml. o poskytnutí inv. tran. a Svazkem obcí povodí Olešná
12:51:54 4/h) Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace s obcí Dobrá na rekonstrukci mostu
12:53:26 4/i) Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2004 - odbor ŠKMaT
12:55:20 4/i1 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí nein. dotace z rozpočtu města pro rok 2004 s Bruslařským klubem F-M
12:56:41 4/j) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dot. a nein. příspěvku z kultu. fondu návrh na uzav. dodatků ke smlouvám
12:58:06 4/j1) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací, investičních transferů a neinvestičních příspěvků z fondu ŽP
13:04:56 vystoupení p. Bušo
13:51:27 Ing. Chýlek 3. vystoupení
13:56:03 Ing. Hrabec 3. vystoupení
14:06:58 Ing. Svoják 3. vystoupení
14:09:21 návrh p. Janásek - 460 tis. Kč - fond ŽP
14:10:03 návrh Ing. Švejkovský - snížit částku 2 120 tis. Kč na 620 tis. Kč a přesun na kap. 07 § 2212 1 500 tis. Kč
14:10:55 návrh Mgr. Vrba - zvýšit financování +210 tis. Kč ...
14:13:12 návrh Ing. Richtrové - Vysoké Tatry - ponížení rezervy o 100 tis. Kč
14:13:56 400 tis. Kč
14:14:32 500 tis. Kč
14:15:01 700 tis. Kč
14:15:50 4/k) Návrh rozpočtu města Frýdek-Místek pro rok 2005
15:32:11 4/l) Uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2005 - odbor sociálních služeb a zdravotnictví
15:44:00 Ing. Hartmann 3. vystoupení
15:45:39 4/m) Schválení žádosti na projekt "Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek" v rámci programu
15:59:30 4/n) Schválení žádosti na projekt "Rehabilitace v bazénu pro seniory" v rámci programu ...
16:06:25 4/o) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z Centra sportu
16:16:33 4/p) Návrh na vyřazení stávajícího subjektu Fotbalový klub Frýdek-Místek z Centra sportu ,
16:30:41 body - I. mimo bod 19
16:31:50 bod 19 + doplnění
16:32:36 bod 1 - 24
16:33:12 body - II.
16:33:49 body - III.
16:34:30 body - IV.
16:35:10 body - V.
16:35:46 body - VI.
16:37:20 5/b) Nepeněžitý vklad do společnosti Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.
16:40:02 5/c) Nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti Frýdecká skládka a.s., se sídlem Frýdek-Místek, Zámecké náměstí 26
16:58:49 návrh na doplnění Ing. Pavlíka - nevztahuje se na dlužníky, kteří využili v minulém období akce prominutí úroků z prodlení
17:00:48 5/e) Informativní zpráva o využití bývalého vojenského areálu v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek
17:07:23 5/f) Nabídka Ostravské aukční síně, s.r.o. na odkoupení objektu č.p. 939 umístěného na pozemcích p.č. 161/10 a p.č. 161/13, k.ú. Místek,
17:08:52 5/g) Uzavření dohod o splátkách dluhu
17:10:43 5/h) Prodej bytové jednotky č.1667/1 v domě č.p.1667 na ul. M.Pujmanové, k.ú. Místek
17:12:39 5/i) Upuštění od vymáhání pohledávek
17:17:05 5/j) Upuštění od vymáhání pohledávky - byty
17:56:00 5/k) Žádost o bezúplatný převod věcí, práv a závazků zařízení poskytujícího služby sociální péče, ul. Lohrera č.p. 779, Frýdek-Místek, které je
17:58:43 vystoupení p. Surovíka
18:26:29 hlasování o pokračování zasedání po 18. hodině
18:27:55 předřadit bod 9/l
18:29:52 vystoupení p. Krupy
19:07:04 bod 1.
19:07:47 bod 2.
19:08:21 bod 3.
19:08:59 bod 4.
19:09:28 bod 5.
19:10:05 bod 6.
19:11:33 52 500 Kč na nákup 2 vozíků
19:12:09 25 000 Kč na nákup inval. vozíku
19:13:03 bod 7. ponížit o 3 vozíky 77 500 Kč
19:15:43 6/a) Změna usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Frýdek-Místek konaného dne 21.6.2004
19:18:31 6/c) Záměr pořízení nového územního plánu města Frýdku-Místku
19:21:20 8/c) Obecně záv. vyhl. č. .../2004, kterou se zrušuje Obecně záv. vyhl.č. 9/2003, o míst. popl. ze vstupného ze dne 3. 11. 2003.
19:24:01 9/c) Harmonogram schůzí Rady města F-M a návrh harmonogramu zasedání ZM F-M v roce 2005
19:29:30 1. změna - FS a.s. Mgr. Vrba
19:36:07 revokace hlasování o bodu 6/c
19:37:27 6/c) Záměr pořízení nového územního plánu města Frýdku-Místku

TV vysílání

Actual weather

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

News

E-mail newsletter.