09.12.2013, 16. zasedání ZMFM 9. 12. 2013

Čas Název
08:57:19 Návrh celého programu vč. doplnění
08:58:29 Hlasování o ověřovatelích zápisu - Mgr. Cvik, Ing. Přádka
09:00:21 Návrh, aby složení volební komise bylo tříčlenné a volba probíhala aklamací
09:01:04 Návrh, aby volba probíhala aklamací
09:01:57 Návrh na usnesení - ZM volí předsedou volební komise p. Karla Deutschera
09:02:58 Návrh na usnesení - ZM volí členy volební komise – Ing. Adamus, Mgr. Jurtíková
09:15:40 2a Návrh 6. změny rozpočtu st. města F-M pro rok 2013 prováděné ZM formou rozpočt. opatření č. 99-142
09:16:11 2b Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu města na rok 2013 FO
09:16:42 2c Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotací z rozpočtu města na rok 2013 – odbor SS
09:17:09 2d Smlouvy o poskytnutí neinv. dotací a Smlouva o půjčce Destinačnímu managementu turistické oblasti …
09:17:36 2e Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z kulturního fondu na rok 2013
09:18:03 2f Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotací z fondu výchovy, vzděl. a zájmových aktivit na r. 2013
09:18:32 2g Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotací z rozpočtu města na rok 2013 – Odbor ŠKMaT
09:32:52 2h Dodatek č. 1 ke smlouvě o přijetí závazku poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a přijetí …
09:33:23 2i Účelová investiční dotace společnosti Sportplex F-M s.r.o. na úhradu nákladů stavby „Hala Polárka“
09:33:51 2j Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu prevence kriminality pro rok 2013
09:34:19 2k Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu prevence kriminality pro rok 2013
09:39:10 2l Návrh rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2014 – vč. dodatku
09:39:36 2m Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2014 – finanční odbor
09:40:00 2n Doplnění Statutu sportovního fondu
09:40:28 2o Žádost o zařazení Plaveckého oddílu Frýdek-Místek do Centra sportu s účinností od 1. 1. 2014
09:40:59 2p Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2014 - Odbor ŠKMaT
09:41:28 2r Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z Centra sportu na rok 2014
09:41:56 2s Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2014 – OŠKMaT
09:43:19 2t Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinv. dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže F-M …
09:43:58 2u Návrh rozpočtového výhledu statutárního města Frýdek-Místek na léta 2015-2016
09:45:36 Část I., body č. 1 - 34, mimo bod č. 26 , část III. 37 - 43
09:46:15 Část II., body č. 35 a 36
10:03:51 3b Poskytnutí přísp. z Fondu pomoci občanům st. města Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48
10:04:31 4a Rozhodnutí o návrzích na pořízení změny Územního plánu Frýdku-Místku
10:04:59 4b Zpráva č. 48 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48
10:05:37 5a Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola F-M – Skalice 192
10:06:08 6a Obecně závazná vyhláška č. */2013 o stanovení podmínek provozování taxislužby na území st. města F-M
10:06:51 6b Obecně závazná vyhláška č. ./2013,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy…
10:12:01 Způsob volby přísedících u Okresního soudu ve F-M – aklamací, en bloc
10:12:37 8a Volby přísedících u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pro volební období 2014-2018
10:13:21 8b Schválení žádosti o zařazení do dotačního programu Podpora terénní práce 2014 a schválení finanční spol. ..
10:13:51 8c Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Frýdek-Místek na období 2014–2018
10:14:18 8d Návrh na vyhlášení dotačních programů na podporu projektů v oblasti zdravotnictví pro rok 2014
10:14:42 8e Členství v Asociaci měst pro cyklisty
10:15:14 8f Informace o činnosti kontrolního výboru ZMFM za rok 2013, vyhodnocení plánu kontrol KV za rok 2013
10:15:44 8g Harmonogram zasedání ZMFM na rok 2014, harmonogram schůzí Rady města Frýdku-Místku na rok 2014
10:16:17 8h Stanovení paušální částky neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří nejsou v pracovním …
11:32:19 9a Kontrola usnesení a připomínek ze zasedání ZMFM za uplynulé období
11:32:53 10a Zpráva o činnosti Rady města Frýdku-Místku od posledního zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

TV vysílání

Aktuelle Wetter

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

Nachrichten

E-mail newsletter.