ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU -

4.1.Členění odboru

Odbor se člení na:

a)oddělení majetkoprávní

b)oddělení správy budov

c)oddělení bytové

4.2.Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny

4.2.1.rozhoduje o uzavírání smluv o nájmu nebytových prostor, nemovitých věcí a jejich částí a movitých věcí, smluv o výpůjčce nebytových prostor, nemovitých věcí a jejich částí a movitých věcí a pachtovních smluv a  rozhoduje o dalších právních úkonech souvisejících s těmito smluvními vztahy, pokud si je nevyhradila rada města nebo pokud v organizačním řádu není stanoveno jinak;

4.2.2.rozhoduje o uzavírání smluv o o nájmu bytu, vyjma smluv o nájmu bytů v Penzionu pro seniory a rozhoduje o dalších právních úkonech souvisejících s těmito smluvními vztahy, pokud si je nevyhradila rada města nebo pokud v organizačním řádu není stanoveno jinak;

4.2.3.rozhoduje o uzavírání smluv o zřízení věcného břemene a rozhoduje o dalších právních úkonech souvisejících s těmito smluvními vztahy, pokud si je nevyhradila rada města nebo pokud v organizačním řádu není stanoveno jinak;

4.2.4.činí souhlasná prohlášení vlastníka v případech, kdy nedochází ke změně rozsahu vlastnického práva města;

oddělení majetkoprávní

4.2.5. rozhoduje o přivlastnění a nepřivlastnění opuštěných movitých hrobových zařízení včetně náhrobků městem, a to v souvislosti se zajišťováním provozování veřejných pohřebišť městem

4.2.6.v souladu se zákonem o obcích zabezpečuje výkon vlastnických práv a povinností města, a to:

4.2.6.1.výkon vlastnických práv a povinností města k budovám a ostatním stavbám v majetku města;

4.2.6.2.výkon vlastnických práv a povinností města k pozemkům v majetku města;

4.2.6.3.výkon vlastnických práv ke stavbám a pozemkům v majetku města v rámci správních řízení dle ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích;

4.2.6.4.výkon vlastnických práv a povinností k movitým věcem, pokud není zajišťován jinými odbory magistrátu;     

4.2.7.vede evidenci movitého a nemovitého majetku města a zajišťuje jeho inventarizaci;

4.2.8.zabezpečuje podávání návrhů na zápisy do katastru nemovitostí, popř. jiných návrhů tak, aby listy vlastnictví byly v aktuálním stavu;

4.2.9.eviduje a ukládá originály listin prokazujících vlastnictví nebo věcná práva k věcem, zejména nemovitým;

4.2.10.zajišťuje, popř. koordinuje činnosti související s nabýváním věcí do vlastnictví města v souladu s rozhodnutími orgánů města;

4.2.11.zajišťuje, popř. koordinuje činnosti související s převodem věcí z vlastnictví města v souladu s rozhodnutími orgánů města;

4.2.12.zajišťuje, popř. koordinuje činnosti související s užíváním, pronájmem, pachtem a výpůjčkou věcí;

4.2.13.zajišťuje agendu uzavírání smluv o nájmu nebytových prostor, nemovitých věcí a jejich částí a movitých věcí, smluv o výpůjčce nebytových prostor, nemovitých věcí a jejich částí a movitých věcí a pachtovních smluv a dalších právních úkonů souvisejících s těmito smluvními vztahy;

4.2.14.zajišťuje agendu uzavírání smluv o zřízení věcných břemen a dalších právních úkonů souvisejících s těmito smluvními vztahy;

4.2.15.zajišťuje údržbu pozemků, pokud není zajišťována jinými odbory magistrátu;

4.2.16.podílí se na činnostech souvisejících s předáním majetku příspěvkovým organizacím do správy k jejich vlastnímu hospodářskému využití;

4.2.17.zajišťuje vymáhání pohledávek v samostatné působnosti města vyplývajících z činnosti oddělení a dalších pohledávek předaných odboru správy obecního majetku;

4.2.18.provádí kontrolní činnost na úseku hospodaření s majetkem města;

