18.06.2007, 5. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

Čas Název
08:19:46 Hlasování o návrhu zařadit bod č. 8/b, 8/c, 8/d, 8/e
08:20:19 Hlasování o celém návrhu programu vč. doplnění
08:22:18 Hlasování o složení návrhové a volební komise - Ing. Chýlek, Ing. Pospíšil, p. Merta
08:23:23 Hlasování o ověřovatelích zápisu - p. Velčovský, Ing. Recman
08:49:11 2. Kontrola usnesení a připomínek ZM /ústně/
08:51:40 3. Zpráva o činnosti rady města od posledního zasedání ZM vč.diskuse /ústně/
09:03:54 4/a Závěrečný účet statutárního města Frýdek-Místek za rok 2006
09:06:29 4/b Závěr. účet "Svazku obcí Frýdecko-Místecka" a záv. ú. "Svazku obcí pov. Olešná" r. 2006
09:35:39 Návrh Ing,. Kocicha - snížit dotaci pro Region Beskydy na polovinu a převést do rezervy
09:36:21 Návrh Ing. Kocicha - 36 tis. Kč převést do CS na provoz HC
09:36:57 Návrh Ing. Richtrové z CS - Fotbal 400 tis. Kč
09:37:33 Návrh Ing. Richtrové FRaP - TJ Slezan F-M, atletický oddíl 30 tis. Kč
09:38:14 Návrh Ing. Richtrové FRaP - Asociace škol. sport. klubů zvýšení o 20 tis. Kč
09:38:53 FRaP - Hokejový club F-M - 36 tis. Kč
09:39:36 *4/c Návrh 3.změny rozpočtu stat. města F-M r. 2007 prováděné ZM formou roz. op. č. 39-68
10:00:20 4/d Uzavření smlouvy o poskytnutí transferu z rozpočtu města - finanční odbor
10:01:14 4/e Informace o zrušení společnosti KOOSPOL, a.s. a vrácení 1 listinné akcie
10:04:49 4/f Návrh na uzav. sm. o posk. nein. dotace z rozp. města F-M na r.2007 sd. Region Beskydy
10:05:40 4/g Návrh na uzav. sm. o poskyt. nein. dotace z rozp. města na r. 2007 "Svazku obcí Frýdec...
10:06:34 4/h Návrh na uzav. sm. o poskyt. nein. dotací z fondu regenerace stat. města Frýdek-Místek
10:13:21 Návrh Bc. Pobuckého - hlasovat o tom, že je ve střetu zájmů u mat. č. 4/i
10:13:54 4/i Návrh na uzav. sm. o poskyt. nein. dotace z rozpočtu města na r. 2007 se Sportplex F-M
10:14:38 4/j Návrh na uzav. smluv o poskytnutí nein. dotací ze sportovního fondu na r. 2007
10:15:23 4/k Návrh na uzav. sm. o poskytnutí nein. dotace z fondu výchovy, vzděl. a zájmových aktivit
10:16:05 4/l Návrh na uzav. sm. o poskytnutí nein. dotace z rozpočtu města na r. 2007 - odbor ŠKMaT
10:16:45 4/m Návrh na uzav. dod. č. 1 ke sm. o poskyt. nein. dotace z rozp. města na r.2007-OŠKMaT
10:17:26 4/n Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace - OSSaSP
10:18:06 4/o Návrh na uzavření smluv o poskytnutí nein. dotace ze zdravotního fondu pro r. 2007
10:19:57 Zařadit Dodatek ke sml. Asociace škol. sport. klubů zvýšení o 20 tis. Kč
10:23:05 Hlasování o tom, že budeme hlasovat odděleně
10:23:41 4/p Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z FRaP stat. města F-M a dodatku
10:27:26 5/a Hospodaření s majetkem statutárního města - prodej a nabytí nemovitostí se změnou
10:28:40 Návrh Bc. Pobuckého - hlasovat o tom, že je ve střetu zájmů u mat. č. 5/b
10:29:06 5/b Záměr vložit nepeněžitý vklad do společnosti Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.
10:30:04 5/c Prodej byt. jednotky č. 1632/1 v budově č.p. 1632, 1633 a 1634, ul. S. K. Neumanna, F-M
10:30:42 5/d Ukončení členství statutárního města Frýdek-Místek v honebním společenství
10:33:28 5/e Upuštění od vymáhání pohledávky za Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
10:35:07 7/a Aktualizace Programu regenerace MPZ Místek a akt. Programu regenerace MPZ Frýdek
11:49:08 3. vystoupení Ing. Konečné
11:56:23 Návrh Ing. Konůpky - ZM ukládá RM zajistit externí zpracování strateg. plánu na roky 2007-2013
11:57:26 Návrh p. Merty - strategický cíl 2, bod 2.10. vyjmout slova domácí násilí
11:59:16 Návrh Ing. Přádky - ZM ukládá JUDr. Dokoupilovi neprodleně zahájit práce na přípravě aktualizace str. plánu na r.2008 T - 11/07
12:00:15 Návrh Ing. Kocicha - doplnit strategický cíl - strategie pro využití sportovišť ve městě
12:01:44 Návrh Ing. Konečné - str. 169 bod 4.1. zkrátit plnění na pol. 2008, taktéž 4.2., 4.4. zvážení realizačního místa
12:02:43 *7/b Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku na období 2007-2013
12:16:29 7/c Zpráva č.17 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48 od 4. zasedání ZM - dne 16.4.2007
12:20:34 K mat.8/a Návrh na změnu ve složení OV Zelinkovice-Lysůvky a OV Lískovec - bod 1 a 2
12:21:46 Hlasování o způsobu volby člena osadního výboru - veřejně (aklamací)
12:22:45 Volba člena osadního výboru Zelinkovice-Lysůvky - Ing. Václava Mičulky
12:24:02 K mat.8/a Návrh na změnu ve složení OV Zelinkovice-Lysůvky a OV Lískovec - bod 4 a 5
12:25:48 8/b Dodatek č. 1 ke "Statutu fondu životního prostředí statutárního města Frýdku-Místku
12:27:04 8/c Dodatek č. 1 ke "Statutu fondu regenerace statutárního města Frýdku-Místku"
12:29:12 8/d Změna usnesení zastupitelstva města č. X./10.1. ze dne 6.11.2006
12:41:37 Návrh na ukončení diskuse - JUDr. Dokoupil
12:42:46 Návrh p. Velčovského - delegovat za město na VH RIC PhDr. Stolaře
12:48:27 Návrh Ing. Svojáka-pozvat na zas.před.pol.klubů-Ostravička,Fotbal FM,Házená FM,Volejbal FM-poděkování

TV vysílání

Aktuelle Wetter

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

Nachrichten

E-mail newsletter.