04.06.2012, 8. zasedání ZM 4. 6. 2012

Čas Název
08:08:39 Návrh Ing. Konůpky předřadit bod 8 jako bod 1e a bod 9 jako bod 1f
08:16:54 Návrh Ing. Kučíka zařadit bod - informace o kauzách jako bod 1g
08:17:50 Návrh Mgr. Vojvodíka zařadit bod 1h - informace o výstavbě Polárky a Estakádě
08:18:30 Návrh celého programu vč. doplnění
08:19:50 *1b) Určení ověřovatelů zápisu - Ing. Richtrová, MUDr. Přádka
08:29:31 *1d) Slib nového člena Zastupitelstva města Frýdku-Místku
08:44:06 2a Závěrečný účet statutárního města Frýdek-Místek za rok 2011
08:44:32 2b Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí "Olešná" za rok 2011
08:47:59 *2c Návrh 2. změny rozpočtu st. města F-M pro rok 2012 prováděné ZM formou rozpočt. opatření č. 32 - 49
08:48:27 2d Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. transferů z fondu regenerace města F-M a rozpočtu města F-M
08:49:23 2e Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. a invest. dotace z rozpočtu st. města F-M pro rok 2012 - OKP…
08:49:51 2f Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotací z fondu výchovy, vzděl. a zájmových aktivit na r. 2012
08:50:17 2g Smlouvy o poskytnutí investiční dotace a neinv. dotace z fondu životního prostředí st. města F-M na rok 2012
08:50:47 2h Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu st. města F-M pro rok 2012 - OSS
08:51:18 2i Návrh na uzavření smluv o poskytnutí nein. dotací a příspěvků z rozpočtu st. města F-M na podporu proj. …
08:51:45 2j Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu prevence kriminality pro rok 2012
08:52:11 2k Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu prevence kriminality pro rok 2012
08:52:49 3a Hospodaření s majetkem st. města - prodej, nabytí a směna nemovitostí, vzdání se předkupního práva
08:53:18 3b Využití nebytových prostor nacházejících se v objektech v majetku statutárního města F-M v roce 2011
08:53:47 3c Seznam domů s byty, které statutární město F-M nebude prodávat; Seznam domů s byty určených k prodeji
09:22:25 3. vystoupení Ing. Špetly
09:29:00 4a Akční plán 2012-2014 statutárního města Frýdku-Místku
09:29:27 4b Zpráva č. 42 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48
09:30:01 4c Zpracování studie - uložení úkolu
09:30:37 6a Schválení dodatků ke zřizovacím listinám přísp. organizací zřízených st. městem F-M v působnosti OŠKMaT
09:31:03 6b Schválení dodatku č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Beskydské informační centrum F-M
09:31:32 6c Schválení dodatku č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Jesle Frýdek-Místek, p. o.
10:47:52 Přerušení bodu 7a - zahájení bodu 10 diskuse
11:16:14 Návrh na usnesení - Mgr. Pobucký, DiS. - ZM ukládá RM a) odpovědět na dotazy opozice ....
11:16:56 Přerušení bodu 10 a zpět k bodu 7a
11:51:47 3. vystoupení Ing. Konůpky
11:58:00 3. vystoupení Ing. Ruszové
11:59:20 3. vystoupení Ing. Sabely
12:00:30 3. vystoupení MUDr. Přádky
12:29:40 Ing. Ruszová - návrh na kontrolu FV Národního domu, kontrola hospodaření za posl. 5 let do 30. 5. 2012
12:30:21 Ing. Ruszová - návrh ke kontrole FV spol. Distep za posl. 5 let
12:31:03 7a Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku za rok 2011
14:37:32 7b Statut a jednací řád finančního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku
14:58:53 Návrh na usnesení p. Walkové - ZM pověřuje kontrolní výbor kontrolou hospodaření Národního domu ...
14:59:19 7c Návrh "Plánu kontrol kontrolního výboru ZMF-M na rok 2012"
14:59:46 7d Pověření Mgr. Michala Pobuckého, DiS. jako politika Projektu Zdravé město a místní Agendy 21
15:00:12 7e Uzavření dohody o vzájemné spolupráci v oblasti cestovního ruchu
15:08:19 7f Spolupráce s městem Harelbeke v Belgii
15:29:03 *8a Kontrola usnesení a připomínek ze zasedání ZMFM za uplynulé období
15:32:39 *9. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA OD POSLEDNÍHO ZASEDÁNÍ ZMFM vč. diskuse
17:06:48 3. vystoupení Ing. Konůpky

TV vysílání

Actual weather

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

News

E-mail newsletter.