08.06.2015, 5. zasedání ZMFM 8. 6. 2015

Čas Název
08:31:48 Návrh celého programu vč. doplnění
08:33:14 Hlasování o ověřovatelích zápisu - p. Šimoňák
08:33:43 Hlasování o ověřovatelích zápisu - p. Kozák
08:42:57 Vystoupení Ing. Konůpky
08:52:40 3a pozměňující návrh p. Kališe - čl. 8, bod 8 ponechat původní znění
08:53:24 3a Jednací řád Zastupitelstva města Frýdku-Místku
08:55:09 4a Návrh na schválení účetní závěrky včetně výsledku hospodaření st. města F-M za účetní období r. 2014
08:55:51 4b Závěrečný účet statutárního města Frýdek-Místek za rok 2014
08:56:20 4c Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Olešná za rok 2014
09:31:38 Ukončení diskuse u bodu 4c2
09:32:34 4c2 Zneužití finančních prostředků města pro polit. propagaci hnutí ANO
09:38:13 4d Návrh 2. změny rozpočtu st. města F-M pro r. 2015 prováděné ZM formou rozp. opatření č. 43 - 66 + dodatek
10:03:46 4e Návrh na poskytnutí neinv. dotací a uzavření veřejnopr. smluv o poskytnutí neinv. dotací z rozpočtu města
10:04:18 4f Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu
10:05:22 4g Návrh na poskytnutí neinv. příspěvků a uzavření smluv o poskytnutí neinv. příspěvků z fondu výchovy
10:11:50 4h Memorandum o záměru
10:13:00 Hlasování o přestávce
10:18:42 4i Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotací z rozpočtu st. města F-M na podporu projektů ve zdrav
10:19:17 4j Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu st. města F-M pro Nemocnici ve F-M
10:19:48 4k Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby na rok 2015 - OSS
10:20:20 4l Návrh na poskytnutí neinv. dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu města pro r. 2015
10:20:52 4m Zrušení "Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku v působnosti OSS"
10:21:22 4n Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinv. dotace z fondu životního prostředí st. města F-M na rok 2015
10:21:53 4o Návrh na poskytnutí neinv. dotací a uzavření veřejnopr. smluv o poskytnutí neinv. dotací z dotační rezervy
10:22:30 4p Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z fondu regenerace města Fr-M pro rok 2015
10:23:05 4r Návrh na uzavření třech dodatků ke smlouvám o poskytnutí neinvestiční dotace z fondu prevence kriminality
10:24:10 5a - část I. a II.
10:24:39 5a - část III., body č. 36
10:47:22 3. vystoupení p. Přádky
10:52:22 6a Zpráva č. 54 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48
10:55:39 6b Rozhodnutí o návrzích na pořízení změny Územního plánu F-M a rozhodnutí o pořízení Změny č. 4
10:58:19 8a Zrušení statutů fondů a zmocnění rady města k vyhlašování dotačních programů
10:58:47 8b Delegování zástupců st. města F-M na jednání valné hromady a jiná jednání Asociace měst pro cyklisty
10:59:11 8c Výpověď Memoranda o spolupráci
10:59:37 8d Členství ve Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
11:17:19 8e Změna ve složení finančního výboru ZMFM
11:45:47 Návrh na ukončení diskuse
11:47:02 8f - bod 1 a 2
11:47:22 8f - bod 3
11:48:27 8g Návrh kontrolních akcí do "Plánu kontrol KV ZMFM" na další období roku 2015
11:48:55 8h Zpráva o výsledcích provedených kontrol kontrolního výboru zastupitelstva v roce 2015
11:49:21 8i Harmonogram schůzí RMFM na 2. pololetí 2015
11:50:42 8j Zásady pro odměňování za výkon funkcí v zastupitelstvu města, radě města, v komisích rady města
11:53:24 9a Kontrola usnesení a připomínek ze zasedání ZMFM za uplynulé období
11:53:51 10a Zpráva o činnosti Rady města Frýdku-Místku za uplynulé období
14:01:52 Vystoupení p. Havlíka
14:09:07 Vystoupení p. Vašíka
14:15:04 Vystoupení p. Plucnar
14:19:08 Vystoupení p. Severínové
14:25:31 Vystoupení p. Merty
14:32:51 Vystoupení p. Konůpky 10 min.
14:33:21 Vystoupení p. Konůpky 5 min.
14:40:07 Vystoupení p. Hruškové 5 min.
14:54:07 Vystoupení p. Merty 3 min.
14:58:21 Vystoupení p. Hrušková 3 min.
15:02:24 Vystoupení p. Konůpky 3 min.
15:10:01 Vystoupení p. Adama 5 min.
15:20:36 Návrh na ukončení diskuse

TV vysílání

Aktuelle Wetter

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

Nachrichten

E-mail newsletter.