4.2.19.vydává souhlas s napojením na místní komunikaci, souhlas s přesahem požárně nebezpečného prostoru, vyjadřuje se k použití nemovitých věcí pro investiční akce realizované odbory magistrátu, vydává souhlas s užíváním pozemků, které mají charakter veřejného prostranství, odbory magistrátu a vydává souhlas z titulu vlastníka pozemku sousedícího s pozemkem, na němž jeho vlastník bude realizovat výstavbu;

4.2.20.předává nemovité věci, které má svěřené do správy, k realizaci akce a přijímá je zpět po ukončení rekonstrukce či opravy;

4.2.21.eviduje žádosti občanů města dotčených výstavbou komunikace R/48 a zabezpečuje projednání žádostí v orgánech města v souladu se Statutem Fondu pomoci občanům statutárního města Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úsecích nacházejících se na katastrálních územích města;

4.2.22.zabezpečuje agendu ustájení opuštěných a toulavých psů po jejich odchytu městskou policií, včetně veterinárního ošetření, zabezpečuje ustájení týraných psů v návaznosti na rozhodnutí o umístění psů do náhradní péče;

4.2.23.v souladu s příslušnými ustaveními zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích zajišťuje prodej odtažených vozidel a vraků, které si jejich provozovatelé nevyzvednuli;

4.2.24.zabezpečuje podklady a zpracovává za město přiznání k dani z nemovitých věcí;

4.2.25. zabezpečuje pojištění města a příspěvkových organizací zřízených městem, zajišťuje agendu vyřizování pojistných událostí města a příspěvkových organizací, zabezpečuje kontakt s příslušnou pojišťovnou;

oddělení správy budov

4.2.26.zajišťuje správu a údržbu bytového fondu města;

4.2.27.zajišťuje správu a údržbu budov užívaných magistrátem;

4.2.28.zajišťuje správu a údržbu ostatních budov a staveb v majetku města, pokud nejsou spravovány jinými odbory magistrátu;

4.2.29.vydává souhlas se stavebními úpravami bytu, nebytového prostoru a nemovitých věcí a souhlas s napojením na inženýrské sítě ve vlastnictví města;

4.2.30.eviduje žádosti o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení a zabezpečuje projednání žádostí v orgánech města v souladu se statutem Fondu rozvoje bydlení;

4.2.31.zabezpečuje správu a provozování veřejných záchodků ve vlastnictví města;

oddělení bytové

4.2.32.zajišťuje výkon činností na úseku hospodaření s byty;

4.2.33.zajišťuje agendu uzavírání smluv o nájmu bytu, vyjma smluv o nájmu bytů v Penzionu pro seniory a dalších právních úkonů souvisejících s těmito smluvními vztahy;

4.2.34.podává návrhy na zrušení trvalého pobytu v souvislosti s ukončeným nájemním vztahem k obecnímu bytu;

4.2.35.zajišťuje provoz městské úschovny;

4.2.36.zajišťuje vymáhání pohledávek v samostatné působnosti města vyplývajících z činnosti oddělení a dalších pohledávek předaných odboru správy obecního majetku;

4.3.Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k příspěvkovým organizacím města

nevykonává

4.4.Úkoly ve vztahu k výborům a komisím orgánů města

Zabezpečuje organizačně-technické a administrativní práce, související s činností

4.4.1.majetkové komise.

4.4.2.pracovní skupiny pro řešení pohledávek.

4.5.Vztah k rozpočtu města

4.5.1.zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu města na příslušný rok;

4.5.2.pověřená osoba plní úkoly příkazce operace pro ORJ 04;

4.5.3.spravuje fond pomoci občanům města Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku nacházejícím se na katastrálních územích města;

4.5.4.spravuje fond rozvoje bydlení;

4.5.5.spravuje fond obnovy vodovodů a kanalizací v majetku města;

4.6.Úkoly v přenesené působnosti

oddělení majetkoprávní

4.6.1.ověřuje shodu opisu nebo kopie s listinou a pravost podpisu (vidimace a legalizace);

4.7.Činnosti, které odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec

nevykonává

4.8.Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí krajského úřadu pro jinou obec

nevykonává

4.9.Přestupky a správní delikty, které odbor projednává v 1. stupni

neprojednává

4.10.Věci, ve kterých je odbor odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků (včetně přestupků a správních deliktů)

neprojednává

 

TV vysílání

Actual weather

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

News

E-mail newsletter.