PDF E-mail Print

Výběrové řízení na místo účetní finančního odboru MMFM

11.07.2017 09:55
Počet zhlédnutí: 5640

Statutární město Frýdek-Místek – tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku vyhlašuje výběrové řízení na místo účetní finančního odboru Magistrátu města Frýdek-Místek, Radniční 1148

 

Zařazení:

neúředník

Druh práce:

finanční účetní

Místo výkonu práce:

město Frýdek-Místek

Platová třída:

8

(platový stupeň podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů)

Předpokládaný nástup:

dle dohody

Pracovní poměr:

doba neurčitá

Požadované předpoklady:

 1. střední vzdělání s maturitní zkouškou ekonomického zaměření
 2. občanská bezúhonnost doložená výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce
 3. základní znalosti následujících předpisů:
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
 • české účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 1. uživatelská znalost práce s PC – Word, Outlook, práce s internetem

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, příp. titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

K přihlášce je nutno doložit tyto doklady:

 • strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech 
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků obdobný doklad vydaný domovským státem

Co nabízíme:

 • pružná pracovní doba
 • 25 dnů řádné dovolené, možnost čerpání zdravotního volna v délce až 3 dny v kalendářním roce a možnost čerpání neplaceného volna dle kolektivní smlouvy
 • stravenky, volnočasové poukázky v hodnotě 4 tisíce Kč, příspěvek na penzijní připojištění
 • možnost dalšího vzdělávání formou školení a seminářů
 • možnost zvyšování jazykových znalostí na pracovišti

Poskytnuté doklady a podklady pro výběrové řízení je nutno si osobně vyzvednout do deseti dnů po ukončení výběrového řízení. Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté doklady a podklady skartovány.

V přihlášce uveďte i číslo telefonu a e-mailovou adresu, abychom Vás mohli aktuálně informovat o přesném datu a hodině výběrového řízení.

Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte do 25.7. 2017 v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ a s uvedením adresy uchazeče na adresu:

Magistrát města Frýdku-Místku, Finanční odbor, Radniční 1148, 738 22  Frýdek-Místek   

 

Ve Frýdku-Místku 10.5. 2017

 

 

 

 

Mgr. Ing. Petr Menšík

tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku

       

 

MM F-M
FINANČNÍ ODBOR

Obrázky

TV vysílání

Facebook

Actual weather

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

News

E-mail newsletter.