05.09.2011, 5. zasedání ZMFM 5. září 2011

Čas Název
08:13:05 Hlasování o návrhu p. Merty bod č. 6 - představení ředitelky p. Adamové
08:13:33 Hlasování o návrhu Ing. Konůpky zařadit informaci o petici zaměstnanců knihovny jako bod 9d
08:13:59 Hlasování o návrhu Ing. Kučíka bod 11 a 12 zařadit jako bod 4 a 5
08:14:28 Hlasování o doplnění programu o dodatek k mat. 4a, dodatek k mat. 5a, předřazení 4b před 4a, doplnění 9a
08:15:05 Hlasování o celém návrhu programu vč. doplnění
08:16:22 Hlasování o ověřovatelích zápisu - p. Machala , Ing. Adamus
08:17:58 Návrh na předsedu volební komise - Ing. Jaroslav Chýlek, MBA
08:19:13 Návrh na členy volební komise - MUDr. Adamec, MUDr. Přádka
08:25:33 *3. Slib nových členů Zastupitelstva města F-M - hlasování o předneseném návrhu na usnesení
09:23:40 MUDr. Ing. Přádka - 3. vystoupení
09:24:37 4b Rozhodnutí o uzavření smlouvy o úvěru č. 1382/11/5631
09:28:35 4a Návrh 3. změny rozpočtu st. města FM pro rok 2011 prováděné ZM formou rozp. opatření č. 67 - 98
09:29:08 4c Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu st. města F-M pro r. 2011 - OKP
09:29:40 4d Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotace a neinv. příspěvku z kulturního fondu na rok 2011
09:59:55 4e bod 1
10:00:16 4e bod 2
10:18:53 4f Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2011 - Odbor ŠKMaT
10:19:30 4g Poskytnutí příspěvku z Fondu pomoci občanům st. města F-M dotčeným výstavbou komunikace R/48 …
10:20:05 4h Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu st. města F-M pro r. 2011 - OSS
10:21:20 4i Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí invest. dotace Nemocnici ve F-M, z rozpočtu …
10:24:50 4j Uzavření darovací smlouvy mezi St. městem F-M a ČR Krajským ředitelstvím policie MK
10:32:25 Část I. - body 1 - 29 - mimo bod 22
10:32:51 Část II. - bod 30
10:33:15 Část III. - bod 31
10:33:43 Část IV. - bod 32
11:37:02 3. vystoupení p. Merty
11:47:04 Návrh Ing. Špetly stáhnout bod 1 v části II. z jednání - dům č.p. 882 - změna programu
11:47:49 5b část I. vyřazení
11:48:33 5b bod 1 část II. - dům č.p. 882
11:51:49 prohlášení hlasování za zmatečné - 5b bod 1 část II. - dům č.p. 882
11:52:23 5b bod 1 část II. - dům č.p. 882
11:52:58 II. bod 2 - 7
11:54:22 5c Prodej domu č.p. 131 ul. Palackého, k.ú. Místek
11:55:08 5d Statut Fondu pomoci občanům dotčeným živelními pohromami
12:01:03 Vystoupení p. Kolářové
12:01:56 6a Plán spol. zařízení (pozemkové úpravy vyvolané stavbou R 56 F-M, připojení na R 48 a pozemk. úpravy ..
12:02:31 6b Zpráva č. 39 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48
12:09:22 8a OZV č. ../2011, kterou se stanoví koeficienty u daně z nemovitostí
12:09:56 8b OZV č. .../2011, kterou se mění OZV č. 1/2011, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provoz. ..
12:11:56 9b Schválení dodatků ke zřizovacím listinám přísp. organizací zřízených st. městem F-M v působnosti OSS
12:12:38 9a Založení obecně prospěšné spol. s názvem "Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko, ..
12:40:45 Návrh způsobu volby člena a předsedy KV - veřejně (aklamací)
12:41:48 Hlasování o předneseném návrhu na usnesení - ZM volí do funkce člena KV Ing. Vítězslava Tomka
12:44:25 Návrh na předsedu KV - Ing. Dalibor Švejkovský
12:44:49 Návrh na předsedu KV - Mgr. Ivan Vrba
12:46:33 10b, bod 1 - ZM rozhodlo o zvýšení počtu členů OV Lískovec ze 4 na 5
12:47:18 Návrh způsobu volby člena OV - veřejně (aklamací)
12:48:02 10b, bod 2 - ZM volí do funkce člena OV Lískovec p. Tomáše Řehu
12:48:42 10c Návrh "Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku v působnosti OSS
12:58:34 10d Zásady pro odměňování za výkon funkcí v ZM, RM, v komisích rady města a výborech ZM pro neuvol. ..
14:40:07 Možnost vystoupení p. Kolářové
15:07:10 Návrh Bc. Štefka na ukončení diskuse
15:27:30 10e Návrh na stanovení výše finančních darů za výkon funkcí v komisích RM a výborech ZM pro občany …
15:30:28 Hlasování o tom, že Mgr. Pobucký je ve střetu zájmu u bodu 9c
15:31:11 9c Záměr vložit nepeněžitý vklad do společnosti Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.
15:38:37 10f Plán odpadového hospodářství statutárního města Frýdku-Místku na období 2011 - 2015
15:39:12 10g Návrh na vyhlášení dotačních programů na podporu a rozvoj sociálních služeb pro rok 2012
15:39:41 10h Městský program prevence kriminality 2011
16:01:08 10i Zahraniční pracovní cesta do Ames, stát Iowa
16:05:36 *11a Kontrola usnesení a připomínek ze zasedání ZMFM za uplynulé období.
16:37:16 3. vystoupení Ing.Konůpky
16:37:44 *12. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA OD POSLEDNÍHO ZASEDÁNÍ ZMFM vč. diskuse
17:15:00 3. vystoupení Ing. Ruszové
17:16:42 3. vystoupení p. Merty

TV vysílání

Actual weather

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

News

E-mail newsletter.