PDF E-mail Print

Odpovědi magistrátu na přípomínky Osad.výboru z 30. 11.2006

07.12.2008 17:21
Počet zhlédnutí: 7843
Sdělení k připomínkám ze zasedání OV Chlebovice, konaného dne 30.10.2008 Statutární město Frýdek-Místek, Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství byl dne 10.11.2008 požádán o vyjádření k těmto připomínkám osadního výboru : 1. Po několika urgencích není dořešena údržba hrobu rudoarmějců a hrobů našich občanů, kteří neměli potomky a hroby zůstaly opuštěné. 2. Dále není dořešena údržba zeleně, tedy přerostlých a neudržovaných thují a lip, které neustále znečišťují hroby a chodníky. Vyřizuje : Ing. Gilarová AD 1) Odbor ŽPaZ svolal na den 20.11.2008 jednání na veřejném pohřebišti v Chlebovicích za účelem upřesnění požadavků na údržbu válečných hrobů a pietních míst. Jednání se zúčastnili P. Roman Czudek a za osadní výbor pan Hrůzek. Na místě samém byl upřesněn požadavek na úpravu hrobového místa rodiny Zlých, ve kterém je pohřben popravený Oldřich Zlý. Odbor ŽPaZ zajistí v termínu do 31.12.2008 vyčištění hrobového místa od výsadeb a plevele a hrobové místo bude vysypáno kačírkem (ozdobným drobným kamenem). Hrobové místo bude zařazeno do plánu oprav a výhledově v závislosti na finančních prostředcích opraveno (např. oprava písma, náhrobku apod.). Odbor ŽPaZ zařadí předmětný hrob do Centrální evidence válečných hrobů ČR, kterou vede Ministerstvo obrany České republiky, a zajistí stálou péči o něj. Památník padlým hrdinům věnovaný padlým rudoarmějcům je veden v Centrální evidenci válečných hrobů ČR a bude zařazen do plánu oprav na příští rok, zejména v prvé fázi bude zajištěna oprava nápisové desky. Ad 2) Dne 20.11.2008 se za účasti osob uvedených v bodě ad 1) upřesnily požadavky na zásahy do dřevin rostoucích na veřejném pohřebišti v Chlebovicích. K ořezu a kácení aleje lip Vám odbor ŽPaZ již odpověděl dopisem čj. OŽPaZ/7309/2008/Har ze dne 7.11.2008 a na tomto stanovisku stále trváme. Co se týká thují rostoucích u kostela, bylo dohodnuto, že odbor ŽPaZ zajistí v r. 2009 výměnu řady thují rostoucích souběžně s komunikací, tzn. že stávající řada thují bude vykácena a následně bude provedena výsadba thují menšího vzrůstu, která bude udržována pravidelným řezem, aby nedošlo do budoucna k zarůstání do hrobových míst nebo chodníku. Navazující thuje budou postupně vyměněny stejným způsobem v závislosti na finančních prostředcích, nejpozději však do 5 let. Dále byly posouzeny thuje rostoucí z jižní strany veřejného pohřebiště u urnového háje 1. Jelikož se jedná o ucelenou výsadbu vzrostlých stromů, jejich skácení není možné. Po posouzení zdravotního stavu byly vybrány 2 stromy, které budou vykáceny v termínu do 31.3.2009. V uvedeném termínu budou ořezány spodní větve tak, aby byla zajištěna podchozí výška a větve nezasahovaly do hrobových míst. Ing. Jaroslav Zezula vedoucí odboru ŽpaZ k připomínkám uvedeným v zápise z jednání osadního výboru ze dne 30.10.2008 za odbor správy obecního majetku sdělujeme následující: Vzhled budovy č.p. 1 v Chlebovicích zůstane po rekonstrukci zachován. Objekt je chráněnou kulturní památkou, proto byla projektová dokumentace pro stavební povolení projednána a schválena příslušnými orgány památkové péče. V současné době byla dokončena fasáda objektu, takže vzhled budovy je konečný. Vnitřní dispoziční řešení budovy bylo rozšířeno pouze o sociální zařízení. V rámci stavebních úprav bude provedena výměna elektroinstalace a rozvodů vody a kanalizace a nová přípojka plynu. Budou opraveny i zavlhlé vnitřní omítky a provedeny nové dřevěné podlahy ve dvou místnostech. Rekonstruována bude i kuchyň. Všechny práce jsou prováděny za součinnosti uživatele, to je občanského sdružení Český svaz včelařů, základní organizace Frýdek-Místek. Stavební úpravy probíhají v prostorách, které jsou na základě předchozích požadavků zhotovitele stavby uživatelem předem vyklizeny. Všechny exponáty a sbírky jsou po dobu úprav přemístěny a zajištěny v prostorách, ve kterých se nepracuje. Záležitost týkající se názvu objektu bude ještě předmětem jednání. Co se týká budoucího provozu objektu, je tento na základě smlouvy o nájmu užíván občanským sdružením Český svaz včelařů, základní organizace Frýdek-Místek za účelem prodeje včelařských potřeb a včelích produktů, k výchovně vzdělávací činnosti a umístění naučných včelínů a včelařského muzea, skanzenu, muzea obce Chlebovice a expozice Bezručova kraje. Z tohoto účelu nájmu vyplývá, že po provedené rekonstrukci bude muzeum zprovozněno, zabezpečeno a zpřístupněno pro občany. S pozdravem Ing. Hana Kalužová vedoucí odboru SOM K připomínkám vzneseným na zasedání Osadního výboru konaném 30.10.2008 sdělujeme : Požadujeme, aby na všech místních komunikacích ve správě města byla umístěna značka "Zóna 30 km/h". V souladu s platnou legislativou nelze tomuto požadavku vyhovět. Dle platné legislativy platí na území obce nejvyšší povolená rychlost 50km/h. Omezovat tuto rychlost lze pouze ve výjimečných a opodstatněných případech. Nedodržování platných zákonů a předpisů nelze řešit umísťováním dalších a dalších dopravních značek ! Řidiči totiž při neúměrném používání dopravních značek se přestávají v tomto množství značek orientovat, dopravní značky, často i velmi důležité, poté přehlížejí. Při stávajícím personálním a technickém stavu Policie České republiky nelze počítat s účinnou kontrolou dodržování požadovaného, celoplošného, snížení rychlosti. V opodstatněných případech, po provedení místního šetření a po projednání s Policií České republiky, lze na vybraných místních komunikací, rychlost snížit. Požadujeme, aby na horním konci ulice Pod Kabáticí ve směru toku Vodičná byla vytvořená zpevněná plocha - točna pro techniku na údržbu komunikací, TS a občany. V příštím roce se pokusíme zajistit zpracování potřebné projektové dokumentace pro územní řízení. Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení na stavbu požadované točny, bude záviset na finančních možnostech města a na schválených prioritách. S pozdravem Ing.Miroslav Hronovský vedoucí odboru DaSH
Bohumír Kolčárek
Osadní výbor Chlebovice

TV vysílání

Facebook

Aktuelle Wetter

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

Nachrichten

E-mail newsletter.