Sie sind: Bürger (CZ) > Amtstafel

Amtstafel22.05.2018 Výběrové řízení SMFM - referent speciálního stavebního úřadu odboru dopravy a silničního hospodářství - T: 16.6.2018


22.05.2018 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru prodat nemovitosti


22.05.2018 MMFM 73058/2018 Úprava silnice v Honích Tošanovicích v úseku statek-MUK R48 a protihluková opatření


22.05.2018 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru pronajmout nebytové prostory


22.05.2018 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru uzavřít dodatky ke smlouvám


22.05.2018 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru pronajmout nemovitosti


22.05.2018 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru propachtovat nemovitosti


22.05.2018 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru vypůjčit nemovitosti


22.05.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro rok 2018 č. 54


22.05.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 53-66


22.05.2018 Obecně závazná vyhláška č. 5/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2018 o nočním klidu


22.05.2018 Exekutorský úřad Šumperk - dražební vyhláška 065 EX 00138/14 - movité věci - 21.6.2018


22.05.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro rok 2018 č. 39-53


22.05.2018 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu SMFM za rok 2017


22.05.2018 Exekutorský úřad Šumperk - dražební vyhláška 065 EX 02023/16 - movité věci - 21.6.2018


22.05.2018 Exekutorský úřad Šumperk - dražební vyhláška 065 EX 05099/15 - podíl na nemovitých věcech - 21.6.2018


22.05.2018 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška 203 Ex 33376/14 - movitá věc - 22.6.2018


22.05.2018 MMFM 74191/2018 Stanovení PDZ - Sviadnov silnice III/48411 a MK ul. Ke Splavu a ul. Na Závodí stavba "Přechod pro chodce, chodníkové plochy, BUS zastávky a parkoviště, Sviadnov"


22.05.2018 MMFM 74075/2018 Stanovení PDZ - Kozlovice silnice III/4848 a VPÚK parc. č. 4170 k.ú. Kozlovice provádění protlaku pro výstavbu vodovodu


22.05.2018 MMFM 73596/2018 Stanovení PDZ - Staříč silnice III/4845 a dotčené MK výkopové práce v rámci stavby "Odkanalizování obce Staříč s odvedením splaškových vod na ČOV"


18.05.2018 Informace o odtlakování plynovodu v úseku Libhošť - Chlebovice ve dnech 28.5. - 31.5.2018


18.05.2018 Exekutorský úřad Nový Jičín - dražební vyhláška 163 EX 676/11 - podíl na nemovitých věcech - 13.6.2018


17.05.2018 MMFM 62245/2018 Oprava povrchu silnice II/4735A žermanice - Lučina (hráz)


17.05.2018 MMFM 71268/2018 veřejná vyhláška - oznámení zahájení správního řízení o vyřazení pozemní komunikace z kategorie místní komunikace


16.05.2018 MMFM OVV - Korinek Lukáš - rozhodnutí

autor: ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

~~V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, jako věcně a místně příslušný správní orgán v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje, že písemnost vydaná zdejším správním orgánem ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu:


SP. ZN. MMFM_S 3638/OVV/Mach                                                            EO-41
Rozhodnutí ze dne 14. května 2018


adresovaná:      Lukáš  K O R I N E K              (1984)
                         Frýdek-Místek, Nové Dvory-Vršavec 2580


je uložena na Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, kancelář č. 251 u p. Vladimíry Machkové.

Písemnost/i/ je/jsou doručovány veřejnou vyhláškou, neboť adresát je neznámého pobytu.

Toto se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

 

 


Vladimíra Machková
referent oddělení evidence obyvatel,
občanských průkazů a cestovních dokladů

 

121FEB46_(2451889) (83.750 kB)

Zobrazit podrobnosti

16.05.2018 MMFM OVV - Klegová Simona - rozhodnutí

autor: ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

~~V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, jako věcně a místně příslušný správní orgán v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje, že písemnost vydaná zdejším správním orgánem ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu:


SP. ZN. MMFM_S 3417/2018/OVV/Mach                                                            EO-40
- Rozhodnutí ze dne 14. května 2018


adresovaná:      Simona  K L E G O V Á            (1977)
                         Frýdek-Místek, Třanovského 388


je uložena na Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, kancelář č. 251 u p. Vladimíry Machkové.

