08.02.2010, 24. zasedání zastupitelstva města 8. 2. 2010

Čas Název
08:16:07 Hlasování o návrhu zařadit mat. č. 10g - Návrh Plánu kontrol KV
08:16:59 Návrhy Ing. Konůpky zařadit do bodu různé
08:17:26 Hlasování o celém návrhu programu vč. doplnění
08:18:38 Hlasování o ověřovatelích zápisu - p. Holý, p. Zaoral
08:42:20 Návrh Ing. Richtrové - pomoc Haiti navýšit na 100 tis. Kč - 80 tis. Kč uvolnit z rezervy města
08:43:23 ZM rozhodlo o uzavření dar. sml. mezi st. městem F-M a ADROU ...
08:43:47 2a Návrh 1. změny rozpočtu st. města F-M pro rok 2010 prováděné ZM formou rozpočtových opatření č. 1-33
08:45:11 2b Uzavření smluv o poskytnutí transferů z rozpočtu města - odbor vnitřních věcí
08:45:54 2c Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku
08:46:28 2d Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace sdružení Region Beskydy
08:47:05 2e Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací ze sportovního fondu na rok 2010
08:47:41 2f Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotace a neinv. příspěvku z kulturního fondu na rok 2010
08:48:17 2g Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotace a neinv. příspěvku z fondu výchovy, vzděl. … na r. 2010
08:48:54 2h Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2010 - Odbor ŠKMaT
08:49:36 2i Návrh na uzavření sml. o poskytnutí neinv. dotace př. org. Jesle F-M-určení výtěžku sbírky "Vánoční strom"
08:50:16 2j Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotací z rozpočtu st. města F-M na podporu a rozvoj sociálních ..
08:51:02 2k Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotací z rozpočtu st. města F-M pro rok 2010 - odbor SS
08:52:05 2l Nové znění darovací smlouvy mezi ČR - krajským ředitelstvím policie SM kraje a st. městem F-M
08:53:07 3a Hospodaření s majetkem statutárního města - nabytí a prodej nemovitostí
09:31:03 Návrh Mgr.Vojvodíka - hlasovat o bodech 1 a 2 mat. 3b samostatně
09:32:04 3b Prodej nebyt. jednotky č. 56/12 v domě č.p. 56, Zámecká a prodej domů č.p. 63 a 64, Hluboká, včetně zast. ...
10:11:35 Návrh Ing. Kučíka - návrh na usnesení - ZM ukládá RM zapracovat do kupní smlouvy prodeje předkupní právo ...
10:30:54 3c Prodej objektů č.p. 549, Růžový pahorek, č.p. 3019, Nad Rybníkem, č.p. 1313, Míru, vše k.ú. Frýdek …
10:31:38 3d Návrh na upuštění od vymáhání pohledávky
10:42:53 4a Zpráva č. 33 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48
11:08:26 4b Plán společných zařízení (pozemkové úpravy vyvolané výstavbou komunikace R48)
11:33:47 5a OZV č. ../2010, o stanovení školských obvodů spádových základních škol zřizovaných st. městem F-M
11:34:33 5b Obecně závazná vyhláška č. ../2010, o místním poplatku ze psů
11:41:25 5c OZV č. ../2010, kterou se mění OZV č. 5/2009, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, ….
11:42:09 6a Schválení dodatků ke zřizovacím listinám přísp. org. zřízených st. městem F-M v působnosti odboru SS
11:42:48 6b Schválení dodatků ke zřizovacím listinám přísp. org. zřízených st. městem F-M v působnosti odboru ŠKMaT
11:43:35 8a Kontrola usnesení, připomínek a podnětů z 23. zasedání ZMFM ze dne 7. 12. 2009
11:48:12 9. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA OD POSLEDNÍHO ZASEDÁNÍ ZM F-M vč. diskuse (ústně)
11:51:34 10a Návrhy na udělení "Ceny statutárního města Frýdku-Místku" osobnostem města za rok 2009
11:52:36 10b Stanovení paušální částky neuvolněným členům ZM, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném …
11:59:29 10c Návrh na stanovení výše finanč. darů za výkon funkcí v komisích RM a výborech ZM pro občany města …
12:20:21 10d Návrh na členství v občanském sdružení Česká technologická platforma termolýzních procesů a gazifikace
12:21:14 10e Odpověď na otevřený dopis pro zastupitelstvo města
15:12:32 10g Návrh "Plánu kontrol kontrolního výboru ZMFM na rok 2010"
16:57:00 Návrh na usnesení Ing. Konůpky, ZM rozhodlo o vydávání Zpravodaje RM v intervalu 1x měsíčně

TV vysílání

Actual weather

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

News

E-mail newsletter.