10.12.2007, 8. zasedání zastupitelstva města konané dne 10. 12. 2007

Čas Název
08:10:21 Hlasování o návrhu Ing. Švejkovského zařadit bod 4/g - smlouva se spol. Gaudium 150 tis. Kč ze zdravotního fondu
08:11:03 Hlasování o návrhu zařadit dodatek k mat. č. 5/a
08:11:36 Hlasování o celém návrhu programu vč. doplnění
08:13:25 Hlasování o složení návrhové komise - p. Velčovský, JUDr. Dokoupil, MUDr. Přádka
08:14:24 Hlasování o ověřovatelích zápisu - p. Skotnica, p. Holý
08:20:34 2. Kontrola usnesení a připomínek ZM
08:22:07 3. Zpráva o činnosti rady města od posledního zasedání ZM vč.diskuse
09:40:53 Návrh na ukončení diskuse
11:36:25 3. vystoupení MUDr. Adama
11:46:18 3. vystoupení Ing. Konečné
14:29:02 Návrh udělit slovo zastupitelům, kteří byli přihlášeni do diskuse v bodě 4/a
14:48:41 Návrh Ing. Svojáka o zařazení bodu odvolání Mgr.Vrby do programu
14:50:37 Návrh Mgr. Vrby - RO č. 141, Gaudium - 150 tis. Kč a přesun 150 tis. Kč na Domov pro seniory
14:53:45 Návrh Mgr. Vrby - RO č. 141, Gaudium - 150 tis. Kč a přesun 150 tis. Kč na Domov pro seniory
14:54:18 4/a Návrh 6. změny rozpočtu st. města F-M pro r. 2007 prováděné ZM formou r.o. č.125-141
14:57:49 Návrh na usnesení - Bc. Pobucký je v bodě 4/b ve střetu zájmu
14:58:20 4/b Smlouva o poskytnutí neinv. transferu společnosti Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.
14:59:08 4/c Návrh na uzavření dod. č. 1 ke sml. o poskytnutí nein. dotace z kulturního fondu na r.2007
15:07:38 Návrh - PhDr. Stolař je v mat. 4/d ve střetu zájmu - příspěvek na provoz Národního domu
15:08:07 4/d Návrh rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2008
15:09:36 Hlasovat zvlášť o dotaci u TJ Sokol
15:10:25 Bod 5 - TJ Sokol
15:10:58 4/e Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotací z Centra sportu na rok 2008 mimo bod 5
15:11:44 4/f Návrh na uzavření smluv o poskytnutí nein. dotací z rozpočtu města na r.2008 - OŠKMaT
15:15:50 5/a Hospodaření s majetkem statutárního města - prodej, nabytí a směna nemovitostí - včetně dodatku
15:18:36 5/b Úplatné postoupení pohledávek
15:19:18 5/c Změna účelu půjčky z "Fondu rozvoje bydlení" na území statutárního města F-M
16:16:56 Návrh Ing. Kučíka na usnesení - str. 31, 10.9 - doplnit o zvýšení počtu nízkopodlažních a ekologických autobusů
16:17:36 7/a Akční plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku na rok 2008
16:39:02 7/b Zpráva č. 20 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48
16:39:52 8/a Schválení dod. ke zřizovacím listinám přísp. org. zřízených st. městem F-M - OSSLaSP
16:40:35 8/b Sloučení Střediska volného času Klíč, přísp. org. a Stanice mladých turistů F-M, př. or.
16:42:13 9/a OZV č. ./2007, kterou se mění OZV č. 3/2006, o místním poplatku za provoz systému shr.
16:43:11 9/b OZV č. ., kterou se mění OZV č. 11/2005 Požární řád města Frýdek-Místek
16:45:12 10/a Návrh "Harmonogramu zasedání ZM F-M pro I. pololetí 2008", Harmonogr. schůzí RM
16:54:49 10/b Pravidla pro udělování Cen statutárního města Frýdku-Místku
17:04:41 10/d Delegování zástupce st. města F-M na valné hromady společnosti Frýdecká skládka a.s.
17:48:47 Návrh p. Merty - odložit materiál č. 10/e a dopracovat
17:50:39 Návrh Ing. Konůpky - ZM ukládá RM zapracovat do materiálu 10/e připomínky vznesené na 26. zasedání
17:51:03 10/e Zásady pro provádění kontrol finančním a kontrolním výborem ZM F-M
17:53:01 Hlasování o pokračování 8. zasedání ZM
18:06:23 Hlasování o pokračování 8. zasedání ZM po 10 hodinách jednání
18:07:22 10/f Zpráva o činnosti finančního výboru za období 12/2006 - 11/2007
18:08:07 10/g Zpráva o činnosti kontrolního výboru za období 12/2006-11/2007
18:32:07 Návrh Ing. Kocicha - ZM ukládá RM na každém ZM infomovat o stavu Nemocnice ve F-M
18:35:18 Návrh Mgr. Vrby zařadit do programu bod - uzavření smlouvy s Domovem pro seniory
18:36:57 Návrh Mgr. Vrby na usnesení - ZM rozhodlo o uzavření smlouvy s Domovem pro seniory - 150 tis. Kč
18:37:57 Návrh p. Zaorala - zařadit do programu bod - návrh plánu kontrol
18:38:51 Návrh p. Zaorala - nový plán kontrol na rok 2008 - ČSAD, Gaudium, Hokejový club, Nemocnice F-M, Renarkon, Sportovní klub
18:50:21 Návrh Ing. Svojáka - zařadit do programu jednání 8.ZM bod na změnu jednacího řádu ZM

TV vysílání

Aktuelle Wetter

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

Nachrichten

E-mail newsletter.