05.03.2012, 7. zasedání ZMFM 5. 3. 2012

Čas Název
08:19:14 Návrh Ing. Konůpky - bod 9 (1k) a 10 (1i) - zařadit na začátek programu
08:19:46 Návrh Ing. Špetly o bod 4c - Zpráva o postupu prací na Strateg. plánu města
08:20:18 Doplnění programu o dodatek k mat. 2a, 2i a mat. č. 1c, 1d, 1e, 1f, 1h, předřadit bod 8b jako bod 1g
08:20:42 Návrh celého programu vč. doplnění
08:21:57 Hlasování o ověřovatelích zápisu - Mgr. Jurtíková, Ing. Nytrová
08:23:22 Návrh na předsedu volební komise - Ing. Jaroslav Chýlek, MBA
08:24:30 Návrh na členy volební komise - Ing. Adamus, MUDr. Adamec
08:51:27 3. vystoupení MUDr. Přádky
08:52:53 *1c Rezignace na funkci náměstka primátora, zrušení usnesení ZMFM
08:54:22 Návrh, aby volby probíhala aklamací
08:56:51 Návrh na usnesení - ZM volí do funkce člena RM - p. Karla Deutschera
09:14:28 Návrh na usnesení - ZM 1. bere na vědomí rezignaci Ing. Chýlka a 2. volí předsedu FV Ing. Sabelu
09:16:31 Návrh na usnesení - ZM 3. volí člena FV Bc. Jiřího Hájka
09:17:58 *1f Změna ve svěření úseku činnosti města v samostatné působnosti dlouhodobě uvolněným členům ZMFM ...
09:19:28 *1g Návrh změny ve složení osadního výboru Skalice
10:34:13 *1h Zpráva o zavedení "MHD zdarma" ve F-M - prezentace
11:35:41 Návrh Mgr. Vojvodíka - hlasovat samostatně o RO 12
11:36:12 *2a Návrh 1. změny rozpočtu st. města F-M pro r. 2012 prováděné ZM formou rozpoč. opatření č. 1-30 vč. dod
11:36:52 2b Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města pro rok 2012 - finanční odbor
11:37:32 2c Návrh na uzavření sml. o poskytnutí neinv. dotací z rozpočtu st. města F-M na podporu a rozvoj sociálních …
11:38:06 2d Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace Nemocnici ve F-M, příspěvkové organizaci
11:38:38 2e Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací - odbor sociálních služeb
11:39:07 2f Návrh na uzavření darovací smlouvy mezi Slezskou diakonií Český Těšín a statutárním městem F-M
11:39:40 2g Návrh na uzavření sml. o poskytnutí neinv. dotace Slezské diakonii Český Těšín - určení výtěžku sbírky ...
11:40:13 2h Smlouvy o poskytnutí investiční dotace a neinvestiční dotace z fondu ŽP statutárního města F-M na rok 2012
11:40:46 2i Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu st. města F-M r. 2012 - OKP (fond primátora)
11:44:29 2j Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z kulturního fondu na rok 2012
11:45:01 2k Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2012, Odbor ŠKMaT
11:45:33 2l Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotací a neinv. příspěvků z fondu výchovy, vzdělávání …
11:46:01 2m Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací ze sportovního fondu na rok 2012
11:46:30 2n Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních příspěvků na kroužky Centra sportu na rok 2012
11:47:01 2o Smlouva o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu st. města F-M pro Hasičský záchranný sbor MSK, územní ..
11:47:33 2p Smlouva o poskytnutí neinv. dotace Destinační management turistické oblasti Beskydy -Valašsko, o.p.s.
11:48:55 Vystoupení ředitelky ND
12:03:00 2r Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2012 (ŽÚ)
12:03:39 2s Žádost příjemce dotace Svaz důchodců ČR, o.s., městská organizace F-M, se sídlem 17. listopadu 147, …
12:04:14 2t Žádost příjemce dotace Akademie Jana Amose Komenského, o. s., oblast F-M, se sídlem Havlíčkova 233, …
12:05:13 Část I. - body č. 1-20
12:05:39 Část II. - bod č. 21
12:06:03 Část III. - body 22-24
12:08:43 3b Prodej bytových jednotek v domě č.p. 6, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek. Změna výše nejnižších nabíd. …
12:09:18 4a Zadání změny č. 2 Územního plánu Frýdku-Místku
12:15:36 4b Zpráva č. 41 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48
12:16:29 6a OZV č. */2012, kterou se ruší OZV č. 7/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, …
12:17:04 7a Schválení dodatku č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace HOSPIC Frýdek-Místek, p. o.
12:17:55 *8a Návrh na udělení Ceny statutárního města Frýdku-Místku za rok 2011
12:18:51 8c Stanovení paušální částky neuvolněným členům ZM,kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru,
12:19:51 8d Návrh na stanovení výše finančních darů za výkon funkcí v komisích rady města a výborech zastupitelstva …
12:20:20 8e Program prevence kriminality 2012
12:20:50 8f Odstranění nesouladu v údajích týkajících se názvů ulic
12:21:26 8g Zpráva z kontroly revizní komise Dobrovolného svazku obcí "Olešná" za rok 2011
12:29:41 *9a Kontrola usnesení a připomínek ze zasedání ZMFM za uplynulé období.
12:58:14 3. vystoupení Ing. Nytrové
13:02:14 *10. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA OD POSLEDNÍHO ZASEDÁNÍ ZM F-M vč. diskuse
15:00:19 3. vystoupení Ing. Špetly

TV vysílání

Actual weather

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

News

E-mail newsletter.