09.02.2009, 17. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

Čas Název
08:10:02 Hlasování o celém návrhu programu
08:11:18 *1. Zahájení - určení ověřovatelů zápisu
08:21:18 *2. Kontrola usnesení a připomínek ZM /ústně/
08:39:16 *3. Zpráva o činnosti rady města od posledního zasedání ZM vč.diskuse /ústně/
08:44:56 Návrh na vystoupení p. Korče
08:49:31 Návrh Ing. Hrabce - FRaP p. Uher - 100.00 tis. Kč
08:50:12 Návrh Ing. Konůpky - FRaP o.s. Pod Svícnem, Sweetsen Fest - 100.00 tis. Kč
08:50:46 *4a Návrh 1. změny rozpočtu st. města F-M pro r. 2009 prováděné ZM formou rozpočtových opatření č. 1-20
08:51:40 4b Návrh na uzavření smluv o poskytnutí transferů z rozpočtu města pro r. 2009 - finanční odbor
09:26:08 *4c Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotace z FRaP st. města F-M pro r. 2009
09:26:45 4d Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze zdravotního fondu pro rok 2009
09:27:28 4e Schválení žádosti o zařazení do dotač. prog. Podpora terénní práce 2009 a schválení finanční spol. st. města
09:28:10 4f Schválení dodatku č. 5 ke zřizovací listině přísp. organizace Pečovatelská služba Frýdek-Místek, p. o.
09:28:49 4g Návrh na uzavření sml. o poskyt. neinv. dotace Centru peč. sl. F-M, p.o.- určení výtěžku sb. "Vánoční strom"
09:29:28 4h Návrh na uzavření sml. o poskyt. neinv. dotací z rozpočtu st. města F-M na podporu a rozvoj SSL pro r. 2009
09:30:07 4i Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotace a neinv. příspěvku z FVV a zájmových aktivit na r. 2009
09:31:12 4k Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotace a neinv. příspěvku z kulturního fondu na r. 2009
09:31:49 4j Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2009 - Odbor ŠKMaT
09:51:09 4l Křížový podchod, služebna městské policie - smluvní pokuta
10:10:41 4m Prominutí smluvní pokuty za prodlení s předáním akce "Sady Bedřicha Smetany - revitalizace"
10:11:33 5a Prominutí části pohledávky
10:12:14 5b Hospodaření s majetkem statutárního města - prodej a nabytí nemovitostí
10:54:47 3. vystoupení PhDr. Stolaře
11:03:55 Návrh Ing. Kučíka - ZM ukládá RM vypracovat alternativy využití kina P.B.
11:04:41 Návrh na usnesení - ZM ukládá p.o. ND vypracovat v alternativách a projednat v jednotlivých komisích RM ...
11:29:53 5d Prodej obytných domů a pozemků zastavěných obytnými domy
11:30:45 5e Poskytnutí přísp. z Fondu pomoci občanům st. města F-M dotčeným výstavbou komun. R/48 v úseku
11:32:16 5f Nabytí části pozemku p.č. 5505, k.ú. Frýdek
11:33:05 6a Podmínky Rozhodnutí o posk. dotace na projekt "Typový projekt-CzechPOINT-Kontaktní místo (Upgrade)"
11:34:02 6b Městský program prevence kriminality 2009
11:38:01 6c Zpráva č. 27 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48
11:39:00 8a Zrušení platnosti obecně závazné vyhlášky č.10/2005
12:14:11 Návrh Ing. Richtrové doplnit mat. 9a o Mgr. Novákovou
12:15:55 9b Návrh na stanovení výše finančních darů za výkon funkcí v komisích RM a výborech ZM pro občany města ..
12:48:43 *9c Informace o rekonstrukci Nemocnice ve Frýdku-Místku
13:02:24 Návrh u bodu č. 8 - doplnit text - v samostatné působnosti města
13:02:50 *9d Návrh plánu kontrol kontrolního výboru pro rok 2009
14:15:00 Návrh Ing. Konůpky - provedení kontroly spol. Sportplex s.r.o., 6 mil. Kč jako samostatnou kontrolu KV

TV vysílání

Actual weather

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

News

E-mail newsletter.