12.06.2017, 19. zasedání ZMFM 12.6.2017

Čas Název
08:03:08 Návrh celého programu vč. doplnění
08:04:26 Hlasování o ověřovatelích zápisu - p. Bártek
08:04:48 Hlasování o ověřovatelích zápisu - p. Novosad
08:05:09 Hlasování o ověřovatelích zápisu - p. Chlebek
08:08:51 2a Návrh 2. změny rozpočtu SMFM pro r. 2017 prováděné ZM formou rozpočtových opatření č. 44 - 59 + dod.
08:09:37 2b Návrh na schválení účetní závěrky včetně výsledku hospodaření SMFM za účetní období roku 2016
08:10:11 2c Návrh závěrečného účtu statutárního města Frýdek-Místek za rok 2016
08:10:36 2d Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu města na r. 2017 - FO
08:11:01 2e Návrh na poskytnutí neinv. dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinv. dotací z rozpočtu
08:11:29 2f Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu SMFM
08:11:54 2g Návrh na poskytnutí neinv. dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu
08:12:21 2h Návrh na poskytnutí inv. dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí inv. dotace z rozpočtu města
08:12:49 2i Návrh na poskytnutí neinv. dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinv. dotace z Programu
08:13:17 2j Smlouva o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu SMFM pro SH ČMS - Sbor dobrovolných Hasičů Frýdek
08:21:51 2k Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinv. dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo
08:25:13 2l Dodatek smlouvy o navýšení účelové inv. dotace společnosti Sportplex Frýdek-Místek s.r.o. na úhradu
08:25:40 2m Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí "Olešná" za rok 2016
08:26:10 2n Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
08:26:43 2o Smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace Římskokatolické farnosti Frýdek na provedení stavebně
08:27:12 3a Hospodaření s majetkem statutárního města - prodej a nabytí nemovitostí, využití předkupního práva
08:27:46 4a Akční plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku 2017-2018
08:28:14 4b Aktualizace Programu regenerace MPZ Frýdek na rok 2017, Aktualizace Programu regenerace MPZ Místek
08:41:02 4c "D 48 Frýdek-Místek, obchvat - mimoúrovňová křížení místních komunikací"
08:41:31 4d Zpráva č. 62 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48
08:41:57 4e Zpráva č. 5 o plnění úkolu prověřit splnění podmínek pro založení městského dopravního podniku
08:49:20 4f Zpráva o činnosti Dopravního podniku Frýdku-Místku, s.r.o.
08:49:50 5a OZV č. */2017 o nočním klidu
08:50:16 5b OZV č. */2017 o regulaci provozní doby hostinských provozoven
08:50:44 5c OZV č. */2017 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a kouření na některých veřejných prostranstvích
08:52:23 7a Návrh na udělení "Ceny statutárního města Frýdku-Místku" za rok 2016
08:52:52 7b Smlouvy o poskytnutí bezúročné zápůjčky finančních prostředků ze sociálního fondu SMFM
08:53:17 7c Statut a jednací řád Finančního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku
08:59:55 7d Informace kontrolního a finančního výboru o výsledku společné kontroly čerpání neinv. dotací ČSB
09:00:22 7e Zpráva o bezpečnostní situaci statutárního města Frýdek-Místek
09:05:08 Návrh p. Deutschera - ZM vyzývá, aby se zastupitelé účastnili zasedání ZM ...
09:05:43 7f Projednání aktuálního stavu plnění memoranda k záchově technických památek
09:08:21 8a Kontrola usnesení a připomínek ze zasedání ZMFM za uplynulé období
09:08:50 9a Zpráva o činnosti Rady města Frýdku-Místku za uplynulé období
09:49:05 Návrh na usnesení Ing. Řehové - ZM ukládá vypracovat analýzu efektivnosti ...
14:00:23 Vystoupení p. Mlýnka - 5 min.

TV vysílání

Aktuelle Wetter

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

Nachrichten

E-mail newsletter.