ÚTVAR KVALITY A AUDITU -

Organizační náplň odboru

14. ÚTVAR KVALITY A AUDITU
14.1. Členění útvaru
Útvar se nečlení.
 

14.2. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou útvaru trvale svěřeny
14.2.1. zpracovává střednědobý a roční plán interních auditů;
14.2.2. provádí interní audity dle zákona o finanční kontrole v souladu s ročním plánem nebo operativními audity na základě příkazu primátora;
14.2.3. předkládá primátorovi zprávy o svých zjištěních z provedených interních auditů s doporučením k přijetí opatření;
14.2.4. plní úkoly stanovené § 28 až 31 zákona o finanční kontrole;
14.2.5. vytváří a udržuje systém, který umožňuje prověřovat opatření přijatá k odstranění zjištěných nedostatků včetně doporučení interního auditu;
14.2.6. eviduje a ukládá zprávy z interních auditů;
14.2.7. prověřuje funkčnost vnitřního kontrolního systému města;
14.2.8. vykonává činnosti spojené se udržováním a zlepšováním integrovaného systému řízení dle norem ISO;
14.2.9. zajišťuje provádění interních auditů dle normy ČSN EN ISO 19011:2003 a provádí analýzu systému;
14.2.10. zajišťuje finanční kontrolu hospodaření příspěvkových organizací podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona o finanční kontrole a podle dalších předpisů;
14.2.11. provádí ve spolupráci s ostatními odbory následnou veřejnosprávní kontrolu u příjemců veřejné finanční podpory v případech, kdy je poskytovatelem město;
14.2.12. provádí kontrolu hospodaření organizačních složek, které zřizuje město;
14.2.13. v případech stanovených zákonem o státní kontrole ukládá pořádkové pokuty;
14.2.14. projednává správní delikty podle § 15 a 16 zákona č. 255/2012 Sb., o kontorle (kontrolní řád);
14.2.15. navrhuje plán veřejnosprávních kontrol;
14.2.16. prověřuje přiměřenost a účinnost systému finanční kontroly u příspěvkových organizací formou veřejnosprávní kontroly;
14.2.17. zpracovává po ukončení kalendářního roku dílčí podklady pro zpracování roční zprávy o výsledcích finančních kontrol;
14.2.18. provádí kontrolu účetních výkazů příspěvkových organizací zřízených městem;
14.2.19. vydává rozhodnutí a platební výměry ve smyslu ustanovení § 22 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, na stanovení povinnosti odvodu neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků z rozpočtu města na stanovení penále příjemcům dotací poskytnutých z peněžních fondů města a z rozpočtu města, zpracovává podklady pro rozhodnutí rady města v případě porušení rozpočtové kázně podle § 28 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů;

14.2.20. zajišťuje dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) zveřejnění souhrnné roční zprávy o výsledcích kontrol prováděných MMFM;vedoucí útvaru
14.2.21. vykonává funkci manažera integrovaného systému řízení;
 

14.3. Úkoly které jsou útvaru trvale svěřeny ve vztahu k příspěvkovým organizacím a organizačním složkám města
Plní úkoly vyplývající z platné legislativy a úkoly uložené zastupitelstvem města, radou města, primátorem, tajemníkem a tímto organizačním řádem ve vztahu k příspěvkovým organizacím v oblasti následné veřejnosprávní kontroly;
14.4. Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města
nevykonává
14.5. Vztah k rozpočtu města
nevykonává
14.6. Úkoly v přenesené působnosti
nevykonává
14.7. Činnosti, které odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec
nevykonává
14.8. Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí krajského úřadu pro jinou obec
nevykonává
14.9. Přestupky a správní delikty, které odbor projednává v 1. stupni
neprojednává
14.10. Věci, ve kterých je odbor odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků (včetně přestupků a správních deliktů):
neprojednává

TV vysílání

Actual weather

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

News

E-mail newsletter.