12.12.2005, 23. zasedání Zastupitelstva města Frýdek-Místek v pondělí 12. prosince 2005

Čas Název
08:10:52 Hlasování o doplnění programu
08:11:29 Hlasování o celém návrhu programu
08:14:16 Hlasování o návrhové a volební komisi - Ing.Chýlek, Dr. Recman, Ing. Hrabec
08:15:27 Hlasování o ověřovatelích zápisu - Mgr.Kožušníková, Ing. Pavlík
08:25:29 2. Kontrola usnesení a připomínek ZM /ústně/
08:37:49 3. Zpráva o činnosti rady města od posledního zasedání ZM vč. diskuse /ústně/
08:45:55 4/a)* Návrh 5. změny rozpočtu města F-M pro r. 2005 provád. ZM formou roz. op. č.94 -141
08:46:48 4/b Návrh na uzavř. dod. č. 1 ke sml. o poskytnutí neinv. dotací z kulturního fondu na r. 2005
08:47:30 4/c Návrh na uzavř. sml. o poskytnutí neinv. dotací ze sportovního fondu na rok 2005
08:48:12 4/d Návrh na uzavř. sml. o poskyt. neinv. dotací a přísp. z fondu výchovy a vzděl. na r. 2005
08:48:57 4/e Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města na rok 2005
08:49:53 4/f Návrh na uzavření dod. č. 1 ke sml. o poskytnutí neinv. dotací z Centra sportu na r. 2005
08:50:54 4/g Návrh na uzavř. sml. o poskyt. neinv. dotace z fondu repr. a prop. města F-M pro r. 2005
08:52:47 4/h Návrh na uzavř. sml. o posk. neinv., inv. transf. a neinv. dotace z charita. fondu - r. 2005
08:53:40 4/i Návrh na uzavření dod. ke sml. o poskytnutí neinv. dotací - odbor SSZ
08:54:42 4/j Návrh na uzavř. sml. o posk. inv. transf., neinv. dotace a neinv. přísp. z fondu ŽP - r. 2005
08:55:57 4/k Dod. č.1 ke sml. o posk. invest. dot. uzavř. mezi městem F-M a Svaz. obcí povodí Olešná
09:09:53 Vystoupení Ing. Kacíře
09:18:39 Bod 1. - DFS Ostravička - 400.000,- Kč
09:19:31 Bod 2. - TJ SOKOL - 400.000,- Kč
09:22:18 Bod 3. - Sportovní klub policie F-M - 300.000,- Kč
09:23:21 Bod 4. - ISŠ F-M - 20.000,- Kč
09:24:20 Bod 5. - Škola života - 50.000,- Kč
09:25:09 Bod 6. - Beskydská šachová škola - 100.000,- Kč
09:25:59 Bod 7. - Sportovní klub Skeleton Morava - 15.000,- Kč
09:27:06 Bod 8. - Gymnázium a střední odborná škola - 5.000,- Kč
09:53:06 3. vystoupení Ing. Hartmanna
09:57:10 2. Vystoupení Ing. Kacíře
10:04:06 Návrh Ing. Richtrové - navýšení na OÚaER - pol. 8115 ve výši 20 tis. Kč
10:04:39 Návrh Ing. Hartmanna - dotace nemocnici F-M, přísp. org. - 200 tis. Kč
10:05:07 4/l * Návrh rozpočtu města Frýdek-Místek pro rok 2006
10:06:11 udělat přestávku
10:07:03 4/m Návrh na uzavř. sml. o poskyt. neinv. dotací z rozpočtu města na r. 2006 - odbor SSZ
10:07:57 4/n Návrh na uzavř. sml. o poskyt. neinv. dotace z fondu repr. a prop. města F-M pro r. 2006
10:08:37 4/o Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z Centra sportu na rok 2006
10:09:21 4/p Návrh na uzav. sml. o posk. neinv. dotace z rozp. města na r. 2006 se spol. Sportplex F-M
10:10:20 4/r Schvál. žádost. o zařaz. do dot. prog. Podpora terénní práce 2006 a schvál. fin. spol. města
10:11:02 4/s Program prevence kriminality na místní úrovni - Partnerství 2006
10:14:27 4/t Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Frýdek-Místek
10:22:39 Návrh Ing. Pavlíka - snížení pohledávky p. Čubové o 16.240,- Kč
10:23:21 5/a Prominutí poplatků z prodlení
10:24:21 5/b Poskyt. přísp. z Fondu pomoci občanům dotčeným výstav. R/48 v úseku na katastr. města
10:35:19 Návrh Ing. Káše - vyjmout pozemek p.č. 5166
10:35:49 5/d Záměr města F-M vložit nepeněžitý vklad do spol. Sportplex F-M, s.r.o.
10:36:59 5/e Prodej domu č.p. 591 včetně zastavěného pozemku, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
10:43:56 hlasování o dodatku k materiálu
10:44:32 část I. - body č. 1-21
10:45:02 část II. - body č. 22-29
10:45:29 část III. - bod č. 30
10:46:03 část IV. - body č. 31-32
11:04:29 5/g * Prominutí pohledávky (Junák)
11:09:26 Vystoupení p. Chaloupky
11:43:05 Návrh do sml. zapracovat předkupní právo města
11:43:31 5/c* Prodej budovy č.p. 68 včetně zastavěného pozemku, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
12:07:44 6/a Zadání změny č. 1 regulačního plánu Městské památkové zóny Frýdek
12:20:16 6/d Zpráva č. 10 o postupu přípravy a výstavby I/48 od 21. zasedání ZM ze dne 19.9.2005
12:29:20 7/a OZV, kterými se mění nebo ruší některé OZV města Frýdku-Místku
12:31:40 7/b OZV č.../05, kterou se mění OZV č.10/01, o místním poplatku za provoz systému shrom.
12:33:57 7/c OZV č. ./05, kterou se mění OZV č. 3/05, o místním poplatku - varianta č. 2
12:35:40 7/d OZV č../05 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
12:49:40 8/a* Informace o činnosti finančního výboru
13:11:15 Návrh JUDr. Dokoupila -ZM ukládá RM ve spolupráci s KV a FV předložit návrh zásad ...
13:12:01 K bodu č. 8/b Návrh JUDr. Dokoupila - hlasovat o bodu č. 1 - bere na vědomí
13:12:40 K bodu č. 8/b Hlasování o bodu č. 2 - ukládá
13:14:10 8/c Návrh harmonogramu zasedání ZM F-M v roce 2006, harmonogram schůzí RM v r. 2006
13:16:26 hlasování - volba aklamací
13:18:03 K bodu č. 8/d odvolání p. Papřoka a zvolit do funkce předsedy p. Velčovského
13:19:25 8/e Deklarace o partnerství a spolupráci mezi městy F-M (ČR) a Urjupinsk (Ruská federace)
13:20:28 8/f Návrh na vyplacení daru předsedům OV v částech města F-M za činnost v I. pol. 2005
13:21:36 8/g Postup a podmínky změny zřizovatele střed. volného času se sídlem ve F-M zřizovaných
13:35:05 K bodu č. 5c/ dopl. návrh na usn. zapracovat do smlouvy o prodeji...
13:51:07 Hlasování o vystoupení p. Tesaře

TV vysílání

Aktuelle Wetter

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

Nachrichten

E-mail newsletter.