11.12.2006, 2. ZM FM 11. 12. 2006

Čas Název
08:11:17 Hlasování o návrhu Ing. Richtrové zařadit bod 8/f
08:12:02 Hlasování o návrhu Ing. Richtrové zařadit bod 8/g
08:12:36 Hlasování o návrhu Ing. Rafaje - delegování zástupce města na VH FS a.s.
08:13:07 Hlasování o celém návrhu programu
08:15:11 Hlasování o návrhové 3. členné komisi - p. Skotnica, Mgr. Vrba, Ing. Konečná
08:16:13 Hlasování o návrhové komisi - p. Holý, Deutscher
08:27:15 3. Zpráva o činnosti rady města od posledního zasedání ZM vč.diskuse /ústně/
08:27:59 2. Kontrola usnesení a připomínek ZM /ústně/
08:37:35 Návrh PhDr. Stolaře r.o. 117 - hlasovat zvlášť
08:38:31 Rozpočtové opatření č. 117
08:39:06 Rozpočtové opatření č. 139 - přijetí dotace na vypracování studie - 173 tis. Kč
08:39:33 4/a) Návrh 5. změny rozpočtu města Frýdku-Místku pro rok 2006
08:40:45 4/b) Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinv. dotace ze sportovního fondu na r. 2006
08:42:18 4/c) Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z FRaP na rok 2006
08:43:07 4/d) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí invest. a neinv. dotace z charitativního fondu pro r. 2006
08:43:54 4/e) Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinv. dotace - odbor SL a SP
08:44:45 4/f) Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace
09:31:14 technická záležitost str. 3
09:31:51 Návrh PhDr. Stolaře - hlasovat zvlášť - par. 3392
09:32:30 par. 3392
09:33:19 Návrh Ing. Rafaje - dotace 150 tis. Kč na opravu kapličky K Hájku proti rezervě
09:33:52 Návrh Ing. Hartmanna - soc. pracovník Gaudia - 260 tis. Kč proti rezervě
09:34:34 Návrh Ing. Nytrová - navýšení z 50 tis. Kč na 100 tis. Kč pro ZŠ Čapka Projekt začít spolu - proti rezervě
09:35:14 Návrh Ing. Rafaje - z FRaP zrušit položku dotace Ostravička - 250 tis. Kč a převést zpátky do rezervy pro Ostravičku
09:38:36 4/g) Návrh rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2007
10:01:37 Návrh p. Zaoral - hlasovat zvlášť - bod č. 5
10:02:23 4/h) bod č.5
10:03:13 4/h) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z Centra sportu na rok 2007
10:05:54 5/a) Hospodaření s majetkem statutárního města - prodej nemovitostí
10:06:41 Předsunout bod 8g - návrh Ing. Nytrová
10:18:24 Vystoupení zástupcr Domu dětí FM p. Urbanová
10:25:03 Vystoupení zástupce SMTu - p. Kriglerová
10:45:14 Návrh Ing. Rafaje - v bodě č. 3 návrhu na usnesení vypustit "a o sloučení příspěvkových org...."
10:47:12 Revokace hlasování
10:48:09 V bodě 3 návrhu na usnesení konec u data
10:48:51 8/g Změna zřizovatele středisek volného času se sídlem ve FM z Moravsk. kraje na statut. město FM
10:50:03 5/b) Odpis pohledávek
10:51:27 6/a) Zadání změny č. l regulačního plánu Frýdek-Místek, Stará Riviéra
11:07:46 6/b) Zadání územního plánu města Frýdku-Místku
11:32:05 7/a) OZV č. ../2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďov., sběru, třídění,využívání …
12:09:54 Návrh p. Merty ZM pověřuje RM zorganizovat seminář ke "komunitnímu plánu..." do příštího zasedání ZM
12:11:17 Návrh Ing. Hartmanna - ponechat v kap. Cíle a opatření pouze "poskytovatel sociálních služeb
12:12:35 Návrh Ing. Nytrové - ZM ukládá RM předložit ZM16.4.,10.9. a 10.12. 2007 průběžné plnění Komunitního plánu....
12:13:08 8/a) Komunitní plán rozvoje sociálních služeb ve městě Frýdek-Místek na léta 2007- 2010
12:20:27 8/b) Odstoupení od Sml. č.04-2006 o spolupr. partnerů v rámci partnerství při projektu č. 83 EQUAL
12:25:53 8/c) Návrh "Harmonogramu ZM F-M na r. 2007 a "Návrh harmonogramu RM F-M na I. pol. 2007"
12:26:59 8/c) Návrh "Harmonogramu ZM F-M na r. 2007 a "Návrh harmonogramu RM F-M na I. pol. 2007"
12:33:46 8/d) Návrh na změnu ve složení osadního výboru Panské Nové Dvory
12:38:47 8/e)1.Návrh na stanov. paušální částky neuvoln. členům ZM + 2. Návrh zásad
12:48:43 8/f Návrh dodatku č.3 k JŘ ZM FM
12:50:20 Delegování zástupce města FM na VH FS a.s.
13:12:26 Návrh na ukončení diskuse

TV vysílání

Aktuelle Wetter

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

Nachrichten

E-mail newsletter.