12.02.2007, 3. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku 12. února 2007

Čas Název
08:09:05 Hlasování o celém návrhu programu
08:11:08 Hlasování o návrhové komisi - p. Pobuda, Mgr. Vrba, p. Koval
08:12:08 Hlasování o ověřovatelích zápisu - Bc. Pobucký, Ing. Pospíšil
08:17:22 2. Kontrola usnesení a připomínek ZM /ústně/
08:38:43 Návrh na ukončení diskuse
09:13:47 3. Zpráva o činnosti rady města od posledního zasedání ZM vč.diskuse /ústně/
09:24:21 DFS Ostravička - 250 tis. Kč z rezervy vrátit zpět do FRaP
09:24:54 1. SŠ strojírenská a dopravní F-M - Mezinárodní soutěže o Zlatý pohár LINDE - 40 tis. Kč
09:25:25 2. TJ Slezan F-M - Mezinárodní juniorský turnaj Permoníček - 50 tis. Kč
09:25:51 3. TJ Slezan F-M - 22. ročník Hornické desítky - 100 tis. Kč
09:26:18 4. Spol. pro dechovou hudbu F-M - 17. setkání orchestrů - 10 tis. Kč
09:26:44 5. Pobeskydský aviatický klub - Akce leteckých modelů - 50 tis. Kč
09:27:11 6. TJ Slezan F-M - Mistrovství ČR v přespolním běhu - 30 tis. Kč
09:27:39 7. Frýdecká folková formace Kajkery - Koncert k 10. výročí kapely - 20 tis. Kč
09:28:26 8. Famus - Muzikantské žně IX. ročník - 20 tis. Kč
09:28:58 9. Beskydská šachová škola o.s. - 28. ročník Turnaje šachových nadějí 2007 - 75 tis. Kč
09:29:42 4/a Návrh 1. změny rozpočtu st. města F-M pro r. 2007 prováděné ZM formou rozpočt. opatř. č. 1-11
10:02:33 Návrh Ing. Svojáka - zařadit bod 4/b po přestávce v 11.00 hodin
10:03:27 4/c Návrh na uzavř. sml. o poskytnutí neinv. dot. Domovu pro seniory F-M-"Vánoční strom"- OSSaSP
10:11:42 Návrh Mgr. Vrby - Bod 4/d přeložit k projednání po přestávce v 11.00 hodin
10:12:48 4/e Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací - odbor soc. služeb a soc. péče
10:15:38 4/f Návrh na uzavření sml. o poskytnutí neinvestiční dotace z FRaP st. města F-M na rok 2007
10:17:12 Návrh Ing. Svojáka hlasovat zvlášť o jednotlivých bodech
10:17:53 Bod 1 Bruslařský klub
10:18:31 Bod 2 Sportplex F-M, s.r.o.
10:19:47 4/h Návrh na uzavření sml. o poskytnutí neinvestičních dotací ze sportovního fondu na rok 2007
10:20:43 4/i Návrh na uzavření sml. o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu města na rok 2007 - odbor ŠKMaT
10:21:36 4/j Návrh na uzavření sml. o poskytnutí neinv. dotace a neinv. přísp. z fondu vých. a vzděl. na r. 2007
11:11:22 Návrh na ukončení diskuse
11:55:19 4/b Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 1207/03/LCD ze dne 1. 10. 2003
12:05:19 4/d Schválení žádosti o zařazení do dotačního programu Podpora terénní práce 2007 a schválení fin. ...
12:09:16 Část I. - bod č. 1 - 15
12:09:49 Část II. - bod č. 16 - 20
12:20:53 Návrh: bod č. 10 čl. 3- písm. a) doplnit o text: je existence pravomocného územního rozhodnutí
12:21:27 5/b Statut fondu pomoci občanům st. města F-M dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku ….
12:22:44 5/c Změna statutu "Fondu rozvoje bydlení"na území statutárního města Frýdek-Místek
12:38:03 Návrh na ukončení diskuse
12:39:50 5/d Prodej domu č.p.1352 včetně zastavěného pozemku, k.ú.Frýdek, obec Frýdek-Místek
12:40:42 5/e Prodej obytných domů a pozemků zastavěných obytnými domy
12:41:40 5/f Poskytnutí příspěvku z Fondu pomoci občanům st města F-M dotčeným výstavbou komun. R/48 ...
13:12:00 6/a Projekt regenerace panelového sídliště Slezská II
14:24:47 6/b Zpráva č.15 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48 od 28. zasedání ZM konaného dne 18.9.06
14:25:53 7/a Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ F-M, Komenského 402
14:51:08 Hlasování o 3. vystoupení Mgr. Vojvodíka
14:56:36 8/a OZV č. .../2007, kterou se mění OZV č. 3/2005, o místním poplatku za užívání veřej. prostr.
15:02:12 ZM ukládá primátorce jednat o nabytí pozemku do majetku města - Zelinkovice
15:02:46 Návrh - bod č. 8/a odložit a projednat na dalším zasedání ZM
15:03:15 8/a OZV č. .../2007, kterou se mění OZV č. 3/2005, o místním poplatku za užívání veřej. prostr.
15:04:32 9/a Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Frýdku-Místku
15:05:37 9/b Návrh měsíčních odměn za výkon funkce pro neuvolněné členy zastupitelstva města.
15:07:44 9/c Návrh na stanov. výše finančn. darů za výkon funkcí v komisích RM a výborech ZM pro občany ...
15:09:14 9/d Návrh Zásad pro odměňování za výkon funkce v komisi pro občanské záležitosti RM Frýdku-Místku pro občany města Frýdku-Místku
15:14:47 9/e Ukončení účasti města ve společnostech SMVaK Ostrava, a.s. a ČSAD F-M, a.s.
15:17:09 9/f Nové znění Statutu sportovního fondu
15:26:34 Hlasování o vystoupení p. Hruškové v délce 10 minut
15:50:55 Návrh - vystoupení p. Hruškové - dalších 10 minut
16:25:12 Vystoupení p. Cenigová v délce 5 minut
16:33:40 Vystoupení p. Krupy v délce 10 minut

TV vysílání

Aktuelle Wetter

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

Nachrichten

E-mail newsletter.