02.06.2014, 18. zasedání ZMFM 2.6.2014

Čas Název
08:08:06 Návrh celého programu vč. doplnění
08:09:07 Hlasování o ověřovatelích zápisu - Mgr. Jurtíková, Ing. Chýlek
08:11:01 Návrh, aby složení volební komise bylo tříčlenné
08:11:26 Návrh, aby volba probíhala aklamací
08:12:06 Návrh na usnesení - ZM volí předsedou volební komise p. Karla Deutschera
08:13:12 Návrh na usnesení - ZM volí členy volební komise - MUDr. Přádka, Ing. Kajzar
08:17:03 2a Návrh na schválení účetní závěrky včetně výsledku hospodaření st. města F-M za účetní období r. 2013
08:17:42 2b Závěrečný účet statutárního města Frýdek-Místek za rok 2013
08:24:28 2c Návrh 2. změny rozpočtu st. města F-M pro rok 2014 prováděné ZM formou RO č. 31 - 58 + dodatky
08:24:54 2d Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - finanční odbor
08:25:24 2e Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotací z rozpočtu města na podporu projektů ve zdravotnictví …
08:25:51 2f Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu města pro rok 2014 - odbor SS
08:26:24 2g Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotací ze sport. fondu na r. 2014. Návrh na uzavření dodatku …
08:26:52 2h Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotace a neinv. příspěvků z fondu výchovy, vzdělávání a záj. ..
08:27:21 2i Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2014 - Odbor ŠKMaT
08:28:38 2j Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z kulturního fondu na rok 2014
08:29:06 2k Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. a invest. dotace z rozpočtu SMFM pro r. 2014 - odbor KP
08:29:33 2l Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu prevence kriminality
08:30:00 2m Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města v roce 2014 (ŽÚ)
08:30:30 2n Smlouva o poskytnutí neinv. dotace a dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinv. dotace Destinačnímu …
08:31:14 2o Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace sdružení Region Beskydy
08:31:38 2p Dar sdružení Region Beskydy
08:32:03 2r Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí "Olešná" za rok 2013
08:32:31 2s Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z fondu životního prostředí st. města Frýdku-Místku na rok 2014
08:33:00 2t Smlouva o poskytnutí invest. dotace z rozpočtu st. města F-M pro Hasičský záchranný sbor MSK územní ..
08:33:28 2u Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z fondu regenerace města F-M pro rok 2014
08:33:58 2v Smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu st. města F-M pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
08:35:00 3a část I., body č. 1 - 68, část III. bod 70 - 108
08:35:23 3a část II. , bod č. 69
08:54:40 4a Zpráva o postupu výstavby "Haly Polárka" za období 03-05/2014 (aktuální stav bude předložen na stůl)
08:55:06 4b Dodatek č. 3 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města (sídliště Slezská)
08:55:31 4c Zpráva č. 50 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48
14:05:51 3. vystoupení MUDr. Přádky
14:36:06 3. vystoupení MUDr. Přádky
14:37:24 4d Plán společných zařízení v k. ú. Chlebovice a části k. ú. Lysůvky (+ prezentace SPÚ)
14:38:00 6a Dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace HOSPIC Frýdek-Místek, p. o.
14:38:28 6b Nové znění zřizovacích listin organizačních složek stat. města F-M - Jednotek sboru dobrovolných hasičů
14:38:56 6c Nové znění zřizovací listiny organizační složky stat. města F-M - Jednotka sboru dobrovolných hasičů
14:42:37 Návrh klubu Rafaela Kučíka pro vol. období 2014-2018 - 39 členů ZM FM
14:42:59 7a Stanovení počtu členů ZM FM pro volební období 2014-2018. Stanovení počtu volebních obvodů ve F-M
14:44:15 7b Hlasování o návrhu na usnesení - ZM 1. odvolává p. Tomáše Řehu a 2. vyjadřuje poděkování
14:45:00 7b Hlasování o způsobu volby člena OV Lískovec - aklamací
14:45:35 7b Návrh na usnesení - ZM volí do funkce člena OV Lískovec p. Albína Kozáka
15:05:27 7c Přehled k MHD zdarma (prezentace)
15:05:54 8a Kontrola usnesení a připomínek ze zasedání ZMFM za uplynulé období
15:06:20 9a Zpráva o činnosti Rady města Frýdku-Místku od posledního zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku
15:07:33 Návrh Mgr. Cvika - revokace mat. 2j
15:20:59 Materiál č. 2j
15:51:04 Návrh hlasovat o návrhu p. Walkové tajnou volbu
15:51:27 Návrh p. Walkové na přijetí nové Obecně závazné vyhlášky - možnost provozovat ve F-M loterie pouze v kasinech

TV vysílání

Actual weather

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

News

E-mail newsletter.