03.12.2012, 10. zasedání ZMFM 3. prosince 2012

Čas Název
08:13:45 Návrh p. Konůpky zařadit bod 12, jako bod 6 a 13 jako bod 5 programu
08:14:34 Hlasování o návrhu celého programu vč. doplňujících návrhů
08:15:54 Hlasování o ověřovatelích zápisu - p. Skotnica, MUDr. Adamec
08:18:14 Návrh, aby složení volební komise bylo tříčlenné a volba probíhala aklamací
08:18:58 Návrh na předsedu volební komise - Ing. Jaroslav Chýlek, MBA
08:20:15 Návrh na členy volební komise - MUDr. Přádka, Ing. Hrabec
08:24:10 Návrh p. Merty za klub ODS - volba primátora tajně a ostatní na 10. ZM
08:24:41 Návrh způsobu všech voleb na 10.ZM - veřejně (aklamací)
08:25:59 Návrh kandidáta na primátora - Mgr. Michal Pobucký, DiS.
10:17:06 TEST Hlasovani
10:23:46 Hlasování o tom, že Mgr. Pobucký, DiS. je ve střetu zájmů k mat. č. 5k/1
10:24:11 5k/1 Účelová investiční dotace společnosti Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o
10:39:27 *5l Návrh rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2013 + dodatek
10:40:16 Hlasování o tom, že Mgr. Pobucký, DiS. je ve střetu zájmů k mat. č. 5m
10:40:37 5m Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2013 z rozpočtu města - finanční odbor
10:41:07 5n Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2013 - Odbor ŠKMaT
10:41:44 5o Návrh na zařazení Školního sportovního klubu BESKYDY o.s., Tenisového klubu TENNISPOINT ve F-M
10:42:14 5p Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z Centra sportu na rok 2013
10:42:46 5r Schválení žádosti o zařazení do dotačního programu Podpora terénní práce 2013 a schválení finanční spol. …
10:43:14 5s Návrh na vyhlášení dotačních programů na podporu projektů v oblasti zdravotnictví pro rok 2013
10:43:42 5t Smlouva o půjčce pro Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o.p.s.
10:44:18 5i Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Nemocnici ve F-M, p.o.
10:45:03 5u Návrh rozpočtového výhledu statutárního města Frýdek-Místek na léta 2014 - 2015
11:04:53 *5v Závazek spolufinancování projektu "Srdce"
11:29:46 Část II., bod č. 43
11:30:13 6a Hospodaření s majetkem st. města - prodej, nabytí a směna nemovitostí, vzdání se předkupního práva, …
11:30:59 7a Zrušení usnesení ZM č. VI./6a/6.2. z 2. zasedání ZM FM, konaného dne 16. 12. 2010 a určení zastupitele …
11:32:45 Mat. 7b - bod 31 - nezařadit
11:33:09 7b Rozhodnutí o návrzích na pořízení změny Územního plánu F-M a rozhodnutí o pořízení Změny č. 3 ÚP …
11:33:41 7c Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Frýdku-Místku
11:34:10 7d Integrované plány rozvoje statutárního města Frýdku-Místku
11:34:42 7e Memorandum o spolupráci a spolufin. přípravy integrované územní investice pro území ostravské aglomerace
11:35:15 7f Zpráva č. 44 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48
11:53:26 Mgr. Pobucký, DiS. je ve střetu zájmů u bodu 9a
11:53:48 9a Záměr projektu Převedení činnosti provoz. autocampu Olešná ze společnosti TS a.s. do Spol. Sportplex
11:55:00 p. Zbranek je ve střetu zájmů u bodu 9b
11:55:22 9b Dodatky ke zřizovacím listinám p.o. zřízených st. městem F-M v působnosti OŠKMaT
11:55:53 9c Návrh na schválení dodatku č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace HOSPIC Frýdek-Místek, p. o.
11:58:15 10a Obecně závazná vyhláška č. … /2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
12:00:36 10b Obecně závazná vyhláška č. …/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, …
12:01:15 11a Harmonogram zasedání ZMFM na rok 2013, harmonogram schůzí RMFM na rok 2013
12:01:50 11b Stanovení paušální částky neuvoln. členům ZM, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru,..
12:02:22 11c Zpráva o činnosti kontrolního výboru ZMFM za rok 2012 , vyhodnocení plánu kontrol kontrolního výboru
12:02:48 11d Stanovení názvu ulic
12:07:36 *11e Zpráva o vyúčtování fin. prostředků z mimořádných výnosů z loterijních a jiných sázkových her, …
12:11:41 *11f Návrh změny Jednacího řádu Zastupitelstva města Frýdek-Místek
12:20:23 *11g Informace o trestním řízení
12:20:57 12a Kontrola usnesení a připomínek ze zasedání ZMFM za uplynulé období
12:22:06 13a Zpráva o činnosti Rady města Frýdku-Místku od posledního zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku
14:49:34 Revokace usnesení, týkající se bodu č. 31 u mat. 7b
14:50:21 Hlasování o návrhu u mat. 7b - ZM rozhodlo zařadit návrh na pořízení změny ÚP bod č. 31

TV vysílání

Actual weather

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

News

E-mail newsletter.