11.12.2001, 19. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

Čas Název
07:34:25
09:38:33
09:46:18 a) Návrh 5. změny rozpočtu města Frýdku-Místku pro rok
10:08:21 a) Návrh 5. změny rozpočtu města Frýdku-Místku pro rok
10:11:35 a) Návrh 5. změny rozpočtu města Frýdku-Místku pro rok
10:12:37 a) Návrh 5. změny rozpočtu města Frýdku-Místku pro rok
10:13:22 a) Návrh 5. změny rozpočtu města Frýdku-Místku pro rok
10:14:14 - p.Kleinwechtr
10:14:47 -.Ing.Konůpka
10:15:10 -.Ing.Konůpka
10:15:35 -.Ing.Konůpka
10:16:15 -Ing.Sehoř
10:32:21 - celek
10:33:03 - celek
10:34:56 b) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací ze 9.10 - 9.15
10:35:57 c) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací a příspěvků 9.15-9.20
10:38:41 d) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace příspěvku 9.20-9.25
10:40:31 e) Návrh na doplnění účelu poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu města 9.25-9.30
10:44:41 e) Návrh na doplnění účelu poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu města 9.25-9.30
10:45:30 g) Dotace z charitativního fondu města Frýdek-Místek 9.45 - 9.50
10:54:15 h) Dotace ze zdravotního fondu města Frýdek-Místek 9.50 - 9.55
10:55:59 i) Dotace ze zdravotního fondu města Frýdek-Místek - změna účelu 9.55 - 10.00
11:20:49 - zvlášť body 5 a 9
11:23:32 j) Smlouvy o poskytnutí neinvestiční a investiční dotace (OSSl) 10.00 - 10.05
11:24:26 k) Investiční transfery a neinvestiční příspěvek z fondu životního 10.05 - 10.10
11:26:46 l) Vyplacení dotace z Fondu regenerace města Frýdek-Místek 10.10 - 10.15
11:27:59 m) Změna úvěrové smlouvy města Frýdek-Místek /FO/ 10.15 - 10.20
11:29:52 n) Uzavření dodatku č.1 ke "Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace" 10.20 - 10.25
11:31:05 n1)
11:31:57 n2)
11:34:14 n3)
11:35:24 n4)
12:53:58
13:05:32 - návrh 1.000.000,- Kč
14:39:02 p1
14:40:40 p1
15:23:13 -rozpočet - Mgr.Rumian
15:23:39 p) Návrh pravidel rozpočtového provizoria města Frýdku-Místku 10.35 - 11.05
15:25:46 r) Návrh dílčích projektů Programu prevence kriminality na rok 2002 11.05 - 11.15
15:30:41 s) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z Centra 11.15-11.25
15:31:42 t) Uzavření smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu města na r.2002 11.25 -11.30
15:34:10 u) Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2002 /OSSl) 11.30-11.35
15:35:51 v) - změna programu
15:37:01 - dodatek ke smlouvě SOU Technické
16:12:40
16:16:24 a) Hospodaření s majetkem města - nabytí,prodeje nemovitostí,zřízení
16:17:53 b) Zařazení obytných domů č.p.1334 a č.p.1335, ul.Dlouhá, k.ú. Frýdek do 11.50-11.55
16:19:00 c) Zastavení nemovitostí ve vlastnictví města Frýdek-Místek v souvislosti 11.55-12.05
16:22:40 d) Návrh na prominutí poplatků z prodlení vzniklých neplacením nájemného 12.05-12.15
16:25:27 e) Zásady pro prominutí dluhu z titulu neuhrazeného nájemného za užívání 12.15 - 12.35
17:08:33
17:23:34
17:29:24 -7a - Ing. Pavlík - návrh
17:30:14 - 7a - Ing.Konůpka - návrh hlasovat o bodu 4 zvlášť
17:31:05 - 7a - celek s pozměňujícími navrhy
17:33:14 a) Obecně závazná vyhláška č…../2001 města Frýdek-Místek o 12.40-13.00
17:59:03 8b - MUDr. Vašek
17:59:45 8b - 348,- Kč
18:00:10 8b - 384,- Kč
18:01:01
18:01:42
18:03:52 c) Obecně závazná vyhláška č. …../2001, kterou se mění vyhláška 14.20-14.25
18:09:22 d) Obecně závazná vyhláška o stanovení provozní doby hostinských a
18:10:25 a) Udělení pamětního listu města Frýdku-Místku panu Václavu Červenkovi 14.35-14.40
18:20:27 c) Stanovení paušální částky neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří 14.45-14.50
18:21:20 d) Návrh na vyplacení další odměny neuvolněným členům zastupitelstva města 14.50-14.55
18:24:35 e) Návrh na uzavření smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí 14.55-15.05
19:00:39 - 9f - p.Janásek - návrh
19:10:48 9g) Sjednocení způsobu vyúčtování příspěvků......
19:16:16 Revokace usnesení 7a) ....
19:19:08 Revokace usnesení 8b) .... schvaluje výši 348

TV vysílání

Actual weather

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

News

E-mail newsletter.