Pracovní skupina

Informace

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§3) se sociálně nepříznivou situací rozumí: oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením.

Obecně lze sociální vyloučení definovat jako proces, kterým jsou jednotlivci i celé skupiny osob zbavováni přístupu ke zdrojům nezbytným pro zapojení se do sociálních, ekonomických a politických aktivit společnosti jako celku.

Na vzniku procesu sociálního vyloučení se podílejí zejména sociální jevy, jako je chudoba, nízké vzdělání a kvalifikace, dlouhodobá nezaměstnanost, špatný zdravotní stav, různé formy diskriminace apod.

Jedná se o poměrně širokou, vnitřně strukturovanou skupinu osob, do které zahrnujeme:
• osoby ohrožené sociálním vyloučením
• osoby bez přístřeší a osoby žijící nedůstojným způsobem života
• osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody
• osoby ohrožené závislostí na alkoholu, návykových látkách a hráčských aktivitách
• oběti (domácího) násilí a oběti trestné činnosti
• osoby v krizi a/nebo v tíživé životní situaci
• osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy po dosažení zletilosti
• etnické menšiny

Ačkoliv je tato skupina velmi rozmanitá, lze najít společné charakteristické rysy, které se objevují u všech výše uvedených skupin osob. Jedná se zejména o neschopnost uplatnit se bez pomoci na trhu práce, hájit svá práva a zájmy, orientovat se v běžných, každodenních situacích, řešit svou nepříznivou situaci bez podpory, využít dostupné formy pomoci a mnohdy ani zajistit své základní životní potřeby. U těchto osob se také často pozoruje, že bez dostatečné následné podpory se po zlepšení své sociální situace vracejí opět ke svému původnímu způsobu života, což vede opakovaně ke konfliktu se společností. Z definice této cílové skupiny jasně vyplývají její potřeby a v souvislosti s tím i potřeba existence níže uvedených služeb a také jejich dalšího rozvoje.


Seznam členů: 
1. Mgr. Jana Kupková – Modrý kříž v ČR, z.s. – vedoucí prac. skupiny 
2. Bc. Jakub Larisch – Renarkon, o. p. s. 
3. Jan Savický – Azylový dům Bethel, Slezská Diakonie 
4. Bc. Michaela Hrušková – Poradna pro ženy a dívky 
5. Magda Smetanová – OSP, OSPOD
6. Bc. Marcela Janošková – OSS

7. Mgr. Marcela Zvonková – Probační a mediační služba 
8. Bc. Martina Damková – Centrum nové naděje, o.s.

9. Bc. Aranka Obodová – OSS

10. Mgr. Věra Mikolášová – Úřad práce Frýdek-Místek

11. Bc. Monika Červenková, DiS. – Modrý kříž v ČR, o.s.

12. Daniel Baumruk – Bílý nosorožec, o. p. s.
13. Stanislav Staněk – ADRA

14. Bc. Petra Morcinková – Přístav Frýdek-Místek, Armáda spásy v ČR


KontaktyAkce

Fotky

RSS

Zápis z pracovní skupiny KP Osoby v nepříznivé sociální situaci

autor: Hana Kohutová, 23.06.2008 10:33

V příloze je uložen zápis z pracovní skupiny KP Osoby v nepříznivé sociální situaci, která se konala 3. 6. 2008. [ celý článek ]

Zápisy z pracovní skupiny 2007

autor: Hana Kohutová, 26.03.2008 10:35

[ celý článek ]

Zápisy z pracovní skupiny 2008

autor: Hana Kohutová, 25.03.2008 13:12

[ celý článek ]

< 1 2 >

News

E-mail newsletter.