Písemnost/i/ je/jsou doručovány veřejnou vyhláškou, neboť adresát je neznámého pobytu.

Toto se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

 

 


Vladimíra Machková
referent oddělení evidence obyvatel,
občanských průkazů a cestovních dokladů

vv - 40 (83.515 kB)

Zobrazit podrobnosti

16.05.2018 MMFM 70521/2018 Návrh stanovení DZ - Žabeň umístění 2 ks dopravní značky P6 - Stůj, dej přednost v jízdě pod výstražné kříže na železničním přejezdu P10212 vlečky Biocel Paskov a.s.


16.05.2018 Nabídkové licitační řízení - automobilová cisterna, automobilová stříkačka LIAZ 18.29 XA CAS K 25


15.05.2018 MMFM 68048/2018 - Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení vodoprávního řízení - Novostavba vodovodního řadu, k.ú. Místek

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

18-S 7960 z (108.377 kB)

Zobrazit podrobnosti

14.05.2018 MMFM 64690/2018 Oprava místních komunikací na pozemcích parc. č. 174, 201, 246 v katastrálním území Žabeň


11.05.2018 MMFM 68439/2018 Návrh stanovení DZ - Návrh stanovení DZ - FM Skalice MK parc. č. 1381/4, 1384/36 a 727/5 vše v k.ú. Skalice u F-M odstranění DZ B13 "3,5" t


09.05.2018 Nařízení SVS - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření moru včelího plodu v Moravskoslezském kraji - vymezení ochranného pásma: Kozlovice, Měrkovice, Myslík, Sklenov


09.05.2018 Nařízení SVS - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření moru včelího plodu v Moravskoslezském kraji - vymezení ochranného pásma: Volovec, Dolní Domaslavice, Třanovice, Vělopolí, Střítež, Hnojník, Horní Tošanovice, Dolní Tošanovice


09.05.2018 MMFM 67127/2018 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení Silnice I/68 Třanovice - Nebory, SO 351 Přeložka vodního toku Mlýnka


09.05.2018 MMFM 66082/2018 veřejná vyhláška - rozhodnutí o zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace - ul. Na půstkách, k.ú. Frýdek


09.05.2018 MMFM 52118/2018 - veřejná vyhláška - vydání změny územního rozhodnutí na stavbu "PC 21 Rozšíření varny", žadatel Lenzing Biocel Paskov a.s.


04.05.2018 Výběrové řízení SMFM - technik odboru správy obecního majetku - T: 24.5.2018


03.05.2018 Exekutorský úřad Chrudim - dražební vyhláška 129 EX 12121/13 - Škoda Octavia - 28.5.2018


03.05.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 46 - 52


02.05.2018 Podmínky dotačního programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2018 – výzva č. 2

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Program_fasady_2018_2.výzva (85 kB)

Zobrazit podrobnosti

02.05.2018 Exekutorský úřad Jeseník - dražební vyhláška 197 EX 1594/16 - nemovité věci Němčičky u Hustopečí - 31.5.2018


02.05.2018 Exekutorský úřad Praha-západ - dražební vyhláška 156 EX 1561/16 - byt Frýdek - 29.5.2018


02.05.2018 Krajský pozemkový úřad Ostrava - nabídka pozemků k pronájmu


02.05.2018 SmVaK Ostrava - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2017


27.04.2018 Obec Baška - zveřejnění porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné


27.04.2018 DISTEP F-M - Informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2017


27.04.2018 Finanční úřad Ostrava - veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - Daň z nemovitých věcí na rok 2018


20.04.2018 Policie ČR - Vyhlášení popisu věcí KRPT-209662-136/TČ-2017


20.04.2018 Exekutorský úřad Ostrava - dražební vyhláška 069 EX 2670/10 - nemovité věci v k.ú. Baška-Hodoňovice - 24.5.2018


17.04.2018 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 142 DC 00008/18 - dědictví po zemřelém A.Bogdanovi - nemovité věci - 22.6.2018


