24.09.2002, 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Čas Název
07:21:29
07:24:31
07:40:49
08:18:39 - hlasování o návrhu celého programu
08:19:44 - hlasování o složení návrhové komise
08:20:57 - hlasování o určení ověřovatelů zápisu
09:11:38 -4/a) návrh Ing.Pospíšil na přerušení bodu jednání
09:21:27 -4/a) pozměňující návrh Mgr.Rumian - vyjmout 240 tis. z odboru VV a převést na DaS - vysoušeče
09:22:52 4/a) Návrh 4. změny rozpočtu města F-M pro rok 2002 + dodatek
09:24:52 4/b) Dotace z charitativního fondu města Frýdek-Místek
09:26:42 4/c) Dotace ze zdravotního fondu města Frýdek-Místek
09:27:46 4/d) Uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o poskytnutí neinvest. dotace na soc.služby
09:29:03 4/e) Změna výše daru města F-M p.Anežce Wawreczkové…
09:48:29 4/f) Vyplacení dotace z Fondu regenerace města Frýdku-Místku
09:49:47 4/g) Smlouva o poskytnutí invest.transferu mezi městem F-M a obcí St.Město
09:50:56 4/h) Poskytnutí incest. transferu dobrovolnému svazku obcí povodí Olešná
09:52:05 4/i) Dodatky ke smlouvám mezi městem F-M a dobrovol.svazkem obcí …….
09:53:49 4/l) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvest.dodací z Centra sportu
09:56:38 4/m) Dodatky ke smlouvám o poskytnutí neinvest. dotací z Centra sportu
09:57:35 4/n) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvest. dotací ze sportovního fondu
10:00:51 4/n1) Návrh dohody o splátkách dluhu mezi FK VP, Table tennis a městem
10:01:56 4/o Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvest.dotací z fondu reprezentace
10:02:53 4/p) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvest. dotací z fondu výchovy a vzdělávání
10:04:32 4/r) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvest. dotací a příspěvku z rozpočtu města
10:05:50 4/s) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvest.dotací z kulturního fondu
10:06:48 4/t) Návrh na uzavření uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí neinvest.dotací
10:07:54 4/u) Finanční pomoc oblastem postiženým povodní
10:09:09 4/v) Pověření starosty města Frýdek-Místek
10:10:14 4/w) Uzavření leasingové smlouvy
10:11:21 Procedurální návrh PhDr.Stolař
10:15:15 6/a ) Změna harmonogramu pořízení změny č.6 ÚP města F-M
10:20:42 6/b) Záměr pořízení aktualizace územního plánu zóny Olešná ……
10:23:07 6/c Regulační plán MPZ Frýdek - návrh řešení námitek a připomínek + vyhláška
10:24:17 Procedurální PhDr.Stolař
10:37:33 7/a OZV č…../2002,kterou se mění vyhl.č.8/2000 o záv.části ÚP města F-M……
10:41:21 5/a) Hospodaření s majetkem města - prodej, darování, směny …. + dodatek
10:43:38 5/b) Prodej obytných domů a pozemků zastavěných obytnými domy
10:44:36 5/c) Návrh na upuštění od vymáhání pohledávek
10:45:38 5/d) Návrh na upuštění od vymáhání poplatků z prodlení
11:29:00 - 7/b) slevy
11:29:54 - 7/b) pozměňující návrh 348,-Kč
11:49:14 procedurální návrh PhDr.Stolař
12:06:11 - 8/c) návrh 5.zm rozpočtu
12:06:40 8/c) Zrušení obchodní společnosti ND-R a.s. a související úkony
12:19:20 7/c) OZV,kterou se mění a doplňuje vyhl..č.1/1996 o místních poplatcích ….
12:26:32 8/a ) Návrh na org.změny na úseku školství…………
12:28:32 8/b) Návrh na schválení dodatku ke zřiz.listině Spec.školy - Naděje
12:48:57 - 9/a) návrh Ing.Pavlík
13:03:15 9/c) Návrh na stanovení výše odměn a darů pro členy komisí RM, KV, FV,majetk.výb….
13:04:10 9/d) Návrh na stanov.měsíční odměny za výkon fce u Mgr.Šostého a JUDr.Dokoupila
13:05:10 9/e) Oznámení Ing.P.Rafaje o změně statutu…..
13:10:44 - 9/f) návrh Ing.Roháč
13:11:20 - 9/f) návrh Ing.Roháč
13:11:46 9/f) Zásady pro poskytování cestovních náhrad…..
13:13:26 - oběd

TV vysílání

Aktuelle Wetter

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

Nachrichten

E-mail newsletter.