14.09.2009, 21. zasedání zastupitelstva města

Čas Název
08:07:20 Hlasování o návrhu zařadit do programu dodatek k mat. č. 5b
08:08:09 Hlasování o návrhu celého programu vč. doplnění
08:11:49 Hlasování o ověřovatelích zápisu - p. Slezák , Ing. Recman
08:20:57 b) Informace o rezignaci člena Zastupitelstva města Frýdku-Místku
08:22:19 Hlasování o tom, že volební komise bude tříčlenná
08:23:06 Hlasování o způsobu volby volební komise - aklamací
08:24:00 Návrh, aby předsedou volební komise byl Mgr. Pobucký
08:25:43 Návrh, aby členem volební komise byl Ing. Pospíšil, Ing. Kučík
08:28:57 Hlasování o způsobu volby člena rady města - aklamací
08:29:51 členem RM je Ing. Jaroslav Chýlek
08:31:08 Hlasování o způsobu volby člena finančního výboru a předsedy finančního výboru - aklamací
08:32:56 Návrh, aby členem finančního výboru byl Ing. Vilibald Pintzker
08:34:19 Návrh, aby předsedou finančního výboru byla Ing. Pavlína Nytrová
08:38:12 1h Změna usnesení ZM č. X./10.1. ze dne 6.11.2006, ve znění usnesení ZM č. VIII./8.5. ze dne 18.6.2007, …
09:02:36 Návrh na usnesení p. Merty, ZM ukládá RM proškolit Mgr. Pobuckého v oblasti komunikace a pravidlech
09:36:26 3. vystoupení Ing. Svojáka
09:39:09 3. Zpráva o činnosti rady města od posledního zasedání ZMFM vč.diskuse /ústně/
09:39:46 2. Kontrola usnesení a připomínek ZM FM /ústně/
11:29:52 4a Zásady pro zřizování a financování osadních výborů v částech města Frýdku-Místku - (návrh změny)
12:54:10 3. vystoupení Ing. Kocicha
13:02:00 Návrh Ing. Svojáka na usnesení - ZM ukládá RM zpracovat do příštího ZM materiál, který bude vypovídat o ekonom. úsporách města
13:02:29 4b Návrh 4. změny rozpočtu st. města F-M pro r. 2009 prováděné ZM formou rozpočtových opatření č. 86 - 110
14:19:14 4c Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 0655/09/5140
14:21:34 4c Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 0655/09/5140
14:24:07 Mgr. Pobucký je ve střetu zájmů k mat. 4d
14:24:53 4d Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinv. transferu z rozpočtu st. města F-M pro r. 2009 - FO
14:26:10 4e Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí invest. dotace pro Hasičský záchranný sbor MK, územní odbor F-M
14:26:53 4f Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace sdružení Region Beskydy
14:27:41 4g Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace ze zdravotního fondu pro rok 2009
14:28:30 4h Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města pro rok 2009
14:29:34 4i Smlouvy o poskytnutí neinvest. příspěvku a investičního transferu z fondu životního prostředí na r. 2009
14:30:22 4j Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotace z kulturního fondu na r.2009,Návrh na uzavření dodatku..
14:31:14 5a Návrh na prominutí poplatků a úroků z prodlení vzniklých v souvislosti s opožděnými platbami za užívání …
14:33:18 5b Hospodaření s majetkem statutárního města - prodej, darování, směna a nabytí nemovitostí
14:34:00 5c Záměr prodat plynárenská zařízení ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek
14:35:42 vystoupení p. Maška
14:40:16 vystoupení p. Smetanové
14:50:12 Návrh Ing.Konůpky - ZM ukládá kontrolnímu výboru provést kontrolu opravy střechy domu na ul. Haška 1650
14:50:39 5d Prodej obytných domů a pozemků zastavěných obytnými domy
14:51:49 5d Prodej obytných domů a pozemků zastavěných obytnými domy
14:52:24 revokace bodu 5d
14:52:48 5d Prodej obytných domů a pozemků zastavěných obytnými domy
14:56:57 5e Prodej obytných domů vč. doplnění - J. Pešiny 115
15:05:08 6a Zpráva č. 30 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48
15:28:27 3. vystoupení Ing. Svojáka
15:54:51 3. vystoupení MUDr. Adama
16:04:41 8a Zřízení příspěvkové organizace "Centrum zdravotních a sociálních služeb F-M, příspěvková organizace"
16:29:03 8b Návrh na schválení nového znění zřizovacích listin p.o. zřízených st. městem F-M v působnosti odboru SSl
16:29:37 8c Návrh na schválení nového znění zřizovacích listin p.o. zřízených st. městem F-M v působnosti OŠKMaT
16:30:15 8d Návrh na schválení nového znění zřizovací listiny příspěvkové organizace BIC Frýdek-Místek
16:31:01 9a Návrh na vyhlášení dotačních programů na podporu a rozvoj sociálních služeb pro rok 2010
16:31:34 9b Návrh "Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu st. města Frýdku-Místku v působnosti odboru SSl"
16:32:07 9c Městský program prevence kriminality
16:32:39 9d Statut prevence kriminality
16:33:57 9e Informace o rekonstrukci Nemocnice ve Frýdku-Místku
16:40:53 9f Návrh na stanovení výše finančních darů za výkon funkcí v komisích rady města a výborech zastupitelstva …
16:44:35 9g Zrušení části usnesení ZM ze dne 1.6.2009 a delegování zástupce st. města F-M na valnou hromadu KIC …
17:48:47 Návrh Ing. Richtrové o ukončení diskuse k tématu MěP

TV vysílání

Aktuelle Wetter

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

Nachrichten

E-mail newsletter.