17.04.2018 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška 203 Ex 41464/17 - K.Kalusová, podíl na nemovitých věcech - 30.5.2018


17.04.2018 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška 203 Ex 35554/13 - R.Čambora, nemovité věci - 30.5.2018


11.04.2018 Termíny zkoušek řidičů taxislužby na II. pololetí roku 2018


11.04.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 37 - 45


05.04.2018 Odročení dražby 203 Ex 27008/14-156 - byt Frýdek (Mgr. Beránek) na 30.5.2018


05.04.2018 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2018 a závěrečného účtu za rok 2017


04.04.2018 Zeměměřický úřad Praha - Oznámení provádění zeměměřických prací v základním bodovém poli na území statutárního města Frýdek-Místek v období od 9. dubna do 15. prosince 2018


28.03.2018 MMFM 46478/2018 – Veřejná vyhláška oznamující zahájení řízení o vydání Územního plánu Žabeň formou opatření obecné povahy a oznámení o konání veřejného projednání

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Veřejná vyhláška ÚP Žabeň (1.135 MB)

Zobrazit podrobnosti

21.03.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 29 - 36


07.03.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 24 - 28


05.03.2018 Usnesení z 22. zasedání ZMFM ze dne 26. 2. 2018

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

U_22_ZM_2018_02_26_web (437 kB)

Zobrazit podrobnosti

27.02.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro rok 2018 č. 1 - 38


26.02.2018 Policie ČR - územní odbor F-M - Vyhlášení popisu věcí - výzva


20.02.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 16 - 23


12.02.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 12 - 15


17.01.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018


17.01.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2017 č. 202 - 208


11.01.2018 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu statutárního města Frýdku-Místku za rok 2016


05.01.2018 Oznámení o zveřejnění střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Frýdek-Místek na léta 2019-2020


05.01.2018 Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Frýdek-Místek na rok 2018


03.01.2018 Termíny zkoušek řidičů taxislužby na II. čtvrtletí roku 2018


14.12.2017 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 2/2017 a pravidel rozpočtového provizoria


08.12.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtového výhledu statutárního města Frýdku-Místku pro r. 2019-2020


08.12.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2018


08.06.2017 DISTEP, a.s. F-M - Zveřejnění podmínek pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod


22.03.2017 Výzva ÚZSVM (vyvěšená na úřední desce od 24.3.2014) - aktualizace seznamu nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí


26.09.2016 Informace o uzavření veřejnoprávních smluv mezi SMFM a obcemi - výkon působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací - aktualizace k 29.11.2016


30.06.2016 S/0377/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva nám. Svobody 16_anonym (314.272 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0365/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SLEZAN _1_anonym (242.386 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0368/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva SLEZAN-2_anonym (241.169 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0369/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva SLEZAN-3_anonym (241.966 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0376/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva J.V.Sládka 43_anonym (234.266 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0373/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva Zámecké náměstí 1250_anonym (232.464 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0370/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva TGM 1146_anonym (237.691 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0372/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva Tržní 20_anonym (238.343 kB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - SK K2 o.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

SK_K2_OKP (2.134 MB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Dětský folklorní soubor Ostravička z.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

DFS_Ostravicka_OKP (1.972 MB)

Zobrazit podrobnosti

27.04.2016 Smlouva o zápůjčce – MAS Pobeskydí, z. s.

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SKMBT_C25316042607520 (670.806 kB)

Zobrazit podrobnosti

08.04.2016 Smlouva o dílo na zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně povinných příloh a dalších nutných náležitostí z Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 18 – Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy na projekt „Výstavba chodníku od

autor: ODBOR PRÁVNÍ

Text v příloze.

Smlouva RPA (1.392 MB)

Zobrazit podrobnosti

31.03.2016 S/0209/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva RB 16 (1.334 MB)

Zobrazit podrobnosti

24.03.2014 ÚZSVM - Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě


12.01.2010 Seznam obcí, pro které SMFM vykonává přenesenou působnost na úseku přestupků.

autor: ODBOR PRÁVNÍ

 

20100112 (31 kB)

Zobrazit podrobnosti

TV vysílání

Aktuelle Wetter

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

Nachrichten

E-mail newsletter.